In de gemeente Doesburg kan iedereen meepraten over het sociaal maatschappelijke beleid van de gemeente. Daarvoor kent Doesburg een Brede Sociaal Maatschappelijke Raad - BSMR. In de communicatie noemt de raad zich Adviesraad Sociaal Beleid.

De door het College benoemde leden van de adviesraad geven  gevraagd en ongevraagd advies aan het College over het beleidsveld Sociaal Domein: Wmo, Participatiewet, Jeugdzorg, Passend Onderwijs, Werk en Inkomen, Armoedebeleid, en andere vormen van ondersteuning.

De raad bestaat uit 7 leden. De leden vertegenwoordigen zoveel mogelijk de belangen van de inwoners van Doesburg.

Samenstelling;

 • Gerard Wolters (Voorzitter)
 • Tiny Mintjes (Vicevoorzitter)
 • Harry Dijkstra
 • Juliëtte Vree Rob
 • Rob Gossink
 • Liesbeth Bok
 • Joep Luykx

De adviesraad is bereikbaar via asb.doesburg@gmail.com

Of via 

Adviesraad-BSMR
Postbus 72
Doesburg

De Adviesraad is gebaseerd op een gemeentelijke verordening. De  adviesraad is geen politiek orgaan. Zij komt op basis van eigen inzicht en overtuiging tot oordeelsvorming en advies. Alle vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de Burgerzaal van het stadhuis.

Ten minste éénmaal per jaar houdt de adviesraad een openbare bijeenkomst met Doesburgse burgers en organisaties over o.a. thema’s op sociaal-, welzijn- en het zorggebied. In dit overleg gaat het om tweerichtingsverkeer: informatie verschaffen,  vragen stellen en vragen beantwoorden. Om goed te kunnen adviseren heeft de adviesraad een geregelde uitwisseling van gedachten en ervaringen nodig met de Doesburgse samenleving, kan deskundigen uitnodigen of werkgroepen instellen.

Het vergaderschema van de BSMR in het jaar 2019 is als volgt

 • Ma. 4 februari;
 • Ma. 4 maart;
 • Ma. 1 april;
 • Ma. 6 mei;
 • Ma. 3 juni;
 • Ma. 2 september;
 • Ma. 7 oktober;
 • Ma. 4 november;
 • Ma. 2 december.

Jaarveslag 2018

Heeft u gevonden wat u zocht?