Politieke partij: Stadspartij Doesburg
Pijler 1: Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat

Portefeuille:
 • Parkeerbelasting
 • Verkeer en vervoer (incl. parkeren en openbaar vervoer)
 • Economische havens en waterwegen
 • Sportbeleid en activering
 • Sportaccommodaties
 • Media
 • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
 • Riolering
 • Milieubeheer (incl. afval)
 • Begraafplaatsen en crematoria
 • Ruimtelijke ordening
 • Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
 • Wonen en bouwen
 • Monumentenzorg
 • Dierenasiels
 • Financiën
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Subsidies en Wmo
Projecten:
 • Vitale Binnenstad
 • Reconstructie Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat
 • Herinrichting openbaar gebied Beinum
 • Renovatie en omvorming openbaar groen in Doesburg
 • Omgevingswet (exclusief procescoördinatie)

Birgit van Veldhuizen-van Oort is 1e locoburgemeester. Zij vervangt de burgemeester als die op dienstreis, ziek of op vakantie is.

Totaaloverzicht lidmaatschappen en nevenfuncties collegeleden