Om het beschikbare grondgebied in de gemeente zo goed mogelijk te verdelen, stelt de gemeente bestemmingsplannen vast.

Een bestemmingsplan is een bijzonder ruimtelijk plan. Het is namelijk het enige ruimtelijke plan dat juridisch bindend is. Het is bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Een bestemmingsplan zegt iets over het gebruik van de grond en de opstallen en het bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond. Een bestemmingsplan moet voldoen aan ‘een goede ruimtelijke ordening’.

Fases van een bestemmingsplan

Het ontwikkelen van een bestemmingsplan doorloopt verschillende fasen. Iedere fase van het bestemmingsplan wordt bekend gemaakt op de gemeentepagina. Tijdens iedere bekendmakingstermijn kunt u reacties op het bestemmingsplan leveren. De reacties worden afgewogen door het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad of de Raad van State. Dit is per fase verschillend. De afweging kan leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan of vernietiging van een gedeelte of het gehele bestemmingsplan.

De officiële procedure begint met een ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerp bestemmingsplan

Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit wordt zes weken ter inzage gelegd. De inzage wordt aangekondigd op de gemeentepagina en de Staatscourant. U kunt binnen de inzagetermijn een zienswijze indienen.

Vaststelling en bekendmaking

Het bestemmingsplan wordt, na behandeling van de zienswijzen, uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen zes weken ter inzage. U kunt binnen de inzagetermijn beroep en een voorlopige voorziening indienen bij de Raad van State.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Na bekendmaking kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep indienen bij de Raad van State. Na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Raad van State. De inwerkingtreding van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat op de voorlopige voorziening is beslist.

Het bestemmingsplan is pas onherroepelijk na de uitspraak op het beroep van de Raad van State.