Voor het opstellen van een afwegingskader ‘ruimte voor duurzame energie’ is het belangrijk om te weten waar zonnevelden en windturbines inpasbaar zijn op Doesburgs grondgebied.

Voor zonnevelden heeft het College van B&W in januari 2017 een kaart vastgesteld met gebieden waar zonnevelden wel en gebieden waar ze niet zijn toegestaan. In de praktijk wordt niet met deze kaart gewerkt, omdat voor het toetsen van initiatieven eerst het afwegingskader klaar moet zijn. Wellicht behoeft de kaart inmiddels bijstelling, het gesprek daarover zal onderdeel zijn van het proces richting afwegingskader.

De kaart voor mogelijkheden zonnevelden vindt u hier.

Voor windenergie liet de gemeente begin 2020 het rapport ‘Haalbaarheid windenergie in Doesburg’ opstellen. Adviesbureau Bosch & Van Rijn heeft op basis van landelijke en provinciale wet- en regelgeving in kaart gebracht waar windturbines inpasbaar kunnen zijn. Er is gekeken naar veiligheidsafstanden tot gebouwen en infrastructuur, hoogtebeperkingen vanwege de luchtvaart, afstand tot woningen vanwege geluid en slagschaduw en beleid voor natuurbescherming. Op basis daarvan blijven zes locaties over: zie de samengevoegde belemmeringenkaart.

Bekijk hier de kaart met mogelijke locaties windenergie.

Opgemerkt moet worden dat het rapport van Bosch & Van Rijn een ruimtelijke analyse betreft. Dit betekent dus niet dat er zich morgen ontwikkelaars voor deze locaties gaan melden.

Er zal immers nog een belangenafweging moeten plaatsvinden tussen duurzaamheid, recreatie, landschap, landbouw, leefomgeving en cultuurhistorie. Het Gelders Genootschap en de gemeentelijke Adviescommissie Cultuurhistorie hebben inmiddels aangegeven dat ze drie locaties (4, 5 en 6) onwenselijk vinden omdat windturbines daar het historisch stadsgezicht en de openheid van de schootsvelden aantasten.