Uitkomsten en vervolg enquête “Het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op daken binnen het beschermde stadsgezicht van Doesburg”

In april dit jaar hebben 277 personen meegedaan aan de vragenlijst over het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op daken binnen het beschermde stadsgezicht van Doesburg. Iedereen die heeft deelgenomen: nogmaals bedankt voor uw inbreng!

Hierover bent u eerder in juni (doormiddel van een gecombineerde publicatie duurzame energie) op de hoogte gebracht. Wij hebben u geïnformeerd dat de uitkomsten zich uit spreken voor versoepelingen van het huidige beleid (of op onderdelen ervan) en dat wij de komende periode gebruiken om aan de slag te gaan met het opstellen van verruiming van de regels. Deze stemmen we vervolgens af met de Adviescommissie Cultuurhistorie Doesburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Verder zijn de alle overige uitkomsten van de enquête nog beoordeeld afgelopen zomervakantie. Zoals beloofd komen wij nu met meer informatie bij u terug.

Uitkomsten samengevat

Totaal is de enquête door 277 personen ingevuld. Het doel was om input, meningen, ideeën, uitgangs- en aandachtpunten op te halen voor het opstellen van eventueel nieuw beleid. Gebleken is dat er ruime behoefte is aan het plaatsen van zonnepanelen en/of -collectoren op daken binnen het beschermde stadsgezicht van Doesburg. Op zowel monumenten als niet-monumenten. Het merendeel wordt daarin belemmerd in de huidige mogelijkheden, omdat de zonnepanelen en -collectoren niet zichtbaar mogen zijn vanuit de openbare ruimte.

Ook vindt het merendeel van de respondenten dat zonnepanelen binnen het beschermde stadsgezicht niet per definitie als storend wordt ervaren. Wel wordt geconcludeerd dat (in volgorde van meest genoemd):

  1. de locatie (zichtbaarheid, vanuit de openbare ruimte);
  2. het materiaal (eenzelfde soort/type, kleurafstemming, reflectie/weerspiegeling), en;
  3. de uitvoering (legpatroon/hellingshoek/positionering op het dakvlak);

als belangrijk wordt ervaren om de bepalen of het wel of niet storend is.

Ruim de helft van de respondenten geeft aan het goed te vinden dat hiervoor een vergunningplicht geldt in de binnenstad. Zij vinden een zorgvuldige afweging tussen de belangen van de energietransitie in relatie tot de cultuurhistorische waarden van belang. Men vindt niet dat er onderscheidt gemaakt moet worden tussen verschillende locaties/straten in de binnenstad.

Wel wordt aangegeven dat de toetsing op een andere wijze kan plaats vinden dan op de huidige wijze met uitgebreide bouwtechnische tekeningen. Ook is aangegeven dat het huidige bedrag aan legeskosten voor een vergunning niet in verhouding staat met wat men redelijk vindt. Gemiddeld genomen wordt de helft van de huidige leges als redelijk bevonden.

Resultaten enquête

Wat wordt er met de uitkomsten gedaan?

Naar aanleiding hiervan is in samenwerking met het Gelders Genootschap verruimend welstandsbeleid opgesteld. Ook is het voornemen om de indieningsvereisten voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning te versoepelen. Daarnaast wordt voorgesteld de legeskosten voor het plaatsen van expliciet zonnepanelen op daken te halveren. Het college van B&W heeft op 31 augustus met alle drie de onderwerpen ingestemd. De gemeenteraad behandeld de besluitvorming over het verruimende beleid en aangepaste legesverordening in de raadsvergadering van 30 september.