Adviesraad

In de gemeente Doesburg kan iedereen meepraten over het sociaal maatschappelijke beleid van de gemeente. De Adviesraad Sociaal Beleid (ASB) is een van de mogelijkheden om als inwoner input te leveren voor het gevoerde en te voeren beleid in Doesburg.

De door het College benoemde leden van de adviesraad geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College over het beleidsveld Sociaal Domein: Wmo, Participatiewet, Jeugdzorg, Passend Onderwijs, Werk en Inkomen, Armoedebeleid, en andere vormen van ondersteuning.

De raad bestaat maximaal uit 7 leden. De leden vertegenwoordigen zoveel mogelijk de belangen van de inwoners van Doesburg. Op dit moment zijn er 2 openstaande vacatures.

Samenstelling;

 • Jack Palm (Voorzitter)
 • Marieke Verhulst (Secretaris)
 • Arjan Scholten
 • Maarten Vlaming
 • Anke van Duren-Hunting

De sociale adviesraad is bereikbaar via: asb.doesburg@gmail.com

Of via:

Adviesraad-BSMR
Postbus 72
Doesburg

De Adviesraad is gebaseerd op een gemeentelijke verordening. De adviesraad is geen politiek orgaan. Zij komt op basis van eigen inzicht en overtuiging tot oordeelsvorming en advies. Alle vergaderingen zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis.

Ten minste éénmaal per jaar houdt de adviesraad een openbare bijeenkomst met Doesburgse burgers en organisaties over o.a. thema’s op sociaal-, welzijn- en het zorggebied. In dit overleg gaat het om tweerichtingsverkeer: informatie verschaffen, vragen stellen en vragen beantwoorden. Om goed te kunnen adviseren heeft de adviesraad een geregelde uitwisseling van gedachten en ervaringen nodig met de Doesburgse samenleving, kan deskundigen uitnodigen of werkgroepen instellen.

Het vergaderschema van de Adviesraad in het jaar 2024 is als volgt:

Maandagavonden 19.30 uur tot 21.30 uur in het Werkcafé aan het Stadskantoor.

 • Maandag 5 februari;
 • Maandag 4 maart;
 • Maandag 1 april;
 • Maandag 6 mei;
 • Maandag 10 juni; 
 • Maandag 1 juli;
 • Maandag 2 september;
 • Maandag 7 oktober;
 • Maandag 4 november;
 • Maandag 2 december.

Jaarverslag 2018