Coalitieakkoord 2022-2026

'Doesburg op weg naar de toekomst.'

Hier treft u het coalitieakkoord aan van de Stadspartij Doesburg, de VVD en het CDA.

De partijen hebben een akkoord gesloten waarin transparantie, samenkracht, een betere beleidsvorming en dichter bij de inwoners staan de belangrijkste thema’s zijn. Namens de coalitiepartners gaan de volgende wethouders met deze opgaven aan de slag: Birgit van Veldhuizen (Stadspartij Doesburg), Bart Elbers (VVD) en Stan Hillenaar (CDA).

‘Doesburg op weg naar de toekomst’ is een coalitieakkoord op hoofdlijnen dat op korte termijn omgezet dient te worden in een collegeprogramma en financiële vertaling. Het is de wens van de partijen om samen met inwoners, (ervarings-)deskundigen en organisaties te komen tot betere beleidsvorming, een wijkgerichte aanpak en een open blik naar buiten. Minder technocratisch, maar dichter bij de inwoners. De coalitie wil hiervoor op korte termijn de eerste stappen zetten.

Speerpunten vanuit de toekomstvisie

De reeds vastgestelde toekomstvisie voor Doesburg (de drie speerpunten pijlers) vraagt om een nieuwe uitwerking. Daartoe zullen er nog vóór de zomer met de gehele gemeenteraad bijeenkomsten gehouden worden om binnen de drie pijlers keuzes te maken en koers te bepalen. Wij hebben de toekomstvisie leidend betrokken bij ons coalitieakkoord.

Hierna volgt per lijn een uiteenzetting van onze belangrijkste speerpunten. Bij een aantal punten wordt gevraagd c.q. is het nodig om een nader onderzoek uit te (laten) voeren ter ondersteuning van de uiteindelijke besluitvorming hierover. Voor zover daarvoor financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld, wil de coalitie dat dit meegenomen wordt bij de aanstaande bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2021. De onderzoeken dienen voortvarend te worden opgepakt, zodat in het najaar definitieve besluitvorming over de betreffende onderwerpen kan plaatsvinden.

Wethouder Birgit van Veldhuizen, Stadspartij Doesburg (1 FTE)

Pijler 1: Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat

Wonen

Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. De coalitie wil meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen.

We willen snel inzicht krijgen in mogelijke bouwlocaties. De ruimte die beschikbaar is voor bouwen moet optimaal worden benut. Daarbij moet met een hoge prioriteit tegelijkertijd de inrichting van de woonomgeving (spelen, groen, uitnodigen tot bewegen, klimaat adaptief, biodiversiteit etc.) worden meegenomen.

Van belang is dat in elke wijk een meer evenwichtige, in balans zijnde woon- en leefomgeving wordt bevorderd. We willen de woningbouw afstemmen op de vraag en behoefte in onze stad.

Daarbij dient ook gekeken te worden naar Innovatieve nieuwe woonvormen. Er dient ruimte te zijn voor experimenten met creatieve woonvormen ook in het buitengebied, zoals tiny houses en meergeneratiewoningen.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. De coalitie wil in het verlengde hiervan daar waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer per uur. De mogelijkheden hiertoe wil de coalitie nader onderzocht zien in de vorm van een inventarisatie van de wegencategorieën en een verkeerscirculatieplan. Ook willen we veiligere oversteekplaatsen.

Parkeren

De coalitie wil een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en wil ook hiervoor de mogelijkheden nader onderzocht hebben. We willen dat er gekeken wordt naar additionele parkeermogelijkheden buiten de singels voor zowel permanent als tijdelijk gebruik bij evenementen. Hierbij wordt ook gevraagd nadrukkelijk te kijken naar de mogelijkheden tot ondergronds en/of meerlaags parkeren eventueel in combinatie met het bouwen van woningen.

Leefbare wijken

We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken. De inrichting van de wijk moet uitnodigen tot spelen en bewegen. Ook moeten er in elke wijk ontmoetingsplekken komen om onder andere de sociale cohesie te bevorderen, eenzaamheid tegen te gaan en ook om ruime te geven voor eigen initiatieven vanuit de wijk. We willen hier in nauwe samenwerking met de wijkbewoners verder invulling aan geven. We willen bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen.

Sporthal en zwembad

Er is nog onduidelijkheid over de toekomst van de sporthal. Mede gelet op de (financiële) onzekerheden is nog geen voorkeurslocatie uitgesproken voor een eventueel nieuw te bouwen sporthal. De coalitie wil nog dit jaar in het verlengde van het “Adviesrapport second opinion Locatie overdekte Sportaccommodatie Gemeente Doesburg” de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht zien om de sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad, waarbij de vraag wordt beantwoord of er daadwerkelijk synergievoordelen te behalen zijn door een combinatie van de te realiseren sporthal en het bestaande zwembad en of er überhaupt bestaansrecht is voor de sporthal op de locatie Den Helder. Bij het onderzoek moet ook de huisvesting van dagbesteding Caleidoz worden betrokken.

Speeltuinen

Kinderen moeten onbezorgd buiten kunnen spelen in een natuurlijke omgeving die goed onderhouden is. De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en de coalitie wil dat speeltuinen versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan spelen en bewegen.

Energietransitie

De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We kunnen als kleine gemeente echter niet vooroplopen, maar we willen wel nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren.

Wethouder Bart Elbers, VVD (1 FTE)

Pijler 2: Verbindende en versterkende sociale aanpak

Sociaal domein 2.0

We willen voortvarend werken aan het Koersdocument Sociaal Domein 2.0 en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn.

In de uitwerking willen we ook de effecten van vergrijzing uitdrukkelijk meenemen. Ook de doelmatigheid en de effectiviteit van het beleid en de instrumenten in het sociaal domein verdienen blijvende aandacht.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt. Om te komen tot een gezamenlijke aanpak wil de coalitie op korte termijn starten met een conferentie met inwoners en deskundigen over eenzaamheid.

Ondersteuning vrijwilligers

In Doesburg zijn veel vrijwilligers actief. We koesteren deze mensen, die veel goed werk verrichten. Wij willen dan ook dat deze mensen goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht.

De coalitie wil de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en pleit voor het inrichten van een centraal informatiepunt.

Maatschappelijk meedoen

Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een goed middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. De coalitie wil een positieve en meer creatieve invulling. Hierbij valt te denken aan het verrichten van werkzaamheden in de eigen wijk of bijvoorbeeld het verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor verenigingen en instellingen. Dit draagt ook bij aan een krachtige samenleving.

Contracten met maatschappelijke organisaties

Zorgorganisaties hebben een belangrijke rol als het gaat om ontmoeting en eenzaamheid. Zij wijzen op het belang van een goed netwerk in de directe omgeving van zorgbehoevenden. Dat vraagt ook om continuïteit van zorg en begeleiding. De coalitie wil graag dat meerjarige contracten afgesloten worden met organisaties. Dit bevordert de continuïteit.

Studieplekken

De coalitie wil voldoende studiewerkplekken voor studenten. De vraag is groot, het aanbod schaars. Alleen de bibliotheek als studiewerkplek is bijvoorbeeld onvoldoende. We pleiten voor voldoende flexibele studieplekken waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld op het stadhuis.

Wethouder Stan Hillenaar, CDA (0,5 FTE)

Pijler 3: Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie

Evenementen en kwaliteitstoerisme

De coalitie wil een bruisende, levendige Binnenstad en wil in dit kader dat de bestaande evenementen worden behouden en optimaal vanuit de gemeente worden ondersteund. Ook moet er geïnvesteerd worden in kwaliteitstoerisme vanuit een nieuwe toeristische visie voor de komende jaren. Vrijwilligers die zich inzetten moeten goed worden ondersteund.

Ondernemers

Om een goed ondernemersklimaat te stimuleren, bedrijven te behouden en leegstand te voorkomen zal er actiever worden ingezet op acquisitie en een ondersteunende rol vanuit de gemeente. Doesburg heeft een groot potentieel, en dat potentieel dient optimaal te worden benut.

We willen dat de werkgelegenheid in Doesburg wordt behouden en dat de gemeente hier een actievere rol in pakt. De relevante beschikbare ondersteunende functies vanuit de gemeente dienen hiervoor goed gecoördineerd te worden ingezet. Waar nodig vervallen functies en worden nieuwe geformuleerd.

VVV

De VVV dient in Doesburg te worden behouden en vanuit de gemeente te worden ondersteund. De VVV organiseert haar eigen vrijwilligers. Daarbij kan zij ook een beroep doen op de nieuw in te zetten vrijwilligersondersteuning.

Bestuur, organisatie en financiën

Bestuurlijk zelfstandig Doesburg

De coalitiepartijen gaan voor bestuurlijke zelfstandigheid als belangrijke waarborg voor een leefbare gemeente en de belangen van de inwoners van Doesburg. Voor de verdere uitwerking van het coalitieakkoord is de duurzame zelfstandigheid een belangrijke leidraad

Basis op orde

Een zelfstandige gemeente van de omvang van Doesburg vraagt om een sterke ambtelijke organisatie, waarbinnen duidelijke keuzes gemaakt zijn over de reikwijdte en omvang van het takenpakket. Het is onontkoombaar dat daar ook investeringen mee gemoeid zijn.

Ambtelijke organisatie en samenwerking

De ambtelijk organisatie is kwetsbaar, de maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer, de dienstverlening aan inwoners en bedrijven is onder andere door de digitalisering en privacywetgeving fors in beweging en op een aantal aandachtsvelden/uitvoeringstaken is de kwetsbaarheid toegenomen. Concreet moet er geïnvesteerd worden in de strategische beleidsfuncties van de gemeente en de inrichting van een brede frontoffice om de dienstverlening te verbeteren.

Om continuïteit van de diensten en werkzaamheden van de gemeente Doesburg richting de inwoners en bedrijven te kunnen waarborgen zullen een aantal kwetsbare taken anders georganiseerd moeten worden dan wel elders ondergebracht moeten worden. Doesburg zal door de schaalgrootte altijd een zekere mate van kwetsbaarheid in zich houden. Echter daar waar deze kwetsbaarheid verminderd kan worden en/of de efficiëntie verbeterd kan worden zullen deze stappen gezet worden. Daarvoor zijn meerdere wegen te bewandelen. De coalitie erkent het vraagstuk en wil op korte termijn tot oplossingen komen. De coalitie vraagt om een nadere uitwerking in mogelijke scenario’s waarbij wordt ingegaan op de drie W-vragen wat, waarom en wanneer. Daarbij moet ook gekeken worden of besparingen kunnen worden bewerkstelligd.

ICT

De gemeente is in zeer belangrijke mate afhankelijk van ICT-toepassingen. Door verdergaande digitalisering en toenemende wetgeving op het gebied van privacy en AVG zullen de kosten in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Ook de verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners kent een belangrijke ICT-component. Hoewel een beheerste implementatie van digitalisering gewenst is (we hoeven geen koploper te zijn) zal er ruimte in de begroting gecreëerd worden voor deze toenemende kosten.

Huisvesting

De gemeenteraad heeft eerder een strategische huisvestingskoers vastgesteld. Deze koers is nu verder ambtelijk uitgewerkt. De investeringen die daarmee gemoeid gaan zijn fors. Tegelijkertijd is er onzekerheid over de omvang van de huisvestingsbehoefte van de ambtelijk organisatie. Tijd en plaats onafhankelijk werken is meer gemeengoed geworden en taakoverdracht van kwetsbare onderdelen van de ambtelijk organisatie zal minder werkplekken tot gevolg hebben. En zo zijn er meer factoren die van invloed zijn. Ook de verduurzaming van het bestaande kantoorgebouw is complex en kostbaar. De ambtelijke huisvesting zal dan ook gekoppeld worden aan de toekomstplannen voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. De coalitie realiseert zich terdege dat er vaart gemaakt moet worden in dit dossier. Hoe dan ook staat het historische deel van het stadhuis (waarbinnen de bestuursfunctie is gehuisvest) niet ter discussie. Dit blijft hoe dan ook het bestuurscentrum van de gemeente Doesburg. Dit staat los van de vraag hoe en waar de ambtelijke huisvesting georganiseerd gaat worden.

Begroting/financiën

De meerjarenbegroting is met moeite sluitend te krijgen. Vrije ruimte binnen de begroting is er nu niet. Terwijl er wel investeringen, zowel incidenteel als structureel, aan zitten te komen. Om ruimte binnen de bestaande begroting te creëren moet er zowel naar de inkomsten- als uitgavenkant gekeken worden. Hierbij is voor de coalitie alles bespreekbaar. De coalitie wil meer inzicht in de niet wettelijke uitgaven/budgetten en kijken of daar duidelijkere keuzes te maken zijn in wat wel en wat niet meer past binnen de huidige context. Met het verschuiven van taken of anders inrichten van taken moet ook kritisch gekeken worden of dit een besparing op kan leveren. Uitgangspunt is en blijft dat de begroting materieel sluitend moet zijn.

Voorzieningenniveau

Het huidige voorzieningenniveau staat onder druk, deels om financiële redenen maar deels ook omdat de geboden voorziening niet altijd meer passend is bij de vraag. Er zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden in welke voorzieningen wel passen en welke niet. Daarbij is een verdere koersbepaling van de toekomstvisie leidend. Zo is de coalitie het eens dat het jeugd- en jongerenwerk volgens de huidige inzichten moet worden vormgegeven, waarbij bekeken zal worden of een zelfstandig jongerencentrum nog bij deze vraag past. We willen kijken naar een beter alternatief. Ook discussies en keuzes voor wat betreft andere voorzieningen gaan we niet uit de weg. Hierbij is het van belang hoe de pijlers van de toekomstvisie ingericht worden, en welke logische keuzes daaruit voortvloeien. De nabijheid van (nu en toekomstig) regionale voorzieningen wordt hierbij meegewogen. We willen ook analoog aan het recycleplein kijken of onze voorzieningen regionaal beter kunnen worden benut, waardoor wellicht ook financiële voordelen ontstaan voor de exploitatie ervan.

Burgerparticipatie

De coalitie wil de inwoners en bedrijven en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen een stevige positie geven in de beleidsontwikkeling en uitvoering. Participatie moet meer plaatsvinden in een vroegtijdig stadium en ook daadwerkelijk invloed kunnen hebben. We willen daarbij uitdrukkelijk ruimte geven voor en gebruik maken van de denkkracht van onze inwoners. Dat vraagt een andere wijze van besturen en inzet van het ambtelijk apparaat. De coalitie vraagt om een beleidskader gebaseerd op de participatieladder, zodat er snel met burgerparticipatie gestart kan worden. Besluiten moeten kunnen steunen op een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. Ook willen we jongeren meer betrekken.

Coalitieakkoord 2022-2026