Wat is het?

De gemeente Doesburg verstrekt subsidie aan diverse verenigingen en organisaties. Een aantal van hen ontvangt jaarlijks subsidie.

Verantwoorden jaarlijkse subsidie

Door ons jaarlijks verleende subsidie moet na afloop van het jaar worden vastgesteld. Wij vragen u dan om de inhoudelijke en financiële jaarstukken in te dienen.

Eenmalige subsidie

Het is ook mogelijk een eenmalige subsidie aan te vragen. Het gaat dan om een activiteit of evenement die eenmalig van aard is en dus niet onder de reguliere activiteiten of bezigheden van een vereniging of organisatie valt. Door het verstrekken van een eenmalige subsidie wil de gemeente nieuwe activiteiten, evenementen of projecten stimuleren.

Aanvraagformulier

Voor de jaarlijkse en eenmalige subsidieaanvraag en de vaststelling van de jaarlijkse subsidie zijn er standaard e-formulieren. In de digitale formulieren zelf vindt u de informatie over wat wij nodig hebben om uw verzoek in behandeling te nemen. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen dient u het e-formulier volledig in te vullen en te voorzien van de gevraagde nodige bijlagen.

Aanvraag jaarlijkse subsidie

Aanvraag eenmalige subsidie

Aanvraag subsidievaststelling

Wat moet ik doen?

Indiening- en afhandelingstermijnen eenmalige subsidie

Een aanvraag voor een eenmalige subsidie dient uiterlijk 12 weken voor aanvang van de activiteit te zijn ingediend. Het college beslist binnen 13 weken nadat de aanvraag is ontvangen. Er kan van de beslistermijn worden afgeweken wanneer een aanvraag niet compleet is.

Wanneer er subsidie is toegekend dient deze na afloop van de activiteit definitief te worden vastgesteld. Voor vaststelling moet de subsidieontvanger binnen 13 weken na afloop van de activiteit een verzoek voor vaststelling indienen.

Indiening- en afhandelingstermijnen jaarlijkse subsidie

Een aanvraag voor voorlopige (jaarlijkse) subsidieverlening dient uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar te zijn ingediend. Het college beslist uiterlijk 31 december voorafgaand aan het subsidiejaar. Er kan van de beslistermijnen worden afgeweken wanneer een aanvraag niet compleet is of niet tijdig is ingediend.

Een aanvraag voor definitieve (jaarlijkse) subsidievaststelling dient uiterlijk 1 september na afloop van het subsidiejaar te zijn ingediend. Het college beslist binnen 13 weken nadat de aanvraag is ontvangen. Er kan van de beslistermijnen worden afgeweken wanneer een aanvraag niet compleet is of niet tijdig is ingediend.

Extra informatie

Bekijk de actuele verordening op Overheid.nl(externe link).