Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De taak van het college is om beslissingen voor de gemeenteraad voor te bereiden en uit te voeren. Elke wethouder heeft zijn eigen beleidsterreinen. Die beleidsterreinen samen bij een wethouder noemt men portefeuille. Hoewel ieder lid van het college dus zijn eigen portefeuille heeft, is het college gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid (collegiaal bestuur).

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college is als volgt:

Burgemeester Loes van der Meijs
Burgemeester Loes van der Meijs

Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar

 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie handhaving
 • Communicatie
 • Bedrijfsvoering
 • Informatisering en automatisering
 • Personeel en organisatie

Projecten:

 • Digitale dienstverlening en digitaal werken
 • Procescoördinatie omgevingswet

Nevenfuncties uit hoofde van het burgemeestersambt:

 • Lid van de Stuurgroep Veiligheidshuis
 • Lid van de Commissie Bestuur & Veiligheid VNG
 • Lid van de Liemers Economische Raad
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Veilig Thuis (VGGM)

Nevenfuncties niet uit hoofde van het burgemeestersambt

 • Lid van het bestuur VNG Gelderland
 • Lid van de Commissie Effectief werken in de Jeugdsector bij ZonMW (vacatievergoeding)
 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting Kenniscentrum Ruimte OK (vacatievergoeding)

Totaaloverzicht lidmaatschappen en nevenfuncties collegeleden

  Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort
  Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort

  Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort

  (Stadspartij Doesburg)

  • Volksgezondheid
  • Alcoholbeleid (18 +)
  • Verkeer en vervoer
  • Beheer openbare ruimte en openbaar groen (incl. Stadswerf en afvalbeleid)
  • WMO (nadruk op zorg en ouderenbeleid)
  • Financiën (incl. nutsbedrijven)
  • Subsidiebeleid
  • Algemeen sportbeleid en sportaccommodaties
  • Onderwijs
  • Doelgroepenvervoer
  • Burgerparticipatie / Wijkgericht werken
  • Jeugd en jeugdzorg
  • Welzijn (nadruk op jongeren, buurtacademie, jongerencentrum en eenzaamheid, incl. volwasseneneducatie, vluchtelingen, vrijwilligersprijs)

  Projecten:

  • Vitale Binnenstad
  • Reconstructie Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat
  • Herinrichting openbaar gebied Beinum
  • Renovatie en omvorming openbaar groen in Doesburg
  • Omgevingswet (exclusief procescoördinatie)

  Birgit van Veldhuizen-van Oort is 1e locoburgemeester. Zij vervangt de burgemeester als die op dienstreis, ziek of op vakantie is.

  Totaaloverzicht lidmaatschappen en nevenfuncties collegeleden

  Foto Wethouder Arthur Boone
  Wethouder Arthur Boone

  Wethouder Arthur Boone

  (VVD)

  • Kunst en Cultuur
  • Toerisme
  • Ruimtelijke ordening (incl. volkshuisvesting)
  • Gemeentelijk vastgoed
  • Bouw- en woningtoezicht
  • Monumenten en erfgoed
  • Economie
  • Werk & Inkomen
  • Duurzaamheid en milieu
  • Natuurbeheer, water en riolering
  • Bibliotheek

  Projecten:

  • Woningbouw Beinum West
  • Herontwikkeling centrum Beinum
  • Herontwikkeling locatie Halve Maanweg
  • Glasvezel buitengebied
  • Inrichting Voorportaal (Vraagbaak)
  • Herontwikkeling bij de PeGe woningen
  • Herontwikkeling Blauwe Knoop / Koppelweggebied
  • Herinrichting Turfhaven
  • Revitalisering bedrijventerrein Beinum
  • Doesburg Werkt!
  • Beleef de Linies

  Totaaloverzicht lidmaatschappen en nevenfuncties collegeleden

  Peter Werkman
  Foto gemeentesecretaris Peter Werkman

  Gemeentesecretaris Peter Werkman 

  • Leiding geven aan en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie .

  Projecten :

  • Organisatieontwikkeling
  • Verbetering dienstverlening.

  Contact

  Voor het maken van een afspraak met burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar, wethouder Birgit van Veldhuizen-Van Oort en wethouder Arthur Boone kunt u contact opnemen met Ramona Albert: (0313) 48 13 93 / ramona.albert@doesburg.nl

  Voor het maken van een afspraak met wethouder Peter Bollen, gemeentesecretaris Peter Werkman en andere leden van het Management Team van de gemeente, kunt u contact opnemen met Wiljanneke Dwars: (0313) 48 13 05 / wiljanneke.dwars@doesburg.nl

  Voor de media

  Voor persvragen kunt u per mail (communicatie@doesburg.nl) of telefonisch contact opnemen met Josine Groen-Loeven (0313) 48 13 07 en Laura van der Lecq (0313)  48 13 08 van het cluster Bestuur, Management en Advies.

  Foto van het college van B&W
  V.l.n.r.: Arthur Boone, Peter Werkman, Loes van der Meijs-van de Laar, Peter Bollen en Birgit van Veldhuizen-van Oort

  Heeft u gevonden wat u zocht?