Om de klimaatverandering niet uit de hand te laten lopen, moeten we snel veel zuiniger omgaan met energie en overstappen op hernieuwbare energiebronnen.

Naast waterkracht, in heel beperkte mate, zijn er voor de duurzame opwekking van elektriciteit in Doesburg en in Gelderland vooral mogelijkheden voor zonne- en windenergie. Op langere termijn komen waarschijnlijk ook andere energievormen beschikbaar.


Ons gebruik van elektriciteit is veel te groot om dit met alleen zonnepanelen op daken op te wekken. We hebben ook zonnevelden en windturbines nodig. Doesburg staat dit nu nog niet toe. We willen eerst regels opstellen en die vastleggen in een zogenaamd afwegingskader. Een afwegingskader dat uitnodigend is voor energieprojecten, en dat tegelijk de omgeving goed beschermt en dat zorgt dat omwonenden optimaal worden betrokken en ook kunnen meeprofiteren.

Wat is een afwegingskader

Zonnevelden en windturbines kunnen een flinke impact hebben op het landschap, op onze leefomgeving, op de landbouwstructuur en op de natuur. Het is daarom van groot belang om als overheid richtlijnen en regels op te stellen en deze op te nemen in een afwegingskader, waaraan initiatieven getoetst worden. Alleen aan initiatieven die voldoen aan het afwegingskader, verleent de overheid dan medewerking door het starten van een vergunning- of bestemmingsplanprocedure.
Er zijn inmiddels veel voorbeelden van provinciale en gemeentelijke afwegingskaders, beleidskaders, toetsingskaders of hoe ze ook heten. Soms voor wind, soms voor zon, soms voor beide. Doesburg kiest voor één afwegingskader voor wind- en zonnevelden. Dit afwegingskader wordt opgesteld in een proces sámen met de bevolking, waarin wordt verkend hoe gestuurd kan worden op:

  • verstandige locatiekeuzes (met toepassing van de zonneladder, en in samenspraak met de buurgemeenten);
  • een goede inpassing, inrichting en beheer. Denk hierbij aan goede bescherming van de woonomgeving (zicht, geluid, slagschaduw), aan extra natuur en landschapselementen, recreatief medegebruik en educatie, agrarisch medegebruik, waterberging…;
  • participatie: zijn de omwonenden en andere belanghebbenden goed geïnformeerd en betrokken? Zijn ze tevreden over hoe hun wensen en ideeën zijn meegenomen in het project? Profiteren ze mee van de opbrengsten?
  • andere aspecten die aan de orde komen.