Ook mensen met een beperking hebben behoefte aan vrijetijdsbesteding. Door deel te nemen aan het verenigingsleven leer je mensen kennen, heb je een zinvolle tijdbesteding en kun je je talenten ontplooien. Toch is dit niet voor iedereen in Doesburg vanzelfsprekend. De kleine omvang van Doesburg is vaak een kracht, maar kan vaak ook zorgen voor minder mogelijkheden. Zo ook op het gebied van sport en vrije tijd. Een vereniging die niet alleen aansluit bij de interesses, maar ook de benodigde faciliteiten heeft is lastig te vinden.


Uitkomsten uit het onderzoek


Huidige en toekomstige oplossingen

Mensen hebben behoefte aan vrijetijdsbesteding. Door deel te nemen aan het verenigingsleven leer je mensen kennen, heb je een zinvolle tijdbesteding en kun je je talenten ontplooien.

De gemeente agendeert het onderwerp inclusie bij verenigingen en organisaties en ondersteunt ze waar nodig bij het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan.

Vanuit het Doesburgs Sportakkoord is de ambitie beschreven dat we oog hebben voor kwetsbare doelgroepen en we ons sterk maken om hen te bereiken en te betrekken. We willen sport en bewegen dichtbij en toegankelijk maken voor alle mensen voor wie sport niet vanzelfsprekend is. De eerste stap om deze sportdeelname te stimuleren is het inzichtelijk maken van de kwetsbare doelgroepen in Doesburg. Samen met verschillende partijen uit het werkveld is vanuit het lokaal sportakkoord Doesburg een document gemaakt waarin verschillende doelgroepen in kaart worden gebracht. Dit document is verspreid onder alle sportaanbieders uit Doesburg zodat ook zij de verschillende doelgroepen kennen, herkennen, drempels tot het sporten beter leren begrijpen én daar in de toekomst goed op kunnen inspelen.

Uniek Sporten is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren tot 65 jaar met een beperking. Het gaat hierbij om mensen met een auditieve- (doof/slechthorend), lichamelijke-, verstandelijke-, psychische-, visuele- (blind/slechtziend) en/of meervoudige beperking en om mensen met niet aangeboren hersenletsel, een chronische aandoening of gedragsproblematiek. Uniek Sporten kan helpen bij sportadvies of vragen over bijvoorbeeld financiële ondersteuning, hulpmiddelen of het zoeken van een maatje.

Verbeter de toegankelijkheid van de entree van verenigingsgebouwen en Sportaccommodaties.

De Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD) gaat in 2022 opnieuw locaties bezoeken en onderzoekt daar hoe goed de toegankelijkheid is voor mensen met een beperking. Aan die locaties die goed toegankelijk zijn wordt een groene duim 2022 uitgereikt. Locaties die (nog) niet voldoende toegankelijk zijn krijgen de mogelijkheid hun aandachtspunten te verbeteren.

Wat kunnen organisaties en verenigingen doen?

Verbeter de toegankelijkheid van de entree van verenigingsgebouwen en Sportaccommodaties. Hierdoor kunnen mensen in een scootmobiel of rolstoel ook van uw competitie genieten.