Mensen met een beperking ervaren regelmatig moeilijkheden in en om het huis. Als samenleving kunnen wij hen een helpende hand uitsteken.


Uitkomsten uit het onderzoek


Huidige en toekomstige oplossingen

Op het gebied van wonen worden ook moeilijkheden ervaren door mensen met een beperking. Er werden tips gedeeld over het verzamelen en ophalen van afval. Inwoners die bijvoorbeeld slecht ter been zijn geven aan niet zelf in staat te zijn de afvalzakken naar de container te brengen en/of erin te plaatsen.

Inwoners kunnen op elk moment van de dag hun (rest)afval aanbieden via de ondergrondse containers. Bewoners van het buitengebied kunnen dit doen via de grijze minicontainers. Iedereen moet zijn/haar huishoudelijk afval en grondstoffen kunnen aanbieden. Alle ondergrondse containers zijn zodanig aangelegd dat ze voor iedereen bereikbaar zijn. Verspreid door heel Doesburg staan ondergrondse containers voor restafval met een inworpopening voor zowel een zak van 60 liter als van 30 liter. De veel lichtere zak van 30 liter kan iedere inwoner gebruiken tegen de helft van het tarief van 60 liter. Loopt een inwoner tegen een specifiek probleem aan, dan proberen we daar een maatwerkoplossing voor te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de beperkte groep die het afval zelf niet naar de ondergrondse container kan (laten) brengen. In die gevallen kijken we als gemeente mee naar de situatie en zoeken naar een passende oplossing.

Duidelijke informatievoorziening waar vormen van ondersteuning te vinden zijn.

Op de website van de Vraagbaak Doesburg is veel informatie te vinden: www.vraagbaak.doesburg.nl. Daarnaast zal de gemeente periodiek op de gemeentepagina in de Regiobode informatie delen over de Vraagbaak zodat ook inwoners die digitaal minder vaardig zijn over informatie beschikken.

Daarnaast kwam uit het onderzoek het terugdringen van wachtlijsten voor aangepaste en toekomstbestendige woningen als belangrijk punt naar voren.

In heel het land hebben we te maken met woningnood. Hierdoor is het lastig om de wachttijden voor een (huur)woning te verkorten. De gemeente Doesburg maakte al eerder afspraken met de woningstichting over het toewijzen van huurwoningen met aanwezige woningaanpassingen aan mensen die deze aanpassingen nodig hebben. De woningmarkt is een vrije sector. Daar waar mogelijk stuurt de gemeente Doesburg de woningmarkt zodat deze aansluit bij de wensen van haar inwoners. Bij nieuwbouw of renovatie van wijken met openbare gebieden houdt de gemeente rekening met toegankelijkheid en inclusie.

Met de Liemerse gemeenten en gemeente Montferland is gezamenlijk onderzoek gedaan naar de woningopgave in het kader van ‘wonen en zorg’. Bureau Companen heeft hiertoe het rapport ‘Huisvestingsopgave wonen met zorg De Liemers’ opgesteld. Het rapport geeft inzicht in de toenemende vraag naar wonen met zorg en op welke wijze en tot in welke mate woningbouw in deze behoefte kan voorzien. De uitkomsten uit het rapport worden gebruikt om keuzes in het woonprogramma van de komende jaren te maken. Dit jaar (2022) wordt de woonvisie geactualiseerd. Inclusie zal hier een plek in krijgen.

Deelnemers van het onderzoek zijn op zoek naar mensen die hen kunnen helpen bij het onderhouden van hun woning en tuin.

De vraag naar hulp bij klussen in de tuin en in huis worden ook door professionals in het sociaal domein herkend. Ook vrijwilligersorganisaties in Doesburg merken dat er een tekort is aan mensen die willen klussen of in de tuin willen helpen. In het land zijn er voorbeelden van projecten die kunnen helpen in het vinden van deze mensen. Bijvoorbeeld een lokale app die vrijwilligers en mensen met een vraag aan elkaar koppelt. Maar ook een betaalde oplossing zoals een samenwerking met een groen-bedrijf. Of door te kijken naar oplossingen waarbij uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet activiteiten uitvoeren bij mensen thuis. Dit moet nog verder worden uitgezocht.

Wat kunt u doen?

Bent u handig en zou u wel eens klusjes willen doen bij iemand thuis of in iemands tuin? Meld u aan bij de Vrijwilligersbank van de Buurtacademie. De organisatie achter het matchen van vraag en aanbod van klussen kan heel goed door burgerinitiatieven worden opgelost. Als u ideeën heeft, trek dan vooral aan de bel. De gemeente Doesburg denkt graag met u mee en ondersteunt waar mogelijk.