Doesburg moet een fijne plek zijn voor jong en oud. Want hoe mooi zou het zijn als Doesburgers die hier zijn opgegroeid en wooncarrière willen maken, hier ook fijn en gezond samen kunnen wonen. Door de druk op de woningmarkt, stijgende huizenprijzen en toenemende kosten voor levensonderhoud wordt het voor bepaalde groepen steeds lastiger om een betaalbare en passende woning te vinden. Aan de andere kant is in Doesburg het aandeel goedkope koopwoningen en sociale huurwoningen ten opzichte van andere gemeenten relatief hoog.

Doesburg wil meer balans brengen in de woningvoorraad. Dit vraagt om de bouw van méér middeldure en dure koopwoningen, waarmee ook nieuwkomers in Doesburg kunnen settelen. En omdat we allemaal langer thuis blijven wonen, is het van belang dat we goed oog hebben voor de zorg en welzijn in onze woon- en leefomgeving die gepaard gaan met het langer thuis blijven wonen, voor alle doelgroepen.

Dit en heel veel andere relevante zaken valt te lezen in de concept woonzorgwelzijnvisie, die voor een ieder is te raadplegen op: www.onsdoesburg.nl(externe link).

De visie geeft niet alleen inhoud en richting aan de ontwikkelingen op de woningmarkt. In samenhang met wonen wordt ook bezien wat nu en in de nabije toekomst gewenst is op het gebied van zorg en welzijn.

Wat is het doel?

1. Meer balans in de woningvoorraad

Doesburg wil werk maken van een evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat. Deze ambitie is vastgelegd in de Toekomstvisie Doesburg 2040. Door vervanging en nieuwbouw van woningen, én door het opnieuw inrichten van openbare ruimtes moet deze ambitie worden waargemaakt.

2. De ambitie om minder sociale huurwoningen bij te bouwen

Het aandeel sociale huurwoningen in Doesburg bedraagt 40%, en ligt daarmee ver boven het landelijk gemiddelde van 29%. Dat Doesburg relatief minder sociale huurwoningen wil bouwen is niet voor iedereen een prettige boodschap. Zeker niet voor al diegenen die naarstig op zoek zijn naar woonruimte. De opgave voor de komende jaren is om met (vervangende) nieuwbouw (iets) méér evenwicht te krijgen in de bevolkingssamenstelling. Dit is nodig om het huidige voorzieningenniveau voor de inwoners in stand te kunnen houden. Daarbij is het ook belangrijk om een bevolkingsomvang te behouden van minimaal 11.000 inwoners. Doesburg wil daarom niet alleen bouwen voor de lokale behoefte, maar ook voor nieuwkomers. Met deze nieuwe woningen wordt tegelijkertijd zoveel mogelijk voorkomen dat jonge Doesburgers wegtrekken wegens onvoldoende aanbod.

3. Oog houden voor mensen die wonen met zorg nodig hebben

We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit vraagt extra aandacht voor bepaalde woningen, maar ook voor de voorzieningen in de openbare ruimte en de omgeving. Aandacht voor ontmoetingsplekken, omzien naar elkaar, gezonde leefomgeving, zijn aspecten die ook een plek moeten krijgen in de toekomst. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen in de komende jaren toe. In de periode tot 2040 verdubbelt het aantal 75-plussers. Een deel van deze senioren heeft in meer of mindere mate een zorgvraag of krijgt deze in de nabije toekomst. Mét de bouw van onder andere geclusterde levensloopbestendige woningen wordt -zo goed als dat gaat- op deze toenemende zorgvraag ingespeeld.

4. Duurzaamheid, circulariteit & klimaatadaptatie wordt uitgangspunt bij alle bouwprojecten

Alle nieuwbouwprojecten en voorgenomen herinrichtingen van openbare ruimte worden duurzaam en met oog voor klimaatverandering uitgevoerd. Conceptueel Circulair Bouwen moet het “nieuwe normaal” worden. Doesburg gaat dit in nieuwbouwprojecten niet alleen stimuleren, maar maakt met bouwers hierover concrete afspraken. En waar het gaat om de (her)inrichting van openbare ruimte van Doesburg zelf, wordt het gebruik van zoveel mogelijk herbruikbare grond- en bouwstoffen dé norm. Een forse inspanning moet door huiseigenaren worden geleverd in het verduurzamen van hun woningen. Doesburg helpt hier zo veel mogelijk bij.

Reacties

Het concept van de woonzorgwelzijnvisie en relevante achtergrondinformatie zijn vanaf 8 februari 2024 te downloaden en te raadplegen op: www.onsdoesburg.nl(externe link). Daarnaast zijn de stukken fysiek in te zien bij de publieksbalie in het stadhuis, Philippus Gastelaarstraat 2 in Doesburg. Dit kan tijdens de normale openingstijden.

Opmerkingen en suggesties kunnen tot en met 21 maart worden gemaild naar: info@doesburg.nl, t.a.v. Antoon van Buren. Maar bijdragen kunnen ook rechtstreeks worden geplaatst op voornoemde site. Alle reacties worden anoniem verwerkt in een commentaarnota. Deze nota wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad die uiteindelijk de visie moet vaststellen.

Documenten