Wat is het?

U mag niet zomaar graven in grond waarin kabels en leidingen liggen. Doe eerst een graafmelding. U krijgt dan informatie over de kabels en leidingen in de grond waar u wilt graven. Zo voorkomt u schade aan de kabels en leidingen. De meeste hoofdnetten bevinden zich in de openbare ruimte. Woningen en bedrijven zijn via huisaansluitingen hierop aangesloten.

U moet een graafmelding doen als u dieper graaft dan een halve meter. U doet de melding bij het Kadaster.

Om de werkzaamheden in de bodem (aanleg nieuwe netten, maar ook reparatie en onderhoud van bestaande netten) zonder schade en met zo min mogelijk overlast uit te voeren heeft de gemeente een wettelijke coördinatieplicht. Indien u kabels en leidingen in de grond aan wilt brengen moet er een aanvraag instemmingsbesluit worden gedaan. 

Graven in particulier terrein

Het aanvragen van aansluitingen voor woningen en bedrijven op de verschillende nuts- en telecommunicatienetten kan via de Website van Mijnaansluiting Een rioolaansluiting (dit is een gemeentelijk product) kan worden aangevraagd op de website van de gemeente Doesburg.

Na verkrijgen van toestemming en voor aanvang van graafwerkzaamheden

Graafwerk in de openbare ruimte moet altijd minimaal twee werkdagen voor de start van de werkzaamheden worden gemeld via het digitale meldpunt van de gemeente Meldingen Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR)

Hoe werkt het?

Voorkomen graafschade

Voorafgaand aan alle graafwerkzaamheden (zeker mechanisch, maar ook bijvoorbeeld bij boringen) moet een graafmelding (KLIC-melding worden gedaan bij het kadaster. Na de graafmelding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te kunnen graven. De informatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden.

Als in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een net van grote waarde ligt, kan de netbeheerder voorzorgsmaatregelen eisen

Toestemming gemeente

Voor alle graafwerkzaamheden in de openbare ruimte is toestemming van de gemeente nodig. In sommige gevallen volstaat een melding. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn hiervoor algemene regels opgenomen.

Voor (graaf)werkzaamheden ten behoeve van de aanleg, onderhoud en opruimen van kabels en leidingen is een instemmingsbesluit conform de procedure zoals die is vastgelegd in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) 2015 nodig. In de AVOI is enerzijds de Telecommunicatieverordening geïntegreerd. Aan de andere kant wordt beleidsmatig voorzien in lokaal beleid dat ook andere netten van kabels en leidingen (gas, water en elektra) betreft.De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden conform de voorschriften in het instemmingsbesluit en de (aanvullende) voorschriften in het Handboek ondergrondse infrastructuren UNOG 2016.

 

Wat kost het?

Voor het afgeven van een instemmingsbesluit worden kosten in rekening gebracht conform de legesverordening Doesburg. De kosten vindt u terug op de Website van de Overheid.

Voor beheers-, degeneratie- en onderhoudskosten worden tarieven gehanteerd conform de tarieven UNOG (Uniformiteit Netbeheerders Oostelijk Gelderland). Verrekening vindt plaats via het digitale meldpunt van de gemeente Meldingen Opbrekingen Openbare Ruimte MOOR.

Voor het gebruik van gemeentegrond voor het stallen van materialen of afzettingen en dergelijke in de openbare ruimte kan precariobelasting in rekening worden gebracht. Via de Website van de Overheid of via het waboloket kan worden nagegaan of de belasting inderdaad verschuldigd is.

Wat moet ik doen?

U doet de melding bij het Kadaster.

  • Voor een eenmalige graafmelding gebruikt u het formulier: KLIC Graafmelding.
  • Bij regelmatige meldingen, registreer als klant van Kadaster-KLIC en maak gebruik van: Mijn Kadaster.
  • Ligt de graaflocatie in een veiligheidsgebied, dan geldt een andere procedure.

Het aanvragen van een instemmingsbesluit voor graafwerkzaamheden kan via MOOR.

Voor een beslissing geldt formeel een termijn van acht weken, die schriftelijk met nog acht weken kan worden verdaagd. Ons streven is de aanvrager zo snel mogelijk van antwoord te voorzien. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met team Leefomgeving, telefoon:  (0313) 48 13 13.

Reparaties en onderhoud kabels en leidingen

Ook voor reparaties of onderhoud aan kabels of leidingen moet instemming worden aangevraagd voorafgaande aan de werkzaamheden.

Storingen met een spoedeisend karakter

Bij storingen met een spoedeisend karakter, waarvoor uitstel van het verhelpen van de storing niet mogelijk is en de storing buiten de normale werktijden plaatsvindt, moet de melding uiterlijk binnen één werkdag na de uitvoering gemotiveerd worden gedaan aan het College van Burgemeester en Wethouders. Conform de AVOI moet dat via het digitale meldpunt van de gemeente Meldingen Opbrekingen Openbare Ruimte MOOR.

Meerdere gedoogplichtigen

Bij een aanvraag die betrekking heeft op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente is het verplicht te overleggen met alle rechthebbenden op de openbare gronden waarin of waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd voordat de aanvraag ingediend wordt. Een verslag van dit overleg moet bij de aanvraag worden gevoegd.

Bruikbaarheid weg

Als in verband met graafwerkzaamheden tijdelijk materialen op of aan de weg worden geplaatst, is hiervoor mogelijk een vrijstelling nodig. Meer informatie is te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Hoe lang duurt het?

Aanvraag instemmingsbesluit

De aanvraag moet tijdig bij de gemeente ingediend worden, in verband met de afhandelingstermijn (conform artikel 7 van de algemene verordening ondergrondse infrastructuren).

Klic-melding

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang melden.

Extra informatie

Als u nog niet weet wanneer u gaat graven en u heeft wat langere voorbereidingstijd nodig, doe dan een Oriëntatieverzoek. Let wel: met de informatie die u naar aanleiding van een Oriëntatieverzoek ontvangt, mag u nog niet graven. Als de startdatum van de graafwerkzaamheden bekend is, moet u dan alsnog een graafmelding doen. Het is dus aan te raden om een graafmelding te doen, binnen twintig dagen voor aanvang van de werkzaamheden.

Documenten