Samenvatting

Voor veranderingen of onderhoud aan een monument hebt u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan strenge regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning hebt.

Bij monumenten dient er een technische noodzaak te zijn voor het vervangen of herstellen van materiaal op beperkte schaal.

Of u een vergunning moet aanvragen hangt af van het soort monument. Meestal moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) controleert of iedereen die bouwt, zich houdt aan de regels. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te bouwen is.

Voorwaarden

Vaak hebt u een vergunning nodig voor veranderingen of onderhoud aan archeologische en gebouwde monumenten. Gebouwde monumenten zijn gebouwen, parken of standbeelden die als monument aangewezen zijn door Rijk, provincie of gemeente.

Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan een archeologisch rijksmonument? Dan hebt u een archeologische monumentenvergunning nodig.

Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan rijksmonumenten (gebouwd) en gemeentelijke of provinciale monumenten (gebouwd en archeologisch)? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig voor de volgende werkzaamheden:

 • slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van (een deel) van het monument
 • herstellen of (laten) gebruiken van het monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Geen vergunning nodig

U hebt géén vergunning nodig voor normaal onderhoud aan de buitenkant van rijksmonumenten. Het gaat dan om werkzaamheden die ervoor zorgen te behouden wat er is.

U hebt ook géén vergunning nodig als de monumentale waarde niet lager wordt door de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of vervangen van dakpannen. Dit geldt voor rijksmonumenten en provinciale of gemeentelijke monumenten.

Bij monumenten dient er een technische noodzaak te zijn voor het vervangen of herstellen van materiaal op beperkte schaal.

Gang van zaken

 • Check via Omgevingsloket online(externe link) of u een vergunning moet aanvragen.
 • Leg vóórdat u de vergunning aanvraagt aan de omgevingsdienst (ODRA) uit wat u wilt doen. De omgevingsdienst kan dan meteen zeggen of dit kan en mag. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.
 • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online(externe link).
 • Als het geen grote verbouwing is, vraagt u de vergunning minstens 8 weken van tevoren aan.
 • Als het wel een grote verbouwing is, doet u dit minstens 6 maanden van tevoren.
 • Bij een grote verbouwing maakt de omgevingsdienst eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven. Geef in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Meenemen

 • Uw DigiD(externe link) als u een particuliere eigenaar bent.
 • Uw eHerkenning(externe link) als u als ondernemer eigenaar bent.
 • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
 • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
 • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
 • Gedetailleerde beschrijving van het monument.

Achtergrond

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De omgevingsdienst (ODRA) kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de omgevingsdienst niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de omgevingsdienst, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Grote verbouwing

 • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De omgevingsdienst kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de omgevingsdienst, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Tips

Beschermde stads- en dorpsgezichten

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo(externe link)). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Vergunning archeologisch monument

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. U vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de omgevingsdienst (ODRA).