In de gemeente Doesburg kan iedereen meepraten over het sociaal maatschappelijke beleid van de gemeente. Daarvoor kent Doesburg een Brede Sociaal Maatschappelijke Raad - BSMR. In de communicatie noemt de raad zich Adviesraad Sociaal Beleid.

De raad bestaat uit 7 leden. De leden vertegenwoordigen zoveel mogelijk de belangen van de inwoners van Doesburg, niet de inwoners zelf Zij mogen zich niet door een achterban laten “zeggen” om een bepaald standpunt in te nemen. De adviesraad komt op basis van eigen inzicht en overtuiging tot oordeelsvorming en advies en bemoeit zich niet met de uitvoering, maar met de inhoud.

Onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, adviseert de Adviesraad Sociaal Beleid B en W van Doesburg. Het advies gaat over de voorbereiding en uitvoering van het sociaal maatschappelijk beleid van de gemeente. Dat wil zeggen over de uitvoering van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Jeugdwet. De adviezen worden gevraagd (op verzoek van het college) maar de raad kan ook ongevraagd advies aan het college geven.

Om snel en slagvaardig te kunnen werken onderhoudt de adviesraad sociaal beleid een netwerk in de Doesburgse samenleving, zodat zij voortdurend vanuit de samenleving met informatie wordt gevoed. De adviesraad onderhoudt contacten met (belangen)organisaties in Doesburg en kan voordat ze advies geeft deskundigen uitnodigen en werkgroepen in stellen.

Samenstelling van de raad

Naamtelefoonmobieladrespostcodee-mail
Tiny Mintjes(0313) 47 15 6406 229 466 81Potsmaat 1726983 AZmintjesheufkens@gmail.com
Harry Dijkstra(0313) 47 53 5306 161 558 51De Bogaert 606983 HEharry.dijkstra@versatel.nl
Juliëtte Vree-06 230 018 88Beurmerskamp 96983 GEjuliettevree@hotmail.com
Rob Gossink(0313) 47 13 4506 543529 32Waterstraat 276981 BCrah.gossink@gmail.com
Liesbeth Bok(0313) 47 57 7006 103 755 92Kloosterstraat 346981 CDelisabeth.bok@kpnmail.nl
Joep Luykx-06 218 101 03IJsselkade 886981 LGjfjluykx@gmail.com
Gerard Wolters(0313) 78 52 6306 309 237 85Hanzenplein 396981 LDwolters.gbn@telfort.nl

Werkwijze

De Adviesraad Sociaal Beleid is geen politiek orgaan; inspraak op het eindadvies is niet mogelijk. Alle vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. Vergaderdata vindt u op de website van de gemeente en in Regiobode op de gemeente pagina’s. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de Burgerzaal van het stadhuis. De adviesraad heeft in een huishoudelijk reglement de werkwijze staan. Deze is gebaseerd op de gemeentelijke verordening BSMR Doesburg. Het reglement bevat bovendien een gedragscode die onder andere het onafhankelijke karakter van die advisering moet garanderen. De adviesraad moet immers tot een eigen oordeel komen over het beleid.

Ten minste éénmaal per jaar houdt de adviesraad een openbare bijeenkomst met Doesburgse burgers en organisaties over o.a. thema’s op sociaal-, welzijn- en het zorggebied. In dit overleg gaat het om tweerichtingsverkeer: informatie geven,  vragen stellen en vragen beantwoorden. Om goed te kunnen adviseren heeft de adviesraad een geregelde uitwisseling van gedachten en ervaringen nodig met de Doesburgse samenleving.

Het vergaderschema van de BSMR in het jaar 2019 is als volgt

Ma. 4 februari;
Ma. 4 maart;
Ma. 1 april;
Ma. 6 mei;
Ma. 3 juni;
Ma. 2 september;
Ma. 7 oktober;
Ma. 4 november;
Ma. 2 december.

Heeft u gevonden wat u zocht?