Het college van burgemeester en wethouders nam in de vergadering van 28 maart 2023 een besluit over het wijzigingsplan ‘Eekstraat 4’. Over dit besluit informeren wij u hierbij.

Om welke ontwikkeling gaat het?

Op het perceel aan de Eekstraat 4 te Doesburg staat een woning met een aangebouwd bijgebouw, dat tot voor kort in gebruik was als atelier. Dit gebruik is beëindigd en de initiatiefnemer heeft de wens om het bijgebouw om te zetten in een tweede woning op het perceel.

Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken dient het bestemmingsplan ter plaatse te worden herzien. Het vigerende bestemmingsplan kent hiertoe een wijzigingsbevoegdheid voor het splitsen van de woning. Hiervoor is een ontwerpwijzigingsplan opgesteld, welke voldoet aan de in de wijzigingsbevoegdheid opgenomen voorwaarden.

Het ontwerp heeft van 26 januari 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Op het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Om die reden is het wijzigingsplan ‘Eekstraat 4’ ongewijzigd vastgesteld.

Wat als u hierover meer wilt weten?

Het wijzigingsplan ‘Eekstraat 4’ ligt vanaf donderdag 6 april 2023 voor u klaar op het stadhuis aan de Philippus Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en op te reageren. U hebt hiervoor zes weken de tijd.

U kunt hiervoor per telefoon een afspraak maken via: (0313) 48 13 13. Inkijken kan op afspraak op de volgende momenten:

  • Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
  • Ma. avond 18.00-19.30 uur
  • Vrij. 08.00-12.00 uur.

Het wijzigingsplan ‘Eekstraat 4’ kunt u ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar "plannen zoeken" en kies zoekingang plannaam of –nummer. Vul vervolgens het volgende nummer in: NL.IMRO.0221.BPL22005WBU-VA01.

Wat gebeurt er als niemand reageert?

Dan geldt het wijzigingsplan zodra de zes weken reactietijd voorbij zijn.

Wat als u het niet eens bent met de veranderingen?

Heeft deze verandering gevolgen voor u? Dan hebt u vanaf donderdag 6 april 2023 zes weken de tijd een klacht in te sturen. Dit heet: in beroep gaan. Dat doet u door een brief (beroepschrift) te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Vraag meteen om uitstel

Als u een brief/beroepschrift opstuurde, vraag dan daarnaast om uitstel van de veranderplannen. Dat doet u bij de voorzitter van de Raad van State. Dit heet officieel: verzoek om voorlopige voorziening/schorsing. Het bestemmingsplan gaat dan pas gelden als de Raad van State over uw uitstel en klacht beslist. Uitstel vragen doet u via het eerdergenoemde adres in Den Haag. Voor dit uitstel betaalt u kosten, zogeheten griffierecht.

Meer weten?

Maak dan een afspraak met de heer J. Bloemendal via telefoonnummer: (0313) 48 14 31.

Bestemmingsplan