Projectgebied

  • De Strijp, Beinum West
  • De Kilder, Beinum West

Start uitvoering

Voor de fasering klik hier.

Voor de inrichting bovengronds klik hier. Voor de dwarsprofielen klik hier.

Met het woonrijp maken van de woonstraten De Kilder - De Strijp wordt de laatste fase woningbouw Beinum -West afgesloten. Een woningbouwproject dat is gestart in 2008, en circa 150 projectwoningen en 50 vrije sectorbouw woningen omvat. Aan de Kilder - De Strijp worden éénzijdig 23 vrije sectorwoningen in particulier opdrachtgeverschap gebouwd. Het merendeel van de woningen is op dit moment gerealiseerd, en/of in aanbouw genomen. Voor de gemeente aanleiding om nu te starten met het afronden van het woonrijp maken van deze laatste twee woonstraten.

Het werk zal worden uitgevoerd in een viertal fasen door firma Hoornstra. Dit om de bereikbaar en toegankelijkheid zoveel als mogelijk te borgen. Op maandag 20 september zal worden gestart met werkzaamheden op de Kilder. Dit betreft fase 1 en fase 2.

De werkzaamheden op de Strijp volgen in fase 3 en fase 4. Gedurende deze periode zal de hoofdontsluiting van de wijk tijdelijk plaatsvinden via Campstede. De tijdelijke ontsluiting via Campstede zal uitsluitend bedoeld zijn voor de wijkbewoners. Bouwverkeer mag geen gebruik van deze tijdelijke ontsluiting. De werkzaamheden zullen in totaal 14 weken in beslag gaan nemen. Na afronding van de werkzaamheden zal de tijdelijke ontsluiting via de Campstede weer worden opgeheven en zal De Strijp weer worden opengesteld voor alle verkeer.

Werkzaamheden

Nu de laatste kavels zijn verkocht wordt ook de openbare ruimte ingericht. Denk hierbij aan bomen, beplanting, bestrating, verlichting en parkeervoorzieningen.

Planning

Het woonrijp maken bestaat uit twee delen. Allereerst gaan we de civiele werkzaamheden uitvoeren. Dit betreft de inrichting van de weg, de loopstroken, de bestrating, de parkeervoorzieningen en het riool.

Als dat afgerond is volgt de inrichting van het groen. Deze bestaat uit het planten van de bomen en het inrichten van de plantvakken met groen.

Civiele werkzaamheden

Het ontwerp is gereed en ligt klaar. Als alles verloopt zoals gepland kan al voor de zomervakantie worden gestart met de uitvoering van de weg, bestrating, verlichting en parkeervoorzieningen. Het ontwerp van de civiele werkzaamheden vindt u hieronder.

woonrijp maken civiel 1
woonrijp makken civiel 2

Inrichting groen

Het planten van de bomen en plantvakken geschiedt na afronding van de civiele werkzaamheden. Omdat we nieuwe aanplant van bomen en planten nooit in het groeiseizoen doorvoeren zal dit in kwartaal 1 van 2022 worden doorgevoerd.

Voor het type boom en plantensoort voor de plantvakken is een groenplan gemaakt. Het ontwerp van het groenplan is hier te zien. Mogelijkheden voor het adopteren van groenvakken kan ook. Nadere informatie hierover is hier te zien.

Contact

Namens de gemeente Doesburg is Armand Rood de projectleider. Eventuele vragen kunt u aan hem stellen via armand.rood@doesburg.nl

Mocht er dringend behoefte zijn aan een fysieke afspraak, maak dit dan, o.v.v. naam, adres en (mobiele) nummer kenbaar via zijn mail. Armand Rood neemt dan contact met u op.

Communicatie

  • Huis aan huis brief bewoners
  • Website
  • Regiobode
  • Social media