De gemeenteraad van Doesburg nam in de vergadering van 24 november 2022 een besluit over het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Molenveld en De Ooi’. Over dit besluit informeren we u hierbij.

Om welke ontwikkeling gaat het?

Stichting Woonservice IJsselland (WIJ) gaat een deel van de wijk De Ooi in Doesburg opnieuw inrichten. Het gaat om woningen aan de Betulastraat, de Notenstraat, de Prunusstraat, de Ribbestraat en het Van Tuyllplein. Deze zijn verouderd en in plaats van deze te vervangen, grijpt WIJ het moment aan om de wijk zo in te richten dat de nieuw te bouwen woningen aansluiten op de vraag van inwoners. Om dit project met de naam ‘Flora 23’ planologisch mogelijk te maken, moet in de toekomst het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Wat wordt met dit bestemmingsplan geregeld?

Op 1 juli 2023 treedt (vooralsnog) de Omgevingswet in werking. Deze Omgevingswet heeft onder andere tot doel om de bestaande procedures te versnellen. Dit kan worden behaald door de bevoegdheid van de gemeenteraad te delegeren aan het college van burgmeester en wethouders. Gemeente Doesburg wil hiermee experimenteren en koos het praktijkvoorbeeld project Flora 23 als eerste project om hiermee aan de slag te gaan.

Middels dit bestemmingsplan wordt, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, de bevoegdheid voor de verdere uitwerking gedelegeerd aan het college van B&W. Dit bestemmingsplan regelt dus een mogelijkheid tot een versnelde procedure. De verdere uitwerking vindt plaats in de vorm van een wijzigingsplan.

Stand van zaken verdere uitwerking

Op dit moment ligt voor de locatie Betulastraat en Notenstraat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage.

Voor de locatie Prunusstraat, Ribbestraat en Van Tuyllplein moet de procedure nog worden opgestart. In dit wijzigingsplan worden ook nadrukkelijk de belangen van omwonenden meegenomen, met daarin ook aandacht voor de vraag in hoeverre de belangen van de omwonenden kunnen/moeten worden ingepast in het vastgestelde stedenbouwkundig kader. Deze uitwerking wordt ook gepubliceerd en ter inzage gelegd, waarop iedereen zijn reactie kan geven.

Wat als u hierover meer wilt weten?

Het bestemmingsplan ‘Partiële herziening Molenveld en De Ooi’ ligt vanaf donderdag 8 december 2022 voor u klaar op het stadhuis aan de Philippus Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en op te reageren. U hebt hiervoor zes weken de tijd.

U kunt hiervoor per telefoon een afspraak maken via telefoonnummer: (0313) 48 13 13. Inkijken kan op afspraak op de volgende momenten:

  • Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
  • Ma. avond 18.00-19.30 uur
  • Vrij. 08.00-12.00 uur.

Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken via: www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Ga naar "plannen zoeken" en kies zoekingang plannaam of –nummer. Vul vervolgens het volgende nummer in: NL.IMRO.0221.BPL22001HMO-VA01.

Wat gebeurt er als niemand reageert?

Dan geldt het bestemmingsplan zodra de zes weken reactietijd voorbij zijn.

Wat als u het niet eens bent met de veranderingen?

Heeft deze verandering gevolgen voor u? En gaf u uw mening op tijd door toen de plannen nog in de ontwerpfase zaten? Of kon u er in het redelijke niets aan doen dat u uw mening niet gaf? Dan hebt u vanaf donderdag 8 december 2022 zes weken de tijd een klacht in te sturen. Dit heet: in beroep gaan. Dat doet u door een brief (beroepschrift) te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Vraag meteen om uitstel

Als u een brief/beroepschrift opstuurde, vraag dan daarnaast om uitstel van de veranderplannen. Dat doet u bij de voorzitter van de Raad van State. Dit heet officieel: verzoek om voorlopige voorziening/schorsing. Het bestemmingsplan gaat dan pas gelden als de Raad van State over uw uitstel en klacht beslist. Uitstel vragen doet u via het eerdergenoemde adres in Den Haag. Voor dit uitstel betaalt u kosten, zogeheten griffierecht.

Meer weten?

Maak dan een afspraak met de heer J. Bloemendal via telefoonnummer: (0313) 48 14 31.