Voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dien dan via onderstaande knop een melding in.

Voorwaarden

 • Uiterlijk 10 werkdagen vóór plaatsing van de spandoeken is er een digitale melding gedaan.

 • Er moet minimaal 3,5 meter breedte en 4,20 meter hoogte aan vrije ruimte op de openbare weg aanwezig zijn tot aan de opstelling(en) ten behoeve van de vrije doorgang bestemd voor brandweer, ambulance, politie en opstelplaats blusvoertuig brandweer.

 • De opstelling(en) moet(en) dusdanig worden opgesteld dat het openbaar gebied niet wordt beschadigd. Beschadigingen en herstel van het openbaar gebied zijn voor kosten van de aanvrager. Herstel wordt uitgevoerd in overleg met of door de gemeente Doesburg, door inhuren van derden.

 • De spandoeken zijn bestemd voor de volgende doeleinden: open dagen van onderwijsinstellingen, goede doelen, (verkeers)veiligheid, voor ondersteuning gezondheid/welzijn, gemeentelijke campagnes en evenementen die plaatsvinden in Doesburg of regionale niet-commerciële evenementen.

 • Spandoeken ten behoeve van commerciële reclames zijn niet toegestaan.

 • Er mogen maximaal 3 spandoeken worden opgehangen per evenement; het plaatsen van spandoeken in de binnenstad is niet toegestaan.

 • De spandoeken mogen maximaal 14 dagen worden geplaatst (met uitzondering van campagnespandoeken van de overheid) en dienen direct op de dag volgend na het evenement verwijderd te worden; spandoeken voor campagnes die afgeleid zijn van landelijke campagnes mogen maximaal 6 weken blijven staan; wanneer de spandoeken niet tijdig zijn verwijderd worden de spandoeken door ons, op kosten van de aanvrager, verwijderd.

 • Wanneer spandoeken naar onze mening door de constructie of plaats van bevestiging schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg, dan dienen zij, na melding hiervan onzerzijds, direct door de aanvrager verwijderd te worden.

 • De bevestiging van de spandoeken dient voldoende stevig te zijn; beschadigingen door bevestiging dienen voorkomen te worden; eventuele schade als gevolg van plaatsing van de spandoeken zal bij de aanvrager in rekening worden gebracht.

 • De spandoeken dienen zodanig te worden geplaatst dat daardoor het verkeer niet wordt belemmerd of in gevaar wordt gebracht; de spandoeken mogen niet binnen een straal van 30 meter van een kruispunt, T-splitsing of oversteeklocatie worden geplaatst; de spandoeken mogen niet aan bomen en verkeersborden worden bevestigd; verkeersborden mogen door plaatsing nimmer aan het oog worden onttrokken.

 • Eventuele aanwijzingen van medewerkers van de politie en de gemeente dienen direct te worden opgevolgd.

 • De aanvrager vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, welke mochten ontstaan als gevolg van het gebruik maken van deze vergunning; alle schade, welke ten gevolge van het gebruik maken van deze vergunning mocht ontstaan aan de voor de openbare dienst bestemde zaken, komen voor uw rekening.

 • De openbare ruimte rondom de opstelling(en) wordt netjes en opgeruimd bijgehouden.

 • De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen van derden.

 • De spandoeken, bestaande uit een doek van kunststof of ander materiaal waarbij het doek wordt opgehangen tussen twee dragers, worden geplaatst op de volgende aangewezen 3 locaties: (zie ook kaartje hieronder)

  1. aan de Kraakselaan tussen 2 bomen (bij de muur);

  2. aan de Didamseweg bij Tinq;

  3. aan de Koepoortdijk afrit N317

Melding indienen

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Als u niet aan alle bovenstaande voorwaarden kunt voldoen, dan dient u een ontheffing aan te vragen. Dit kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar: info@doesburg.nl met in ieder geval de volgende gegevens: contactgegevens, locatie en soort werkzaamheden, hoelang en wat u wilt plaatsen.

 • De spandoeken, bestaande uit een doek van kunststof of ander materiaal waarbij het doek wordt opgehangen tussen twee dragers, worden geplaatst op de volgende aangewezen 3 locaties:

  1. aan de Kraakselaan tussen 2 bomen (bij de muur);

  2. aan de Didamseweg bij Tinq;

  3. aan de Koepoortdijk afrit N317