Veiligheidsbeleid Gemeente Doesburg

Het zorgen voor veiligheid is een van de kerntaken van de gemeente Doesburg. De huidige aanpak is op orde, bleek uit een veiligheidsanalyse van begin 2023. Een viertal thema’s vragen om extra aandacht, namelijk: Zorg en Veiligheid, Jeugd en Veiligheid, Ondermijning en Digitale Criminaliteit. Deze thema’s zijn verwerkt in het veiligheidsbeleid en is vastgesteld door de Doesburgse gemeenteraad.

U kunt het Veiligheidsbeleid onderstaand inzien en downloaden.

Het woord politie op achterkant van gele jas van politieagent

Gemeente Doesburg gaat nu, samen met politie Oost-Nederland en buurgemeentes Rheden en Rozendaal (Politieteam IJsselwaarden), aan de slag om de aanpak op deze thema’s verder te verbeteren.

Extra aandacht voor hulpbehoevende inwoners

Een kleine groep hulpbehoevende inwoners heeft meerdere persoonlijke problemen en krijgen hun leven niet op orde. Zij zijn niet in staat om hun situatie te veranderen en problemen stapelen zich op. Uiteindelijk kunnen zij een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Om deze negatieve spiraal te doorbreken, wordt er sinds enige tijd intensief samengewerkt tussen verschillende hulpverleners. Doesburg zal in de samenwerking blijven investeren zodat er een snel en efficiënt gewerkt kan worden wanneer een inwoner hulp nodig heeft en de overlast voor omwonenden wordt beperkt.

Aandacht voor kwetsbare jongeren

Het voorkomen van overlast en criminaliteit begint bij de jeugd. Door te zorgen dat zij veilig opgroeien, maken zij minder snel de stap naar criminaliteit. In de aanpak neemt Doesburg het hele gezin mee. Doesburg focust ook op preventie. Er wordt gewerkt aan extra acties om jongeren te informeren over de gevaren van de digitale wereld. Maar ook het beperken van alcoholgebruik door jongeren tijdens een evenement is een van de aandachtspunten. Investeren in het contact met jongeren doet Doesburg via een jongerenjobcoach die, naast de huidige jongerenwerkers, jongeren motiveert om aan de slag te gaan.

Criminaliteit in onze samenleving

Bij ondermijning raken de onderwereld en de bovenwereld met elkaar verweven. Denk aan jongeren die worden ingezet om drugs te vervoeren, gekochte panden met zwart geld betalen of boeren die onder druk schuren verhuren aan drugsbaronnen. Dit is niet alleen gevaarlijk voor individuele inwoners maar ook voor onze samenleving als geheel. Door inwoners, ambtenaren en bestuurders te informeren over ondermijning, zullen zij deze vorm van criminaliteit eerder herkennen en melden. Ook wordt er meer gecontroleerd op plekken waar ondermijning vaak voorkomt.

Digitale veiligheid

Steeds meer in ons leven gebeurt online. Ook misdaad verschuift naar de digitale wereld. Door inwoners voor te lichten, worden zij vaardiger om zicht te weren tegen cybercriminelen. Ook is er continu aandacht voor het beschermen van de online omgeving van de gemeente Doesburg zelf. Een gemeentelijke organisatie is kwetsbaar als het gaat om de (digitale) dienstverlening en het beheren van persoonsgegevens. Daarom is er ook blijvend aandacht voor de digitale weerbaarheid van ambtenaren door voorlichting en cursussen.

Samen zorgen voor veiligheid: meld misdaad anoniem

De zorg voor veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente. De gemeente voert de regie op veiligheid. De aanpak van onveiligheid ligt in handen van velen: van politie en Openbaar Ministerie tot elke bewoner van Doesburg en alle partners die investeren in een veilig Doesburg. Er wordt dan ook nauw samengewerkt in het veiligheidsdomein met lokale en regionale partners. Maar ook u kunt bijdragen aan een veilig Doesburg. Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Bent u getuige geweest van criminaliteit? U kunt een melding maken bij de politie via: 0900-8844 en bij spoed via: 112. Maar u kunt de misdaad ook anoniem melden. Ga naar: www.meldmisdaadanoniem.nl voor het maken van een melding en tips en uitleg over het herkennen van misdaad.

Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Doesburg 2024-2027