Parkeren Doesburg

Q: Wanneer wordt iets beschouwd als garage?
A: een inpandige parkeerplaats heeft een minimale lengte van 5,50 meter en een minimale breedte van 2,85 meter

Q: Wanneer wordt iets beschouwd als oprit?
A: een oprit heeft een minimale lengte van 5,50 meter en een minimale breedte van 2,5 meter

Q: Wat als mijn garage / schuur / oprit niet geschikt is om een auto te stallen?
A: Inzet is om vanaf juni 2023 met bewoners die over eigen parkeergelegenheid beschikken in gesprek te gaan als zij van mening zijn dat de parkeerplaats niet bruikbaar is. Dat kan verschillende redenen hebben, de ruimte is verbouwd tot keuken, er is geen schuur/opslagruimte, etc. Wanneer de eigen parkeergelegenheid niet bruikbaar is, zal de uitrit worden opgeheven (vanwege de gelijkvloerse inrichting is dit vaak niet fysiek, maar staan we geen bordje 'niet parkeren' meer toe op de deur) en kan voor de voormalige uitrit een openbare parkeerplaats worden ingestraat. Het adres komt vervolgens in aanmerking voor een parkeervergunning. Deze definitieve lijst met adressen die beschikken over eigen parkeergelegenheid zal op de gemeentelijke website worden gepubliceerd en wellicht als bijlage bij de Nadere regels Parkeerverordening 2024 worden gevoegd, zodat voor iedereen (ook voor toekomstige bewoners bijvoorbeeld) duidelijk is wie in aanmerking komt voor een parkeervergunning en wie niet.

Q: Wat als mijn auto te groot is voor mijn garage / oprit?
A: Alle adressen worden aangeschreven en in geval van twijfel wordt de situatie ter plaatse bekeken. Hierbij wordt niet uitgegaan van de lengte van de auto’s, maar van de normen van het CROW.

Q: In- en uitrijden zorgt voor blokkades van het verkeer en levert gevaarlijke situaties op.
A: Alle adressen worden aangeschreven en in geval van twijfel wordt de situatie ter plaatse bekeken.

Q: Huis met garage als bewuste investering om meer dan 1 auto te kunnen stallen. Innemen vergunning is dan unfair.
A: Onjuist argument aangezien het beleid als sinds 2009 is dat er met eigen parkeergelegenheid geen parkeervergunning kan worden aangevraagd.

Q: Door afnemen vergunningen wordt er extra beslag gelegd op de toch al overbelaste parkeerterreinen buiten de singels.
A: Het kan inderdaad een consequentie zijn als mensen over eigen parkeergelegenheid beschikken, deze niet wordt gebruikt. De gemeente kan echter niet afdwingen dat mensen de garage gebruiken. De adressen die niet beschikken over eigen parkeergelegenheid, hebben recht op één vergunning. Er worden meer vergunningen uitgegeven; hierdoor vindt er een verschuiving plaats. We verwachten dat hierdoor de bezetting van de parkeerterreinen hetzelfde blijft. Ook zijn bepaalde p-terreinen uitgebreid (Bleek, Kloostertuin en Halve Maanweg), waardoor er meer ruimte is ontstaan.

Q: Waarom worden de plaatsen voor bezoekers aan de binnenstad niet beperkt?
A: Er wordt ook gekeken naar het verminderen van de locaties met betaald parkeren. Daarnaast mogen vergunninghouders ook parkeren op betaalde parkeerplaatsen (dubbelgebruik). De ruimte wordt optimaal ingezet voor bewoners. Waar nodig blijft ruimte voor bezoekers beschikbaar.

Q: Door de parkeerzones te vergroten ontstaat er toch veel meer zoekverkeer?
A: We verwachten dat dit beperkt is. Men moet even wennen, maar er zal een nieuw evenwicht ontstaan.

Q: Hoe kan een uitbreiding van vergunningengebied de bestaande wachtlijst(en) (75 mensen) doen verdwijnen?
A: Dit komt door de koppeling van één auto per adres in de binnenstad. Meer vergunningen per adres uitgeven is onwenselijk. Daarnaast hebben de adressen die beschikken over eigen parkeergelegenheid geen aanspraak op een vergunning en zullen gebruik moeten maken van hun eigen parkeergelegenheid, waardoor de capaciteit op bepaalde locaties kan worden verhoogd. Door het instraten van parkeerplaatsen kan de ruimte ook beter worden verdeeld.

Q: Wat wordt de situatie in de Veerpoortstraat?
A: In de definitieve kaart wordt in de Veerpoortstraat uitgegaan van parkeren aan twee zijden. Naar aanleiding van alle reacties hebben we dit ontwerp heroverwogen. Alle belangen zijn hierin meegenomen.

Q: Hoe kunnen adressen die hier eigenlijk geen recht op hebben toch over een of meerdere parkeervergunningen beschikken?
A: Dit is een fout van onszelf geweest. Tijdens het herijken van de Parkeerverordening in 2017 zijn oude rechten niet ingetrokken, waardoor een aantal adressen dus nog over een parkeervergunning beschikken terwijl ze daar volgens het huidige beleid geen recht op hebben.

Q: Hoeveel parkeerplaatsen komen er bij door parkeervergunningen in te trekken?
A: Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk, maar het aantal parkeerders neemt af. Voor de mensen met een parkeervergunning komt er dus meer ruimte. Ze hoeven minder te zoeken naar een vrije parkeerplaats. In straten met weinig parkeerplaatsen zal dit meer merkbaar zijn dan in straten waar meer parkeerplaatsen of weinig vergunninghouders zijn. Er kunnen wel parkeerplaatsen bij komen op plekken waar nu een uitrit is. Wij verwachten echter niet dat dit substantiële aantallen zijn.

Q: Hoeveel parkeerplaatsen komen er bij door betaald parkeren op te heffen?
A: Ongeveer de helft van de huidige fiscale parkeercapaciteit komt beschikbaar voor vergunninghouders. Dit baseren we op het huidige gebruik, de maximale bezetting van die parkeerplaatsen.

Q: Hoe wordt omgegaan met het vrijhouden van (voor)deuren?
A: Op basis van de parkeerplaatsenkaart zal er een technische uitwerking gemaakt moeten worden op basis waarvan parkeerplaatsen daadwerkelijk ingestraat kunnen worden. Bij die uitwerking kan het vrijhouden van (voor)deuren waar relevant worden meegenomen. In de parkeerplaatsenkaart is nu 6 meter aangehouden voor een langsparkeerplaats, alle straatgedeelten die korter zijn dan 6 meter zijn niet geteld als parkeerplaats. Dit betekent dat een parkeerstrook van 17,8 meter nu telt als 2 parkeerplaatsen. Zo zit er in de parkeerplaatsenkaart ruimte om (voor)deuren vrij te houden zonder dat dit direct zijn weerslag heeft op het aantal parkeerplaatsen.

Q: Hoe komen de vakken eruit te zien?
A: De vakken worden in zijn geheel ingestraat (omlijning). De afmetingen langsparkeervakken moeten we nog afstemmen met de technisch ontwerper, hangt van de situatie af, maar als richtlijn kan je uitgaan van 2,0 meter breed (bij het ontbreken van een trottoir minimaal 2,5 meter tot aan de gevel) en 6,0 meter lang. De afmetingen haaksparkeervakken moeten we nog afstemmen met de technisch ontwerper, hangt van de situatie af, maar als richtlijn kan je uitgaan van 2,50 bij 5,20 meter (bij een parkeerweg van minimaal 6,0 meter). De precieze maatvoering hangt ook af van hoe het in te straten is. 

Q: Welke keuzes zijn gemaakt voor het wel of niet instraten in bepaalde straten: (Verkeers)veiligheid/breedte/vrijhouden deuren etc.
A: Op dit moment zijn de betaalde parkeerplaatsen ingestraat en zijn de parkeerplaatsen exclusief voor vergunninghouders niet ingestraat. In de praktijk levert dat onduidelijkheden op: waar mag je parkeren en waar niet? Dat heeft verschillende consequenties: 1) Auto’s staan geparkeerd op plekken waar dat eigenlijk niet kan, daarmee belemmeren ze het zicht (verkeersveiligheid) of zelfs de doorgang voor nood- en hulpdiensten; 2) De ruimte voor een (vermeende) uitrit nodigt een 'vreemde' niet uit tot parkeren, daarmee heeft de bewoner in feite een gereserveerde parkeerplaats. Dit geldt ook in straten zonder trottoirs, waar mensen het lastig vinden om voor het raam van een ander te parkeren. De parkeerruimte wordt hierdoor niet eerlijk verdeeld en efficiënt gebruikt; 3) Kleine auto’s worden geparkeerd op plekken waar zij tussen passen maar een reguliere auto niet. Vanwege de onduidelijkheid voelen handhavers zich niet vrij om op te treden tegen foutparkeerders. Hierdoor wordt de situatie gedoogd en ontstaan er onveilige situaties.