Eind 2021 stelden de gemeenteraden van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (18 gemeenten) en Regio Foodvalley (8 gemeenten) het eerste deel van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley vast. Ook Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht stemden hiermee in. In overleg met het Rijk werd dit eerste deel ook vastgesteld als inhoudelijke basis voor verdere samenwerking (tussen het Rijk, de provincies, de waterschappen, de regio’s en de gemeenten).

De volgende stap is om de op hoofdlijnen geformuleerde strategie meer concreet te maken in zogenoemde gebiedsuitwerkingen in acht verschillende deelgebieden, waaronder De Liemers. Als eerste stap in deze gebiedsuitwerkingen zijn nu opgavebeschrijvingen opgesteld: de ‘Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley’. U kunt hier downloaden de Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen.

Doel en beoogd effect

De Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley beschrijft - met als leidend motto ‘Meer landschap, meer stad’ - welke voorwaarden en principes nodig zijn om de groei te accommoderen en tegelijkertijd de groene leefkwaliteit te versterken. Zo ligt er een opgave om tot 2040 100.000 extra woningen te realiseren. En dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen alle betrokken overheden: regio(gemeenten), waterschappen, provincies en Rijk, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.

Het vervolg

Nadat de ‘Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley’ door gemeenteraden en Provinciale Staten is vastgesteld, worden deze gebiedsuitwerkingen verder uitgewerkt in programmatische keuzes en investeringen. Dit moet zorgen voor een goede basis voor het zogenoemde ‘ruimtelijke arrangement’ dat Gelderland en Utrecht in oktober 2023 aan het Rijk aanbieden.

De provincies hebben immers van het Rijk de opdracht gekregen een “ruimtelijke puzzel” te maken door de opgaven voor wonen, natuur, energie, landbouw en economie per gebied in samenhang in kaart brengen.

Wat betekent dit voor Doesburg?

Voor Doesburg liggen er kansen om méér woningen te bouwen dan alleen voor de lokale behoefte, en daarmee kan invulling worden gegeven aan de Toekomstvisie 2040, waarin wordt gestreefd naar een betere balans in de Doesburgse woningvoorraad. Concreet betekent dit onder andere dat - waar mogelijk - er méér woningen komen voor gezinnen en starters op de woningmarkt.