Wat is het?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf geschikte ondersteuning of een passend hulpmiddel inkoopt. U maakt voor een pgb zelf afspraken met de ondersteuner(s) of leverancier die u heeft gekozen.

Wat moet ik doen?

Pgb-plan voor ondersteuning

Een pgb-plan helpt u om afspraken te maken met uw ondersteuner(s). Hierin beschrijft u bijvoorbeeld wie ondersteuning gaat bieden, voor welke taken en op welke dagen en tijdstippen u deze ondersteuning krijgt. Ook vermeldt u tegen welk tarief u de ondersteuning inkoopt. Heeft u meerdere ondersteuners, dan maakt u per ondersteuner een beschrijving van de doelen en resultaten die u met deze ondersteuner wilt bereiken. Voor het aanschaffen van een hulpmiddel hoeft u geen pgb-plan in te vullen.

Een bewuste keuzeHet is erg belangrijk dat u een bewuste keuze maakt voor een pgb en dat u weet wat er allemaal bij komt kijken. Daarom moet u bij het aanvragen van een pgb uitleggen waarom u vindt dat ‘zorg in natura’ niet geschikt voor u is.

Want u krijgt zelf de verantwoordelijkheid over de hele afhandeling. Kunt u alle zaken rondom een pgb zelf regelen? De volgende voorwaarden zijn aan een pgb verbonden: regievoeren en kwaliteitseisen.

Zorgovereenkomst

Een zorgovereenkomst is een contract tussen u en uw zorgver­lener. Daarin staan de afspraken over de zorg, de werktijden en de vergoeding of loon. Als u een besluit (ofwel beschikking) heeft gekregen van de gemeente dat u een pgb voor ondersteuning krijgt, dan kunt u uw zorgoverkomst(en) indienen bij de SVB. Voor elke ondersteuner heeft u een zorgovereenkomst nodig. Gebruikt u hiervoor de model-zorgovereenkomsten van de SVB. Deze model-zorgovereenkomsten vindt u op www.svb.nl/pgb.

Er zijn verschillende soorten zorgovereenkomsten. Let goed op dat u de juiste kiest. Als de zorgovereenkomst(en) is goedgekeurd door SVB en de Wmo consulent dan kan de SVB starten met het betalen van ingediende declaraties.

Koopt u ondersteuning in bij een professionele ondersteuner, dan hoeft u geen salarisadministratie bij te houden. U kunt hiertoe wel verplicht zijn als u ondersteuning inkoopt bij een naaste of iemand uit uw omgeving. De SVB kan de salarisadministratie kosteloos voor u en uw ondersteuner doen.

Hoe werkt het?

Regie voeren

Als u kiest voor een pgb bekijken we of u zelf de regie kunt voeren.

Dit betekent bij het inkopen van ondersteuning

• Het bijhouden van uw eigen administratie.

• Het opstellen van een pgb-plan waarin staat waaraan u uw pgb wilt besteden.

• Het maken van afspraken met uw ondersteuner(s) en deze vastleggen in een zorgovereenkomst.

Bij het kopen van een hulpmiddel

Bij het kopen van een hulpmiddel, regelt u alles zelf met de leverancier. U zorgt voor een offerte en de administratieve en financiële afhandeling.

Als u dit zelf niet kunt dan kunt u iemand vragen om de regie te voeren. Dit kan iemand uit uw netwerk zijn. De kosten hiervoor mag u niet uit het pgb betalen. De regievoerder kan alleen in bepaalde situaties ook de ondersteuner zijn. Bijvoorbeeld als ouders of een partner betaalde hulp verlenen. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat rollen door elkaar lopen.

Ondersteuning is bijvoorbeeld:

• dagbesteding

• hulp bij huishoudelijke taken

• of een logeeropvang

Per ondersteuner maakt u een PGB plan, voert uw eigen administratie en sluit een zorgovereenkomst af. Het SVB beheert uw pgb.

Een hulpmiddel is bijvoorbeeld:

• een traplift

• een verhoogd toilet

• een aangepaste fiets

• of een scootmobiel.

U regelt alles zelf met de leverancier. U beheert zelf het pgb.

Hoe lang duurt het?

Kwaliteitseisen

De ondersteuning of het hulpmiddel dat u inkoopt moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. U krijgt duidelijk te horen aan welke kwaliteitseisen de ondersteuning of het hulpmiddel moet voldoen. Is de kwaliteit onvoldoende dan kunnen wij besluiten u geen pgb te geven of het stop te zetten. Kwaliteitseisen zijn bijvoorbeeld:

 • De ondersteuning die of het hulpmiddel dat u inkoopt moet goed en veilig is.
 • Het moet bijdragen aan het te bereiken resultaat.
 • Ten slotte kijken we of uw ondersteuner werkt volgens een bepaal de standaard, uw rechten respecteert en betrouwbaar is.

Wie beheert uw pgb?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw pgb en betaalt op uw verzoek uw ondersteuner(s) uit. Dit heet ‘trekkingsrecht’. Meer informatie vindt u op: www.svb.nl/pgb.Pgb’s voor hulpmiddelen, zoals een rolstoel, worden wel door het Wmo-loket aan uzelf uitbetaald.

Eigen bijdrage

Vanaf 18 jaar en ouder betaalt u een eigen bijdrage over uw pgb. Hoeveel is afhankelijk van uw onder meer uw inkomen. U krijgt daarvoor een factuur van het Centraal Administratie kantoor (CAK). Deze mag u niet betalen van uw pgb. Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl of in de folder over de eigen bijdrage.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dit dan snel!

Als er iets verandert in uw situatie, dat gevolgen heeft voor de ondersteuning, dan moet u dit bij ons melden. Wij raden u aan dit op tijd te doen. Bij veranderingen kunt u denken aan een verhuizing, verandering van hulp, de medische situatie die is gewijzigd of een opname in het ziekenhuis die langer dan drie weken duurt. Heeft u geen of minder ondersteuning nodig, dan moet u dit ook melden.

Wanneer eindigt het pgb?

In het besluit staat de einddatum van het pgb. Het eindigt ook als u:

 • Niet meer aan de voorwaarden voldoet.
 • Langer dan twee maanden wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis.
 • Permanent wordt opgenomen in een instelling.
 • Zelf vraagt om het stopzetten.
 • Overgaat op Zorg in natura.
 • Geen vast woonadres heeft.
 • Het pgb gebruikt voor iets anders dan was afgesproken.
 • Zich niet houdt aan de verplichtingen.

Handig om te weten

PerSaldo

PerSaldo informeert, adviseert en komt op voor de belangen van alle mensen met pgb. U kunt lid worden van PerSaldo. Meer informatie vindt u op: www.persaldo.nl.

SVB

Het SVB servicecentrum ondersteunt u gratis op het terrein van arbeids- en belastingrecht of inschakeling van Arbodienst voor verzuimbegeleiding van een zieke ondersteuner. De SVB vergoedt de kosten van de wettelijke loondoorbetaling bij ziekte en kan eventueel de salarisadministratie verzorgen. Meer informatie vindt u op: www.svb.nl/pgb(externe link).

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met de Vraagbaak.