Wanneer een ontwikkelaar een grootschalig zonneveld wil aanleggen, kunnen wij als samenleving eisen stellen aan de manier waarop dat gebeurt. Deze spelregels bepalen we met de samenleving en leggen we vast in een afwegingskader.

Afwegingskader grootschalige zonne-energie

Wanneer een ontwikkelaar een grootschalig zonneveld wil aanleggen in Doesburg, dan moet de gemeente het plan toetsen aan bestaande wet- regelgeving. Er zijn al landelijke regels waar het project aan moet voldoen. Met een afwegingskader grootschalige zonne-energie bepalen we met de samenleving de lokale spelregels. Zo zorgen we dat omwonenden minimaal overlast ervaren en mogelijk zelfs profijt hebben van een grootschalig zonneveld.

Wat staat er in een afwegingskader

In het afwegingskader zijn wensen en eisen opgenomen over hoe het grootschalige zonneveld aangelegd moet worden. Het moet bijvoorbeeld passen in het landschap, het moet bijdragen aan biodiversiteit en beschrijft hoe omwonenden kunnen mee doen aan het project en/of mee kunnen delen in de opbrengsten. Op deze manier wil de gemeente Doesburg ervoor zorgen dat de impact voor omwonenden zo laag mogelijk is en dat zij mogelijk zelfs profijt hebben van een grootschalig zonneveld.

Download het concept afwegingskader (pdf)

Doel afwegingskader

Het afwegingskader wordt opgesteld om plannen van initiatiefnemers mee te beoordelen. De gemeente kan ontwikkelaars uitnodigen om een plan voor een grootschalig zonneveld in te dienen. We nodigen meerdere ontwikkelaars tegelijkertijd uit zodat ze gestimuleerd worden om een zo goed mogelijk plan in te dienen. Deze verschillende plannen worden naast het afwegingskader gehouden. Hoe beter het plan rekening houdt met de wensen en eisen uit het afwegingskader, hoe meer punten het krijgt. De ontwikkelaar met het beste plan mag een vergunning aanvragen om een grootschalig zonneveld aan te leggen.

Geen gemeentelijk zonneveld

De gemeente Doesburg gaat zelf geen zonneveld aanleggen. De gemeente heeft simpelweg geen eigen grond. Wel blijft de gemeente Doesburg kleinschalige zonne-energie op daken en andere mogelijke locaties zoveel mogelijk stimuleren. In 2050 willen we immers energieneutraal zijn.

Aanscherpingen naar aanleiding van opmerking en inwoners en omwonenden

De informatieavond op 19 april over het afwegingskader werd druk bezocht. Zo’n 80 mensen kwamen op de avond om informatie in te winnen of om suggesties mee te geven om het plan aan te scherpen. Daarnaast namen verschillende inwoners de moeite om de gemeente via de mail van suggesties te voorzien. Dit heeft geleid tot een aantal waardevolle aanscherpingen van het afwegingskader.

Uit de reacties blijkt dat inwoners en omwonenden veel waarde hechten aan communicatie en participatie bij de aanleg van een zonneveld. Ook financiële participatie en lokaal eigendom van het zonneveld werd belangrijk gevonden evenals een goede landschappelijke inpassing. Daarop is het afwegingskader aangescherpt.

Gemeenteraad beslist 5 juli

Het college van B&W stemde op 23 mei in met het aangescherpte afwegingskader. Op 5 juli besluit de Doesburgse gemeenteraad over het voorstel. Wanneer de raad het afwegingskader vaststelt, zal de gemeente in het najaar van 2023 ontwikkelaars van grootschalige zonnevelden uitnodigen om hun plannen, op basis van de voorwaarden uit het afwegingskader, in te dienen.

De ontwikkelaar met het beste plan zal een grootschalig zonneveld mogen aanleggen. Om wel voldoende kwaliteit te garanderen zullen de ontwikkelaars een minimum aantal punten moeten scoren.

Voorlopige planning afwegingskader

  • 4 april afwegingskader als definitief concept door college laten vaststellen;
  • Concept afwegingskader na vaststelling college drie weken ter informatie leggen;
  • 19 april openbare bijeenkomst bewoners Doesburg en Drempt;
  • Het definitieve concept (eventueel nog aangepast) half mei door het college laten vaststellen;
  • 5 juli vaststelling afwegingskader door gemeenteraad.

Veel gestelde vragen

Waar komen de grootschalige zonnevelden?

Dat is niet bekend. De gemeente heeft geen eigen grond en is dus afhankelijk van grondeigenaren die al dan niet hun grond beschikbaar stellen voor een grootschalig zonneveld. In 2017 heeft het college een kaart vastgesteld. Een kaart waarop is aangegeven waar wel en geen grootschalige zonnevelden zijn toegestaan (pdf)link naar pdf bestand.

Gaat de gemeente grootschalige zonnevelden aanleggen?

De gemeente Doesburg heeft geen plannen om zelf een zonneveld aan te leggen. De gemeente heeft simpelweg geen eigen grond. Het afwegingskader is er om initiatieven zo goed mogelijk een inpassing te geven. Wel onderzoekt de gemeente Doesburg mogelijkheden om de ambitie van een energie neutrale gemeente in 2050 waar te maken.

Waarom geen afwegingskader voor grootschalige windenergie?

Doesburg ligt dicht tegen natuurgebieden. Om het leven in deze gebieden te beschermen, zijn er regels opgesteld. Daarom is het nu niet mogelijk om windmolens/windturbines te plaatsen in en om Doesburg.

Mag de gemeente een plan voor een grootschalig zonnepark weigeren?

De gemeente mag een plan voor een grootschalig zonnepark niet zomaar weigeren. Dat kan alleen als het niet voldoet aan bestaand beleid en de wet- en regelgeving. Als de gemeente een plan van maatschappelijk belang vindt kan zij bereid zijn om van eigen beleid afwijken. Daaraan kan zij voorwaarden stellen om de ruimtelijke impact van een zonnepark te beperken. Deze voorwaarden hebben we vastgesteld in een afwegingskader. In het afwegingskader worden allerlei eisen en wensen opgenomen, maar ook de procedure vastgesteld:

  • De gemeente schrijft een tender uit. Ontwikkelaars worden hierin uitgenodigd om een plan voor een grootschalig zonnepark in te dienen;
  • De ingediende plannen worden getoetst aan de voorwaarden in het afwegingskader en met punten beloond volgens de beoordelingsmatrix. Hoe beter het plan, hoe meer punten;
  • De ontwikkelaar met het beste plan (meeste punten) mag een vergunning aanvragen.

Kan je als grondeigenaar gedwongen worden om mee te werken aan een zonnepark op jouw grond?

Nee. Een grondeigenaar bepaalt zelf of hij/zij meewerkt aan een grootschalig zonneveld.

Kunnen omwonenden meedenken over een zonneveld?

Voorop gesteld zijn er nu nog geen concrete plannen voor een grootschalig zonneveld. Maar wanneer er een grootschalig zonneveld gerealiseerd gaat worden, is de ontwikkelaar verplicht om omwonenden mee te nemen in het proces. Hoe deze vorm van participatie eruit komt te zien, moet beschreven staan in het plan dat de ontwikkelaar indient aan het begin van het proces. Wanneer de gemeente akkoord is met de gekozen vorm, wordt een vergunning uitgegeven.

Is er voor een zonnepark een wijziging van het omgevingsplan nodig?

Voor een grootschalig zonnepark is altijd een herziening van het omgevingsplan nodig. Een plan past namelijk op dit moment niet binnen de regels van het omgevingsplan.

Waarom is zon op dak geen alternatief voor zon op land?

We wekken zoveel mogelijk groene elektriciteit op via zonnepanelen op daken. Maar met alleen zonnepanelen op daken kunnen wij onszelf niet van duurzame elektriciteit voorzien. Daarnaast zijn dus ook zonnepanelen op land nodig om onze doelen te halen, zoals vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES 1.0).