Woonzorgwelzijnvisie 2024-2028

De komende tijd wordt gewerkt aan een nieuwe woonzorgwelzijnvisie, een visie die zo goed mogelijk inspeelt op de actualiteit, waaronder de schaarste aan voldoende woningen. Met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen willen wij u graag informeren over de huidige stand van zaken omtrent de nieuwe woonzorgwelzijnvisie.

Straat met aangrenzende huizen

Moties Woonzorgwelzijnvisie Doesburg 2024-2028

De gemeenteraad van Doesburg heeft in zijn vergadering van 4 juli 2024 de Woonzorgwelzijnvisie Doesburg 2024-2028 vastgesteld.

Gelijktijdig met de vaststelling zijn een drietal aangenomen moties aangenomen. Daarin wordt het college door de raad opgedragen om:

 1. de visie uit te breiden met een beschrijving hoe wordt omgegaan met de grote uitdagingen in welzijn en zorg nu en in de nabije toekomst. Daarbij wordt aan het college nadrukkelijk gevraagd om hierover in dialoog te gaan met zorg- en welzijnsorganisaties (Motie: Voeg meer zorg- en welzijn toe aan de woonzorgwelzijnvisie (pdf));
 2. met Stichting WIJ en ontwikkelaars te bezien in hoeverre voorrang kan worden verleend op toewijzing van woningen aan mensen die economisch of sociaal verbonden zijn met Doesburg (Motie: Doesburg voorop (pdf)), en
 3. mogelijke bouwlocaties te inventariseren, en deze te bespreken met de gemeenteraad over de wijze waarop deze locaties het beste kunnen worden ingevuld voor woningbouw (Motie: Woonzorgwelzijnsvisie (pdf)). 
Pittoresk beeld van straatje door kleurrijke monumentale panden

Bouwstenen Woonzorgwelzijnsvisie

Bij het opstellen van de nieuwe visie wordt gebruik gemaakt van recente onderzoeken en de meest actuele regelgeving. Deze bouwstenen kunt u hieronder raadplegen:

 1. Regionaal Woningbehoefteonderzoek (pdf)
 2. Woondeal 2.0 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (pdf)
 3. Toekomstvisie Doesburg 2040
 4. Programma een Thuis voor Iedereen (pdf)
 5. Beleidskader huisvesting internationale werknemers Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (pdf) (23 feb 2023)
 6. Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley (pdf)
 7. Circulaire Impactladder (pdf)
 8. Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
 9. Doesburg Energieneutraal 2050
 10. Gemeentelijke woningbehoefte onderzoek (pdf)
 11. Inventarisatie huisvestingsopgave wonen met zorg De Liemers (pdf)
 12. Inclusieagenda
 13. Nieuwe koers sociaal domein (pdf)
 14. Regionale Adaptie Strategie Achterhoek (pdf)
 15. Definitief concept Woonzorgwelzijnvisie Doesburg 2024-2028 (pdf)
 16. Motie: Voeg meer zorg- en welzijn toe aan de woonzorgwelzijnvisie (pdf)
 17. Motie: Doesburg voorop (pdf)
 18. Motie: Woonzorgwelzijnsvisie (pdf)
 19. Woonzorgwelzijnsvisie 2024-2028 (pdf)