Voldoet u aan onderstaande voorwaarden, dien dan via onderstaande knop een melding in.

Voorwaarden

 • Uiterlijk 10 werkdagen vóór plaatsing van de borden is er een digitale melding gedaan.

 • Er moet minimaal 3,5 meter breedte en 4,20 meter hoogte aan vrije ruimte op de openbare weg aanwezig zijn tot aan de opstelling(en) ten behoeve van de vrije doorgang bestemd voor brandweer, ambulance, politie en opstelplaats blusvoertuig brandweer.

 • De opstelling(en) moet(en) dusdanig worden opgesteld dat het openbaar gebied niet wordt beschadigd. Beschadigingen en herstel van het openbaar gebied zijn voor kosten van de aanvrager. Herstel wordt uitgevoerd in overleg met of door de gemeente Doesburg, door inhuren van derden.

 • De borden zijn bestemd voor de volgende doeleinden: open dagen van onderwijsinstellingen, goede doelen, (verkeers)veiligheid, voor ondersteuning gezondheid/welzijn, gemeentelijke campagnes en evenementen die plaatsvinden in Doesburg of regionale niet-commerciële evenementen.

 • Borden ten behoeve van commerciële reclames zijn niet toegestaan.

 • Er mogen maximaal 10 borden van A0 formaat worden geplaatst per evenement; plaatsing van de borden mag alleen geschieden op de toegangswegen naar het centrum en de woonwijken van Doesburg; het plaatsen van borden in de binnenstad is niet toegestaan.

 • Van het maximum van 10 borden mag worden afgeweken indien er sprake is van campagnes voor (verkeers)veiligheid of andere gemeentelijke campagnes. Het te plaatsen aantal is afhankelijk van de soort campagne en wat er nodig is om het goed onder de aandacht te brengen of het gewenste resultaat te bereiken.

 • De borden mogen maximaal 14 dagen worden geplaatst (met uitzondering van campagneborden van de overheid) en dienen direct op de dag volgend na het evenement verwijderd te worden; borden voor campagnes die afgeleid zijn van landelijke campagnes mogen maximaal 6 weken blijven staan; wanneer de borden niet tijdig zijn verwijderd worden de borden door ons, op kosten van de aanvrager, verwijderd.

 • Wanneer borden naar onze mening door de constructie of plaats van bevestiging schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg, dan dienen zij, na melding hiervan onzerzijds, direct door de aanvrager verwijderd te worden;

 • De bevestiging van de borden dient voldoende stevig te zijn; beschadigingen door bevestiging dienen voorkomen te worden; eventuele schade als gevolg van plaatsing van de borden zal bij de aanvrager in rekening worden gebracht;

 • De borden dienen zodanig te worden geplaatst dat daardoor het verkeer niet wordt belemmerd of in gevaar wordt gebracht; de borden mogen niet binnen een straal van 30 meter van een kruispunt, T-splitsing of oversteeklocatie worden geplaatst; de borden mogen niet aan bomen en verkeersborden worden bevestigd; verkeersborden mogen door plaatsing nimmer aan het oog worden onttrokken;

 • Eventuele aanwijzingen van medewerkers van de politie en de gemeente dienen direct te worden opgevolgd;

 • De aanvrager vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, welke mochten ontstaan als gevolg van het gebruik maken van deze vergunning; alle schade, welke ten gevolge van het gebruik maken van deze vergunning mocht ontstaan aan de voor de openbare dienst bestemde zaken, komen voor uw rekening.

 • De openbare ruimte rondom de opstelling(en) wordt netjes en opgeruimd bijgehouden.

 • De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen van derden.

Melding indienen

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Als u niet aan alle bovenstaande voorwaarden kunt voldoen, dan dient u een ontheffing aan te vragen. Dit kan eenvoudig door een e-mail te sturen naar: info@doesburg.nl met in ieder geval de volgende gegevens: contactgegevens, locatie en soort werkzaamheden, hoelang en wat u wilt plaatsen.