Projectgebied

  • De Strijp, Beinum West
  • De Kilder, Beinum West

Werkzaamheden

Nu de laatste kavels zijn verkocht wordt ook de openbare ruimte ingericht. Denk hierbij aan bomen, beplanting, bestrating, verlichting en parkeervoorzieningen.

Planning

Het woonrijp maken bestaat uit twee delen. Allereerst gaan we de civiele werkzaamheden uitvoeren. Dit betreft de inrichting van de weg, de loopstroken, de bestrating, de parkeervoorzieningen en het riool.

Als dat afgerond is volgt de inrichting van het groen. Deze bestaat uit het planten van de bomen en het inrichten van de plantvakken met groen.

Civiele werkzaamheden

Het ontwerp is gereed en ligt klaar. Als alles verloopt zoals gepland kan al voor de zomervakantie worden gestart met de uitvoering van de weg, bestrating, verlichting en parkeervoorzieningen. Het ontwerp van de civiele werkzaamheden vindt u hieronder.

woonrijp maken civiel 1
woonrijp makken civiel 2

Inrichting groen

Het planten van de bomen en plantvakken geschiedt na afronding van de civiele werkzaamheden. Omdat we nieuwe aanplant van bomen en planten nooit in het groeiseizoen doorvoeren zal dit in kwartaal 4 van 2021 worden doorgevoerd.

Voor het type boom en plantensoort voor de plantvakken is een groenplan gemaakt. Het ontwerp van het groenplan is hier te zien. Mogelijkheden voor het adopteren van groenvakken kan ook. Nadere informatie hierover is hier te zien.

Uitvoering

Met het woonrijp maken van de woonstraten De Kilder - De Strijp wordt de laatste fase woningbouw Beinum -West afgesloten, een woningbouwproject dat is gestart in 2008, en circa 150 projectwoningen en 50 vrije sectorbouw woningen omvat. Aan de Kilder - De Strijp worden éénzijdig 23 vrije sectorwoningen in particulier opdrachtgeverschap gebouwd. Het merendeel van de woningen is op dit moment gerealiseerd, en/of in aanbouw genomen. Voor de gemeente aanleiding om nu te starten met het afronden van het woonrijp maken van deze laatste twee woonstraten.

Na de zomervakantie zal de aannemer bekend worden. Het werk zal worden uitgevoerd in een viertal fasen. Dit om de bereikbaar en toegankelijkheid zoveel als mogelijk te borgen. Voor de fasering klik hier.
Voor de inrichting bovengronds klik hier. Voor de dwarsprofielen klik hier.

De provincie is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid niet akkoord gegaan met een tijdelijke ontsluiting voor bewoners van de wijk op de provinciale weg N338. Gedurende fase 3 en fase 4 zal de ontsluiting - voor maximaal 8 weken - plaatsvinden via Campstede. De tijdelijke ontsluiting via Campstede zal uitsluitend bedoeld zijn voor de wijkbewoners. Met de fasering is rekening gehouden met het bouwverkeer. Zij mogen geen gebruik van deze tijdelijke ontsluiting.

Vanaf medio september 2021 zal gestart worden met de werkzaamheden. Ruim voorafgaande aan de werkzaamheden wordt u daarover door ons verder geïnformeerd. De werkzaamheden zullen in totaal 14 weken in beslag gaan nemen.

Contact

Namens de gemeente Doesburg is Armand Rood de projectleider. Eventuele vragen kunt u aan hem stellen via armand.rood@doesburg.nl

Mocht er dringend behoefte zijn aan een fysieke afspraak, maak dit dan, o.v.v. naam, adres en (mobiele) nummer kenbaar via zijn mail. Armand Rood neemt dan contact met u op.

Communicatie

  • Huis aan huis brief bewoners
  • Website
  • Regiobode
  • Social media