Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

Of dit ook in uw geval mogelijk is, kunt u lezen in het besluit of de bekendmaking daarvan. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit worden ingediend. Dit kan digitaal óf per brief. Digitaal bezwaar maken doet u via de knop ‘Bezwaar maken’ hieronder. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Schrijft u liever een brief? Leg hierin uit tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Richt de brief aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Doesburg, Postbus 100, 6980 AC te Doesburg. Vergeet niet uw naam en adres, de datum en uw handtekening toe te voegen. Voeg bij voorkeur ook een kopie van het besluit toe.

Let op: ondanks het maken van bezwaar blijft het besluit geldig. Als er sprake is van spoedeisend belang, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland om een schorsing verzoeken (adres: postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Dit kan ook digitaal, kijk hiervoor op www.rechtspraak.nl.

In principe moet de gemeente binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn een besluit op uw bezwaar nemen. Wanneer een commissie is ingesteld, geldt een termijn van 12 weken. In beide gevallen kan de gemeente de beslistermijn met 6 weken verlengen.

DigiD linkBezwaar maken

Bezwaar gemeentelijke belastingen (WOZ)

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of uw onroerendezaakbelasting (OZB)? In sommige gevallen kan het handig zijn om eerst contact op te nemen met de gemeente voordat u een bezwaarschrift maakt. Voor het maken van bezwaar tegen de WOZ / OZB  kunt u gebruik maken van de knop 'bezwaar maken WOZ/OZB'.

Bezwaar maken WOZ/OZB

Voor gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen gelden afwijkende termijnen. Op bezwaarschriften tegen een WOZ-beschikking en tegen gemeentelijke belastingen moet binnen het kalenderjaar worden beslist, tenzij het bezwaarschrift in de laatste 6 weken van het kalenderjaar is ingediend. In dat geval geldt een beslistermijn van 6 weken.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.