Uw privacy, onze verantwoordelijkheid!

Bescherming van uw persoonsgegevens

Net als veel (gemeentelijke)organisaties gebruikt ook de gemeente Doesburg veel persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en we zorgen er voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt volgens de eisen die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). Kijkt u eens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link) wat de belangrijkste regels zijn.

Gegevensdeling binnen de Overheid

Overheidsorganisaties houden gegevens bij over burgers. Bijvoorbeeld: De gemeente legt je woonadres vast. De belastingdienst stelt je jaarinkomen vast en de RDW houdt bij welke auto’s jij bezit.

Overheidsorganisaties mogen gegevens bij elkaar opvragen om een beslissing te nemen. Bijvoorbeeld: Als je een bijstandsuitkering aanvraagt, dan ontvangt de Sociale Dienst je woonadres van de gemeente en je vastgestelde jaarinkomen van de Belastingdienst. Dit staat in de Participatiewet.

Op de website: wiegebruiktmijngegevens.nl(externe link) kun je van meerdere overheidsbesluiten vinden welke gegevens hiervoor zijn gebruikt.

Gebruik gegevens via onze website

U kunt steeds meer producten en diensten via onze website aanvragen. De AVG geldt ook voor uw gegevens die verwerkt worden via deze website. Dit betekent dat ook uw persoonsgegevens die via internet worden verzameld (bewaard, gebruikt, of op een andere manier verstrekt worden of met elkaar in verband worden gebracht) afgeschermd worden en onder deze wet vallen.

Als u een contact- of aanvraagformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de gegevens nodig zijn voor de beantwoording en afhandeling daarvan, of zolang het wettelijk is voorgeschreven.

Toestemming voor het verwerken en delen van gegevens en het intrekken van de toestemming
In sommige gevallen (bijvoorbeeld als er geen wettelijke grondslag is) vragen wij u expliciet om toestemming voor het verwerken van uw gegevens bij de gemeente. In bepaalde situaties kunnen onze medewerkers u ook vragen of uw gegevens gedeeld mogen worden met bijvoorbeeld: (interne/externe) collega’s of met een andere (overheids)instantie. Als u toestemming heeft gegeven, kunt u die ook weer intrekken. Wilt u uw toestemming intrekken neemt u dan contact met ons op.

Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens

Een van de doelen van de AVG is transparantie. Dit betekent dat u als burger heel makkelijk moet kunnen zien welke gegevens wij van u verzamelen, verwerken en waarom. Wij hebben voor u een lijst gemaakt van al deze (persoons)gegevens (Openbaar register verwerkingen persoonsgegevens).

Onderaan deze pagina vindt u dit register, in het register is per gemeentelijke taak of product beschreven welke persoonsgegevens van u wij hiervoor gebruiken. Vaak hebt u deze gegevens bij de aanvraag zelf verstrekt, maar ook maken wij gebruik van uw gegevens uit de Basisregistratie Personen. Denkt u bijvoorbeeld aan de aanvraag van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

De Basisregistratie Personen en privacy

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan persoonsgegevens die niet zomaar voor iedereen openbaar zijn. Wij bewaken uw privacy zorgvuldig en gebruiken uw gegevens alleen om onze taken goed uit te voeren. Niet alleen de gemeente gebruikt de BRP. Bijvoorbeeld de Belastingdienst en de pensioenfondsen gebruiken ook de gegevens uit de BRP voor hun taken. De Basisregistratie Personen (BRP) kent eigen privacyregels. Zo kunt u bijvoorbeeld de gemeente vragen om uw gegevens niet door te geven aan bepaalde instanties. Wilt u meer informatie over de mogelijkheid tot de geheimhouding van uw persoonsgegevens? Kijk dan op de website van de rijksoverheid(externe link).

Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens in de BRP, wanneer kan dat?
U kunt de gemeente vragen bepaalde gegevens te verwijderen. Dat kan alleen bij gegevens die zeer privé zijn (privacygevoelige gegevens). Dit is het geval bij gegevens over adoptie of geslachtsverandering. Bekijk meer informatie over verwijderen van privacygevoelige persoonsgegevens.

Uw rechten vanuit de AVG

Inzien, corrigeren of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (Let op: niet in alle gevallen is dat wettelijk toegestaan!)

Overdragen van gegevens

Ook hebt u het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens). Dit betekent dat u het recht hebt om de digitale persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen, te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Het doel hiervan is dat u uw gegevens makkelijk in een andere omgeving kunt hergebruiken.

Legitimeren

Als u uw gegevens wilt inzien, corrigeren, laten verwijderen of opvragen moet zich wel eerst legitimeren. Het is om privacy redenen niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. U kunt uw verzoek persoonlijk indienen via de publieksbalie of u kunt een digitaal verzoek indienen via ons E-formulier:

Aanvraagformulier rechten AVG

Opslag van gegevens binnen de EU

Wij verwerken uw gegevens binnen de EU. Mocht er om een goede reden toch gekozen worden om gegevens buiten de EU op te slaan, gebruiken wij dezelfde eisen voor veiligheid en zekerheid van uw gegevens. Als wij gegevens opslaan buiten de EU zullen wij deze nadrukkelijk noemen in ons openbare register verwerkingen persoonsgegevens.

Cookies

De 'Cookiewet'

De Telecommunicatiewet (5 juni 2012) gaat in Nederland over het gebruik van cookies en wordt daarom ook wel de Cookiewet genoemd. Op 11 maart 2015 is de Telecommunicatiewet aangepast. Websites hebben nu uw toestemming niet meer nodig voor het plaatsen van analytische cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Voor cookies die geen of weinig inbreuk op uw privacy maken (dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken) is uw toestemming niet nodig. Onze website gebruikt functionele cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Hiermee kunnen wij onze website verbeteren. De cookies hebben geen negatieve gevolgen voor uw privacy.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen hebben wij opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. De manier waarop wij dit moeten doen staat in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Op de website van de VNG kunt u meer informatie vinden over deze beveiligingsnormen.

Cameratoezicht op openbare plaatsen

De gemeente kan in bijzondere gevallen besluiten om camera’s op openbare plaatsen in te zetten.

Binnen de gemeente Doesburg biedt afdeling 15 van de Algemene plaatselijke verordening een grondslag voor cameratoezicht. In zo’n situatie informeert de burgemeester de gemeenteraad en die kan vervolgens de burgemeester bij verordening de bevoegdheid verlenen om, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn. De burgemeester bepaalt de duur van de plaatsing en wijst de openbare plaats of plaatsen aan, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de verordening is bepaald.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen, opmerkingen of klachten hebben over de manier waarop wij met uw privacy omgaan, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of met onze Functionaris Gegevensbescherming (onafhankelijk toezichthouder).

Onze contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.

Onze Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Naam: Anne-Marie Nas
E-mailadres: a.nas@doetinchem.nl

De datum van publicatie is: 13-2-2019