Archeologische monumentenzorg is een beleidsveld voor de gemeente Doesburg. Het wettelijke kader hiervoor is de ‘Wet op de archeologische monumentenzorg’ (Wamz).

Het centrale instrument hierbij is het bestemmingsplan. Daarmee zijn archeologische verplichtingen te verbinden aan bouw-, sloop- en aanlegvergunningen. Als een gemeente nalaat om de zorg voor het archeologische erfgoed op een verantwoorde wijze te integreren in de bestemmingsplannen en hierin geen keuzen maakt, leggen Provincie en Rijk de keuzes op. Een eigen archeologisch beleidsplan zorgt ervoor dat de gemeente autonoom kan handelen binnen de gestelde kaders.