Een Duurzaam Doesburg in 2050. Een belangrijk doel en een uitdagende ambitie. Haalbaar? Zeker! Mits we er samen voor gaan. Want de energietransitie (anders omgaan met energie, zoals warmte en elektriciteit) vraagt wat van ons allemaal: doen en meedoen, denken en meedenken.

Warmtevisie voor Doesburg

Zo geldt dat ook voor de manier waarop we onze huizen verwarmen. De rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd om in 2021 een warmtevisie klaar te hebben. Ook gemeente Doesburg maakt een warmtevisie met het oog op de toekomst. Hierin staat hoe we in de toekomst de huizen in Doesburg duurzaam gaan verwarmen. De uitvoering ligt in de toekomst en gaat de komende jaren gefaseerd beginnen met het oog op 2050.

Uw mening is belangrijk

Het gaat om de leef-en woonomgeving van u, onze inwoner. Daarom vinden we het heel belangrijk om u bij te praten over wat een warmtevisie is. Ook horen wij graag wat u belangrijk vindt en welke ideeën of wensen u zelf heeft als het gaat om uw huis verwarmen in de toekomst met een duurzame energiebron.

Terugblik bewonersavond 25 mei 2021

Op 25 mei organiseerde de gemeente voor inwoners een online informatieavond over deze warmtevisie voor Doesburg. In verband met de Coronamaatregelen was deze eerste bijeenkomst online, hopelijk kan een vervolg in het najaar weer in Doesburg met persoonlijk contact georganiseerd worden. De presentatie van de online informatieavond is gedaan door bureau DWA die de gemeente helpt bij opstellen van de visie. U kunt hier de online bewonersavond en de presentatie terug kijken.

Meest gestelde vragen en antwoorden

Hoe verwarmen we in de toekomst onze huizen?
In Nederland stappen we over naar nieuwe, duurzame manieren om onze huizen te verwarmen, te douchen en te koken. Zorgvuldig en stap voor stap gaan we de komende jaren langzaam afscheid nemen van aardgas. Ook in Doesburg bereiden we ons voor op de overstap naar aardgasvrij. Elke inwoner en eigenaar van een gebouw krijgt hier op een gegeven moment mee te maken. Op de meeste plekken is isoleren de eerste stap.

De meest gestelde vragen en antwoorden over de warmtevisie en energiebronnen hebben wij voor u op een rijtje gezet. Vragen die veel gesteld worden groeperen we hier voor het gemak rond een aantal thema’s. U kunt klikken op de link om snel naar het betreffende hoofdstuk te gaan:

Waarom gaan we stoppen met aardgas?

Wat is aardgas?
Aardgas is een fossiele brandstof en wordt onder andere in Nederland uit de grond gehaald. Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij (kooldioxide). Dit is een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De opwarming zorgt ervoor dat ons klimaat verandert.

Waarom stoppen we met aardgas?
We gebruiken met z’n allen veel aardgas voor het verwarmen van onze huizen, het douchen en het koken. Door over te stappen op andere manieren van verwarmen kunnen we onze uitstoot van CO2 verminderen.

Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Dit is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Als gevolg daarvan moet de CO₂-uitstoot in 2050 met 85 tot 95% verminderd zijn ten opzichte van 1990.

Bijna 95% van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt nog steeds aardgas voor verwarming, warm water en om te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO₂-uitstoot. In Nederland hebben we daarom afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. Ook de aardbevingen door aardgaswinning in Groningen zijn een belangrijke reden voor de Rijksoverheid om de aardgaswinning in Nederland te stoppen.

Aardgas is toch veel duurzamer dan andere fossiele brandstoffen?
Het klopt dat aardgas, vergeleken met andere fossiele brandstoffen, minder vervuilend is. Als je puur kijkt naar de uitstoot van CO₂ per eenheid opgewekte energie, zien we dat de uitstoot van kolen en aardolie hoger en meer vervuilend is dan die van aardgas. Elektriciteit van aardgas is bijvoorbeeld zo’n twee keer minder vervuilend dan elektriciteit van kolen. Maar ook aardgas is niet duurzaam. Als wij de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we stoppen met het gebruik van alle fossiele brandstoffen, dus ook aardgas. Want ook bij de verbranding van aardgas komt CO₂ vrij.

Wanneer stoppen we in Nederland met aardgas?
De Nederlandse overheid heeft met het nationale Klimaatakkoord besloten dat ons land uiterlijk in 2050 gestopt is met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van huizen en gebouwen.

Waarom gaan wij van het aardgas af, terwijl andere landen zoals Duitsland juist overstappen op aardgas?
In Nederland heeft het merendeel van de huishoudens al jarenlang een aardgasaansluiting. In Duitsland worden rond de 5 miljoen huizen nog verwarmd met stookolie. Deze olieketels zijn erg vervuilend. Duitsland heeft daarom een tussenstap toegevoegd richting 2050. Eerst worden alle olieketels vervangen door aardgas. Daarmee vermindert de totale CO₂-uitstoot van Duitse huishoudens met ongeveer 30 procent. Maar uiteindelijk gaan ook deze woningen in Duitsland alsnog van het aardgas af.

Over een paar jaar is er voldoende groen gas en waterstof. Kunnen we daar niet op wachten?
De beschikbaarheid van groen gas voor de gebouwde omgeving in de toekomst is met onzekerheden omgeven. Omdat het veel voor de hand liggender is dat de industrie en het zware transport een beroep zullen doen op dit gas wanneer dit beschikbaar is. De gebouwde omgeving is minder voor de hand liggend omdat woningen voor een heel groot deel ook met lagere temperaturen verwarmd kunnen worden.

Waterstofgas komt er wel aan, maar voordat we dat op grote schaal duurzaam kunnen produceren, zijn we tientallen jaren verder. Gezien deze onzekerheden is het onwenselijk om nu niks te doen en te wachten op de beloften van groen gas en waterstof. De uitdaging om alle woningen voor 2050 van het aardgas te krijgen is zo groot dat we geen tijd kunnen verliezen. Zeker op plekken waar een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas voorhanden is.

Wat is het risico dat we nu iets uitrollen dat veel kost maar over een paar jaar wordt ingehaald door de techniek?

Er is altijd een risico dat we nu starten en dat gaandeweg het traject de techniek wordt vernieuwd. Maar de ontwikkeling van nieuwe technieken zal de komende jaren niet stoppen. We moeten er dus voor kiezen om te gaan starten. Anders halen we de doelen niet die Nederland zichzelf gesteld heeft. Iedere paar jaar zal er opnieuw gekeken worden naar nieuwe technieken en die worden dan in de plannen dan verwerkt.

Wat is de Transitievisie Warmte?

Wat is de Transitievisie Warmte?
De Transitievisie Warmte is een plan op hoofdlijnen, waarin staat hoe gemeenten stapsgewijs uiteindelijk aardgasvrij kunnen worden. Hiermee geven we richting aan de route en de aanpak, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe we de overstap naar aardgasvrij wonen kunnen maken. Elke gemeente in Nederland moet uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte klaar hebben. Dit doet de gemeente in overleg met alle partijen die bij een wijk betrokken zijn: bewoners, woningcorporaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders en warmteleveranciers worden hier o.a. bij betrokken. In de Transitievisie Warmte wordt naar een alternatief gezocht voor de warmtevraag. De elektriciteitsvraag, voor o.a. zonnevelden en windmolens, wordt behandeld in de Regionale Energiestrategie.

Wat staat er in de Transitievisie Warmte?
De Transitievisie Warmte laat zien wat per wijk of buurt de meest logische alternatieven zijn voor aardgas en welke stappen er nodig zijn om uiteindelijk aardgasvrij te worden. In de Transitievisie Warmte staat ook in welke wijken op korte termijn begonnen kan worden met de voorbereidingen voor aardgasvrij.

De Transitievisie Warmte is een visie. Het is dus geen definitief besluit over wat het alternatief voor aardgas in een wijk wordt of wanneer een wijk uiterlijk van het aardgas afgaat. Dat besluit wordt per wijk samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties genomen in wijkuitvoeringsplannen.

Geldt de Transitievisie Warmte ook voor bedrijven?
De verwarming van kantoren, bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed (scholen, zorginstellingen etc.) valt ook onder de Transitievisie Warmte. De industrie valt buiten de Transitievisie Warmte, daarmee worden aparte afspraken gemaakt over verduurzaming.

Wat is de rol van de gemeente?
Gemeenten hebben van de Rijksoverheid de regierol gekregen in de warmtetransitie. Dit betekent dat zij de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moeten leiden. Een gemeente werkt hierbij nauw samen met alle partijen die bij een wijk of buurt zijn betrokken: bewoners, woningcorporaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders zoals Alliander, warmteleveranciers, etc.

Wat is de rol van de gemeenteraad?
Het is aan de gemeenteraad van iedere gemeente om de Transitievisie Warmte vast te stellen. Deze vastgestelde versie vormt de basis voor nadere uitwerking. Minimaal elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte herijkt. Dan wordt de visie opnieuw bekeken en worden de laatste inzichten op het gebied van wetgeving en innovatie meegenomen.

Wie bepaalt hoe ik ga wonen zonder aardgas? Beslissen wij als bewoners mee?
Het proces dat doorlopen wordt om tot een Transitievisie te komen en het proces daarna, is niet vastomlijnd. In Doesburg zijn inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming van de Transitievisie Warmte betrokken. Voor inwoners organiseert de gemeente tijdens het proces twee bewonersavonden. De eerste daarvan was op 25 mei jl. Daarnaast worden de ‘professionele stakeholders’, zoals Alliander, het waterschap de Woonservice IJsselland in een aantal sessies betrokken. De uitkomsten van al deze sessies worden verwerkt in de Transitievisie Warmte.

In het ‘Wijkuitvoeringsplan’, dat volgt op de Transitievisie, maakt de gemeente samen met bewoners en andere betrokkenen, concreet welke alternatieve warmtevoorziening het beste past bij die wijk. Na vaststelling van het wijkuitvoeringsplan start de daadwerkelijke verduurzaming van de wijk, die zomaar 5 tot 8 jaar in beslag kan nemen.

Wat is een Wijkuitvoeringsplan?
Nadat de Transitievisie Warmte is vastgesteld, is er een wijkvolgorde bepaald waar het gesprek zal starten in de wijk. Dit plan het een Wijkuitvoeringsplan (WUP). Het WUP wordt op wijkniveau gemaakt door de gemeente en de wijk samen. Op wijkniveau wordt bepaald hoe de definitieve energievoorziening eruit komt te zien en op welke manier die de komende jaren tot stand gaat komen. Dit is een intensief en interactief proces, waarbij bewoners en andere belanghebbenden in de buurt nadrukkelijk betrokken worden.

Hoe wordt de keuze voor een alternatieve warmtevoorziening gemaakt?
De keuze voor een andere warmtevoorziening wordt gemaakt na gesprekken met bewoners, ondernemers en gebouweigenaren en op basis van een zorgvuldige afweging van alle warmtealternatieven voor een wijk.

Als er wordt gekozen voor een warmtenet als alternatief, ben ik dan verplicht om hier gebruik van te maken?
Nee, dat bent u niet. Gebouweigenaren en/of bewoners worden altijd betrokken bij de keuze voor de warmtevoorziening in hun wijk. De opties waar je als gebouweigenaar uit kunt kiezen kunnen verschillen per wijk. Niet overal zijn warmtenetten mogelijk. Een warmtenet is een collectieve oplossing. Dat betekent dat per buurt of gebouw, de meerderheid van de bewoners moet kiezen voor een warmtenet, om het warmtenet aan te kunnen leggen. De gebouweigenaar maakt zelf de keuze over het alternatief voor zijn of haar woning of gebouw. En is dus niet verplicht om aan te sluiten.

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

Welke alternatieven zijn er voor aardgas?
Er zijn verschillende alternatieven om woningen te verwarmen zonder het gebruik van aardgas. Het toepassen van de alternatieven is afhankelijk van de bebouwingsdichtheid en bouwjaar van de woningen. Er zijn drie verschillende categorieën in het verwarmen van de woningen:

  • Duurzame warmte: Warmtenetten aanleggen, een collectieve oplossing afhankelijk van de lokale beschikbare warmtebronnen;
  • Duurzame elektriciteit: Warmtepomp per woning, een individuele oplossing waarin het elektraverbruik toeneemt;
  • Duurzaam gas: Beperkt beschikbaar, toepasbaar voor woningen waar ‘all electric’ warmtepomp of warmtenet niet mogelijk zijn.

Duurzame warmte

Warmtenetten
In Nederland zijn zo’n 400.000 woningen aangesloten op stadsverwarming oftewel een warmtenet. Dat is zo’n 5 procent van de hele woningvoorraad. Het gaat hierbij vooral om hoogbouw (flats). Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dit water wordt gebruikt voor de verwarming van gebouwen en het verwarmen van kraanwater. Een warmtenet is alleen financieel rendabel als meerdere woningen of complexen tegelijk meedoen, want er moet een flinke investering worden gedaan om de buizen in de grond te leggen. Daarom zal vaak een hele wijk of een heel blok omschakelen naar een warmtenet.

Warmtebronnen
Er zijn verschillende soorten warmtebronnen die gebruikt worden voor warmtenetten. In de Transitievisie Warmte zijn de warmtebronnen in onze omgeving in potentie onderzocht. Er zijn lage temperatuurbronnen en hoge temperatuurbronnen. Afhankelijk van de isolatiegraad van de woning is de warmtebron geschikt (zie onderstaande figuur). De economische haalbaarheid is o.a. afhankelijk van de nabijheid van de woningen die aangesloten kunnen worden, bebouwingsdichtheid en de huidige isolatiegraad van de woningen. De exacte potentie en toepassing van de beschikbare warmtebronnen worden in een volgende fase (WUP) nader onderzocht.

Wijkwarmtepompen
Een andere mogelijke bron voor warmtenetten zijn wijkwarmtepompen op elektriciteit. Die kunnen gecombineerd worden met warmtebronnen met een lage temperatuur zoals oppervlaktewater en een Warmte Koude Opslag (WKO). WKO’s zijn grote reservoirs onder de grond die worden gebruikt om warmte op te slaan in de zomer, en warmte af te geven in de winter. De warmte uit afval- of oppervlaktewater kan daarvoor een geschikte bron zijn. Omdat dit water een lagere temperatuur heeft (ongeveer 15 tot 25 °C) moet het water wel eerst bij verwarmd worden voordat het gebruikt kan worden om een woning te verwarmen. Dat kan met een wijkwarmtepomp. Hoeveel er moet worden bij verwarmd hangt af van de woning. Een heel goed geïsoleerde woning kan verwarmd worden met een lage temperatuur warmtenet (tot 50°C), voor een woning met alleen basisisolatie is minstens 70 °C nodig.

Duurzame elektriciteit

U kunt uw huis ook met elektriciteit verwarmen. Dit wordt een ‘all-electric’ oplossing genoemd. U gebruikt dan meestal een warmtepomp. Een warmtepomp haalt warmte uit een omgevingsbron, zoals de buitenlucht, ventilatielucht of bodem en geeft deze warmte af aan de binnenzijde van het huis. De afgegeven warmte heeft een relatief lage temperatuur. Dus moeten woningen heel goed geïsoleerd zijn (energielabel A of beter) en vaak ook beschikken over een vloerverwarmingssysteem, mechanische ventilatie of speciale radiatoren. De warmtepomp zorgt ook voor warm water.

Hybride warmtepomp
Een hybride warmtepomp is een warmtepomp die samenwerkt met een hr-ketel op aardgas. De warmtepomp zorgt voor een deel van de verwarming. De cv-ketel springt bij als het erg koud is of als er veel warm water wordt gebruikt. Dit is dus geen volledig aardgasvrije oplossing, maar kan wel een tussenoplossing zijn om op korte termijn al veel aardgas te besparen. De hybride warmtepomp werkt het best bij een woning die minimaal basisisolatie heeft (ongeveer energielabel B/C). De warmtepomp kan dan het grootste deel van de warmte opwekken zonder dat elke keer de hr-ketel moet bijspringen.

Duurzaam gas

Op plekken waar warmtenetten en elektrische oplossingen niet mogelijk zijn kan hernieuwbaar gas een rol gaan spelen. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor monumenten, omdat aanpassingen daaraan lastig gedaan kunnen worden. Hernieuwbare gassen zijn een duurzame vervanging voor aardgas. Verwarmen en koken kan dan in de meeste gevallen met de cv-ketel en met een gasfornuis. Voor het distribueren van hernieuwbare gassen met een andere kwaliteit dan aardgas is soms een alternatieve gasinfrastructuur nodig.

Biogas en waterstof
Voorbeelden van hernieuwbaar gas zijn biogas gemaakt van mest of afvalproducten en waterstof geproduceerd met groene elektriciteit. De beschikbaarheid van die gassen is op dit moment beperkt. Daarom is het ook voor woningen die overgaan op dit gas nodig om te isoleren waar mogelijk. Zo wordt de beperkte hoeveelheid beschikbaar hernieuwbaar gas efficiënt gebruikt.

Alternatieve vormen van opwek

Waarom is een kerncentrale geen oplossing?

Een kerncentrale levert elektriciteit en geen warmte. Dit betekent dat een kerncentrale elektrische opties zoals een warmtepomp kan aandrijven. Hiermee is het geen oplossing voor de warmtetransitie. Wel kan het helpen in de opwekking van elektriciteit. Nederland heeft besloten niet in te zetten op kernenergie, als gemeente kunnen we dan niet anders beslissen. Wat ook relevant is: het ontwikkelen van een kerncentrale kost enkele decennia. Een besluit vandaag, levert niet binnen de komende paar jaar een werkende centrale.

Waarom gebruiken we geen waterstof in onze huidige gasleidingen?
Waterstof is geen bron op zich. Waterstof wordt gemaakt van zonne- en windenergie. In dit proces gaat veel rendement (elektriciteit) verloren. Om heel Nederland over te laten gaan op waterstof is er dus nog veel meer zon en wind nodig dan er nu al nodig is.

Als er waterstof komt gaat dit eerst naar de sectoren die niet zonder een hoge temperatuur warmtebronnen kunnen werken. Dit is bijvoorbeeld de grote industrie en het zware vervoer. Voor de woningbouw wordt voor nu geen grote rol voor waterstof verwacht. De temperatuur van de woningen is veelal gewenst rond de 20 graden. Het is daardoor minder logisch om een hoge temperatuurbron bij de woningbouw toe te passen. In de echt moeilijke woningen (monumentale panden) kan dit wel nog komen. We sluiten uiteraard de ogen niet voor toepassing op grotere schaal in de toekomst. Voor de woningen die na 2030 van het aardgas gaan, is waterstof wellicht wel een relevante optie. Dan moet die techniek wel (snel) een vlucht gaan nemen.

Wat is de invloed van aardgasvrij wonen op mijn woonsituatie?

Koken

Wat is een goed alternatief voor koken op aardgas?
Koken op een inductiekookplaat lijkt het meest op koken op gas. Koken op inductie is energiezuiniger en veiliger dan koken op gas. Daarnaast is een inductiekookplaat makkelijker schoon te maken en kookt bijvoorbeeld een pan water veel sneller dan op gas. Tot slot kan de plaat eenvoudiger dan een gasfornuis, gebruikt worden als ‘aanrechtblad’; je kunt er eenvoudig dingen op neerzetten wanneer er niet gekookt wordt!

Kunnen mijn pannen ook op een inductiekookplaat?
Dat hangt af van wat voor pannen u nu heeft. De betere, moderne pannen zijn bijna altijd geschikt voor inductie. Alleen pannen van volledig aluminium of koper zijn niet geschikt voor inductie. Een goede test is of er een magneetje blijft kleven aan de bodem van uw pannen. Is dit het geval? Dan zijn uw pannen geschikt.

Kan ik wokken op een inductiekookplaat?

Fabrikanten van inductiekookplaten leveren tegenwoordig ook kookplaten die geschikt zijn om te wokken. Een deel van de kookplaat heeft een komt. In deze kom past de wok. Het voordeel van deze kom is dat niet alleen de onderkant van de wok wordt verwarmd, maar ook de zijkant. 

Waar moet ik rekening mee houden als ik overstap op elektrisch koken?
Als u overstapt op elektrisch koken, is het raadzaam om u goed te laten adviseren of uw elektriciteitsaansluiting hiervoor geschikt is. In sommige gevallen is een extra elektriciteitsgroep nodig. Dit kunt u navragen bij uw keukenleverancier of installateur.

Ik kook nu op aardgas. Kan ik straks niet meer op gas koken?
Afhankelijk van de plannen van de gemeente kunt u de komende jaren nog op gas koken. Zolang er een aardgasleiding in uw woning aanwezig is, kunt u op gas blijven koken. Als uw keuken of uw kooktoestel aan vervanging toe is, is het verstandig om nu al voor elektrisch koken te kiezen. Daarmee voorkomt u in de toekomst dubbele kosten.

Warm water

Kan ik bij de alternatieve warmtebronnen even lang douchen?
U kunt met het warmtenet even lang douchen. Er is altijd aanvoer van warm water. Bij een oplossing op elektriciteit (zoals warmtepomp of boiler) bepaalt de grootte van het buffervat hoe lang u warm kunt douchen. In het kader van energiebesparing is het overigens altijd verstandig om zo kort mogelijk te douchen. Hiervoor zijn leuke zandlopers en timers op de markt.

Cv-ketel

Mijn cv-ketel moet worden vervangen. Wat doe ik nu?
Als uw cv-ketel aan vervanging toe is, dan is dat een goed moment om te kijken of u voor een duurzaam alternatief kunt kiezen. U bent dan gelijk voorbereid op de toekomst. De meeste buurten en wijken zullen de komende 10 tot 15 jaar nog niet aardgasvrij worden. Een nieuwe cv-ketel kan nu dus nog een logische keuze zijn. Moderne hoog-rendement (hr) cv-ketels zijn veel zuiniger dan de oude cv-ketels. Ook met een nieuwe cv-ketel kunt u al een eerste stap zetten richting aardgasvrij. Bijvoorbeeld met een cv-ketel gecombineerd met een zonneboiler of een hybride warmtepomp. Oriënteer u goed op de beschikbare mogelijkheden en vraag zo nodig advies aan een deskundige, zoals het Agem Energieloket (www.agem.nl).

Is een warmtepomp een goede vervanging van mijn cv-ketel?
Een warmtepomp is een alternatief voor de verwarming van uw huis. Een warmtepomp is geschikt om warmte te leveren op lagere temperatuur (een cv-ketel levert hoge temperatuur warmte). Dat vraagt dus om een goed geïsoleerde woning. Over het algemeen kunnen woningen gebouwd vanaf 1990 het gewenste isolatieniveau gemakkelijker bereiken dan woningen van voor die tijd. Bij een minder goed geïsoleerd huis zal deze vorm van verwarmen vooral in het koude seizoen niet altijd voldoende zijn. Een hybride warmtepomp kan dan uitkomst bieden. Dit is een warmtepomp die samenwerkt met een hr-ketel op aardgas. De cv-ketel springt bij als het bijvoorbeeld erg koud is of als er veel warm water wordt gebruikt.

Fasering

Ik wil niet van het aardgas af. Wat nu?
Meewerken aan een alternatief is op dit moment nog vrijwillig. De gemeente kan op dit moment het aardgas nog niet afsluiten. Dit gaat de komende jaren veranderen. Over een aantal jaren kan de gemeenteraad een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten als er sprake is van een goed alternatief. Dat besluit wordt zorgvuldig genomen, ruim voordat het aardgas daadwerkelijk verdwijnt in de wijk. Via het wijkuitvoeringsplan kunt u meedenken over de keuze en het tempo waarin het hele proces bij u in de buurt verloopt.

Kan ik ook in fases van het gas af?
Dat kan, want voor de meeste mensen begint aardgasvrij worden met een belangrijke eerste stap namelijk isoleren. Isolatie van uw huis helpt om het gebruik van aardgas te verminderen, maar ook om de woning gereed te maken voor het (toekomstige) aardgasvrije alternatief. Denk hierbij aan dakisolatie, vloerisolatie of spouwmuurisolatie. Daarnaast kunt u bij de vervanging van uw gaskookplaat kiezen voor elektrisch koken om uw gasverbruik terug te dringen. Een inductiekookplaat is dan meestal de beste oplossing. Bekijk op de website van het Agem Energieloket: www.agem.nl welke maatregelen voor uw huis mogelijk zijn.

Wat heeft het voor zin als ik het aardgas vervang, maar niet iedereen dat doet?
Het doel is dat in 2050 alle huishoudens in Nederland een alternatief hebben voor aardgas. Dit zal in fases gebeuren; niet iedereen stapt tegelijk over. Maar iedereen krijgt er mee te maken.

Wat kan ik nu al doen?
Heeft u plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan voor koken op inductie. Bent u van plan om uw huis te verbouwen of wilt u comfortabeler wonen? Neem dan gelijk ook isolatie mee. Door uw huis goed te isoleren, gaat het warmtegebruik omlaag, bespaart u energie én kosten. Als u al een goed geïsoleerd huis heeft, kunt u ook nadenken over een (hybride) warmtepomp. Ook kunt u zonnepanelen op uw dak leggen en uw eigen energie opwekken. Zo kunt u alvast beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij.

Warmtenet

Kan mijn huis worden aangesloten op het warmtenet?
Of uw huis kan worden aangesloten op het warmtenet, hangt af van de wijk waarin uw woning staat (en daarmee de aard van uw woning en de bouwperiode). Als in uw wijk een warmtenet een kansrijke oplossing is, dan krijgt u waarschijnlijk op termijn de mogelijkheid om daarop aan te sluiten. Daarover wordt u dan tijdig geïnformeerd.

In mijn buurt is al een warmtenet, kan ik op dit warmtenet aansluiten?
Het warmtenet kan alleen worden uitgebreid als meerdere woningen, bijvoorbeeld 70% van een buurt of een straat, dicht bij het bestaande net, tegelijkertijd kiezen om aan te sluiten op het warmtenet. Die keuze wordt in het wijkuitvoeringsplan gemaakt. In verband met de overlast en kosten kunnen individuele woningen nu nog niet worden aangesloten.

Hoe zit het met de kosten en financiering?

Hoe zit het met de kosten van de overstap naar aardgasvrij verwarmen?
Betaalbaarheid is voor inwoners een belangrijk vraagstuk en komt in de participatie (enquête en informatiebijeenkomst) naar voren als een belangrijk thema. Er is nog veel onzekerheid over de kosten van de warmtetransitie en met name als het gaat om de verdeling van de kosten. Hier ligt een belangrijke taak bij de Rijksoverheid, die veel van de (financiële en juridische) randvoorwaarden nog moet invullen.

De Transitievisie Warmte gaat niet over dit verdelingsvraagstuk en ook niet over welk deel van die kosten bij welke partij terecht komt. Maar de visie geeft wel richting aan een betaalbare transitie voor inwoners, door allereerst per buurt inzichtelijk te maken welk alternatief voor aardgas de laagste nationale kosten heeft. Dit zijn de totale kosten voor de warmtebron, het aanleggen van de infrastructuur en de kosten voor aanpassingen in het gebouw. Bij het opstellen van wijkuitvoeringsplannen worden de kosten én baten goed onderzocht. We houden daarbij de ontwikkelingen van de Rijksoverheid in de gaten.

Hoe zit het met de kosten als mijn huis wordt aangesloten op het warmtenet?
Als u ervoor kiest om aan te sluiten op een warmtenet, heeft u geen gasrekening en geen cv-ketel meer. In plaats daarvan wordt een aansluiting op het warmtenet gemaakt en krijgt u een warmte-unit of ‘afleverset’. Hier betaalt u eenmalig een aansluitbijdrage voor (de BAK of ‘bijdrage aansluitingskosten’). De aansluitbijdrage is gebaseerd op de kosten die gemaakt worden voor de aansluiting en kan variëren per project.

De warmterekening bestaat, net als bij elektriciteit en gas, uit een deel vaste kosten en een gebruiksafhankelijk deel. In de warmtewet worden jaarlijks de maximale tarieven voor warmte bepaald. Die wet zorgt ervoor dat consumenten gemiddeld niet meer betalen voor hun warmte dan iemand die een cv-ketel op gas heeft.

Hoe zit het met de kosten als ik overstap naar ‘all-electric’?
De overstap naar all electric, waarbij de woning wordt verwarmd met een warmtepomp, is op dit moment vooral aantrekkelijk voor relatief nieuwe woningen. Voor andere woningen zijn de kosten om vergaand te isoleren hoog. Een hybride warmtepomp vraagt om minder vergaande isolatie (label B/C) en een iets lagere investering. Als u volledig all-electric wordt, betaalt u niet meer voor uw gasaansluiting. Kijk op de website van het Regionaal Energieloket of u in aanmerking kunt komen voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Hoeveel kost het om mijn te huis te laten isoleren?
Op de website van het Regionaal Energieloket kunt u informatie vinden over verschillende isolatiemaatregelen en subsidies zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Door de HuisScan te doen ziet u welke isolatiemaatregelen voor uw woning mogelijk zijn en wat de kosten en opbrengsten zijn. Ook kunt u gelijk een offerte opvragen bij bedrijven uit de omgeving.

Overige vragen

Wat levert aardgasvrij wonen mij op?
Wat aardgasvrij wonen voor u oplevert, hangt af van de maatregelen die u voor uw woning neemt. Over het algemeen leidt betere isolatie tot meer comfort. Ook gaat uw energierekening omlaag. Zeer goed isolerend glas is duurder, maar zorgt voor veel meer comfort in huis. Ook vloerverwarming is comfortabel. Bij vergaande isolatie is het wel goed om te (laten) bekijken of uw huis voldoende wordt geventileerd. Aardgasvrij wonen is ook veiliger. Koken met gas kan gevaarlijke situaties opleveren omdat er sprake is van open vuur. Een voordeel van wonen zonder aardgas is dat er geen koolmonoxidegevaar meer is.

Hoe informeert en betrekt de gemeente mij over de plannen voor mijn wijk?
Na de Transitievisie Warmte volgen gefaseerd de uitvoeringsplannen op wijkniveau. Bij het opstellen van een wijkuitvoeringsplan worden bewoners en gebouweigenaren uit de wijk betrokken. De gemeente zal inwoners o.a. via de gemeentelijke pagina in het huis-aan-huisblad, de website, Facebook en Twitter en ook via persoonlijke brieven of bijeenkomsten op de hoogte houden van de mogelijkheden om hieraan bij te dragen. Ook voor wijken waar nog geen wijkuitvoeringsplan wordt opgesteld, zal de gemeente communiceren over tussenstappen waar bewoners nu al mee aan de slag kunnen.

Waar kan ik informatie vinden over isoleren van mijn woning?
Bij het Agem Energieloket kunnen woningeigenaren terecht voor informatie en advies over isolatie van hun woning en zonnepanelen. Door de Huisscan te doen krijgt u gratis advies over welke maatregelen voor uw woning geschikt zijn. Ook kunt u offertes opvragen bij bedrijven in de regio. Voor vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Agem Energieloket: Voor energiebesparen neemt u contact op via telefoon: (0314) 82 03 60 of mail naar: energieloket@agem.nl. Wilt u meer weten over energie opwekken? Dan kunt u bellen met: (0314) 82 08 33 of mail naar: klantenservice@agem.nl.

Ook kunt u terecht bij de Doesburgse energiecooperatie Does Watt voor energiecoachingsgesprek of voor meer informatie over lokale energiebronnen. Bekijk de website: www.doeswatt.nl of mail uw vraag naar: info@doeswatt.nl.

Voor vragen aan de gemeente Doesburg over de warmtevisie of andere vragen over duurzaamheid of energie kunt u mailen naar: duurzaam@doesburg.nl.

Huurders kunnen terecht bij Woonservice IJsselland over het verduurzamen van hun huis. Meer informatie via: www.woonserviceijsselland.nl.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Andere websites waar u veel informatie kunt vinden:

www.doesburg.nl/duurzaamdoesburg

www.agem.nl

www.doeswatt.nl

www.woonserviceijsselland.nl

www.regionaalenergieloket.nl

www.hierverwarmt.nl

www.milieucentraal.nl

Praat en denk mee!

In het najaar organiseert de gemeente opnieuw een bewonersavond. Hierover volgt tegen die tijd meer informatie en een uitnodiging. Heeft u nu een vraag of opmerking aan ons? Laat het ons dan weten door een email te sturen aan: duurzaam@doesburg.nl. Dan nemen wij contact met u op.