Maandag 9 mei j.l. heeft er een derde en afsluitende participatieronde plaatsgevonden met de klankbordgroep.

Hier vindt u het ontwerp voor het verder uitwerken van bestek en tekeningen (pdf) dat zal dienen als vertrekpunt.

Op hoofdlijnen:

Verkeersveiligheid

 • Op huidige tracé deels afwaarderen van snelheid GOW50 naar GOW30;
 • Snelheidsremmende maatregelen in de vorm van plateau’s (gelijkwaardige kruisingen);
 • Realiseren inritconstructies bij uitrijden woonerf;
 • Twee drempels op de Bingerdenseweg daar waar regime 60 km/h geldt;
 • Goede bereikbaarheid voor hulpdiensten en bus;
 • Voetpaden daar realiseren waar deze logischer of veiliger zijn;
 • Bredere fietsstroken op rijbaan dan huidige inrichting;

Overig

 • Integrale aanpak van groen (buiten in beinum), centrumplan Beinum, en aanpak rondom vijvers;
 • Blijvende aandacht voor o.a. groen, bomen, afwatering, biodiversiteit, klimaatadaptatie en verlichting.

Op basis van het ontwerp zijn op deze avond nog de volgende wensen kenbaar gemaakt:

 • Extra VOP tussen twee geprojecteerde VOP’s (voetgangers oversteek plaatsen) ;
 • Aandacht voor uitwerken halteren bus irt slingerbocht | Zowel qua locatie als ook qua ruimte;
 • Naast verkeersveiligheid ook voldoende aandacht houden voor groen, afwatering, biodiversiteit, klimaatadaptatie en verlichting;
 • Aandacht voor aansluiting met Rietmaat | Nu inritconstructie. Straks plateau;
 • Uniformiteit qua inrichting en bebording in relatie tot wel/geen voorrang;
 • Nieuwe locatie borden woonerf & 30 kmzone . Nieuw bordenplan opstellen;

Vervolg

 • Ontwerp ter goedkeuring voorleggen aan College B&W;
 • Afronden gesprekken met vervoersmaatschappijen en hulpdiensten;
 • Verkeersbesluit voorbereiden en publiceren;
 • Uitwerken ontwerp naar bestek en tekeningen (Definitief ontwerp);
 • Zaterdag 15 april 2023 zal in de sporthal Beumerskamp het definitief ontwerp gedeeld worden met alle belanghebbenden. Uitnodiging volgt te zijner tijd via Regiobode, website.
 • Opstarten aanbesteding
 • Gunnen werk
 • Start uitvoering werkzaamheden

Streven zal zijn de uitvoering van de werkzaamheden begin september 2023 te kunnen opstarten.