Doesburgers zijn trots op hun stad en dragen hun steentje bij om deze aantrekkelijk te maken en houden. De rijke historie wordt geprezen door de vele toeristen die jaarlijks onze stad bezoeken.

De binnenstad is een belangrijke economische motor. In de Vitale binnenstad staan leefbaarheid en verblijfskwaliteit voorop. Een eerste aanzet daartoe is het opwaarderen van het kernwinkelgebied en het opnieuw inrichten van parkeerplaats de Kloostertuin.

Herinrichting is nu nodig

De herinrichting is nu nodig omdat het rioleringsstelsel dateert uit 1935 en niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. De riolering wordt vervangen en het regenwater wordt ontkoppeld door de aanleg van een apart regenwaterriool. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud omdat de afgelopen 30 jaar sporadisch is geïnvesteerd in winkelstraten en de parkeerplaats. We willen deze noodzaak aangrijpen om alles ook wat fraaier te maken. 

Samenwerking

Samen met de bewoners, ondernemers en andere gebruikersgroepen pakken we de versterking van de binnenstad aan. Bij de start van het project is een oproep gedaan in de Regiobode. Mensen die geïnteresseerd waren om mee te praten konden zich opgeven voor de klankbordgroep Kernwinkelgebied of klankbordgroep Kloostertuin. Maatschappelijke groeperingen zoals Stichting Centrum Belang Doesburg, Stichting Wijkraad Binnenstad Doesburg, Stichting Gehandicaptenraad Doesburg en de VVV zijn ook daarbij betrokken. Beide klankbordgroepen hebben drie bijeenkomsten gehad om tot de voorliggende ontwerpen te komen.

Bijeenkomsten op 17 en 18 september 2019

De presentatie van de avond op 18 september kunt u hier inzien.

De mondelinge vragen en reacties tijdens de avond zijn genoteerd. Het verslag van de avond kunt u hier inzien.

Reactieformulieren kunnen tot 18 oktober ingeleverd worden op het stadhuis of gemaild via  communicatie@doesburg.nl

Eind oktober vindt u hier ook het totale verslag met de reactie die t/m 18 oktober zijn ontvangen.

Op 17 september heeft er op verzoek een avond met ondernemers plaatsgevonden over de Vitale binnenstad. Het verslag van die avond kunt u hier inzien.

Kernwinkelgebied (Kerkstraat, Meipoortstraat, Ooipoortstraat)

 • De huidige bestrating van gebakken stenen en klinkers wordt hergebruikt. Daarmee wordt de authentieke uitstraling van de winkelstraten behouden. Hergebruiken van materialen is kostenbesparend en duurzaam
 • in het midden van de winkelstraten komt één rijloper. Deze loper wordt tijdens de afsluiting (zie verderop) het domein van de voetganger (en fietser)
 • links en rechts van deze rijloper liggen verblijfsstroken die kunnen worden ingericht voor uitstalruimtes of terrassen
 • privé-stoepen zijn kenmerkend voor de historische binnenstad. Deze worden geaccentueerd door onderscheidende bestrating die past bij het pand
 • kruisingen krijgen een aparte bestrating om goed op te vallen
 • de haalbaarheid van een bewaakte fietsenstalling naast de grote kerk met een openbaar toilet wordt onderzocht  
 • alle inrichtingselementen zoals fietsnietjes, bloembakken, banken, bomen, lichtmasten, afvalbakken worden bepaald bij het maken van het definitieve ontwerp 

Kloostertuin

De kloostertuin wordt een groene parkeeromgeving als entree van de binnenstad. De stegen naar de Ooipoortstraat en Kloosterstraat worden opgewaardeerd en meer uitnodigend gemaakt.

 • het aantal parkeerplaatsen wordt met 27 uitgebreid naar 171
 • voetgangers krijgen een aparte loopstrook
 • de hoogteverschillen blijven behouden
 • supermarkten AH en Coop willen hun winkelvloeroppervlak uitbreiden. In die uitbreidingen zijn interne losplaatsen voor vrachtwagens gerealiseerd

Verkeerscirculatie en parkeerregiem

Ná de herinrichting van het kernwinkelgebied wordt het gemotoriseerde verkeer hier geweerd tijdens het toeristenseizoen. Een afsluiting gedurende de dag draagt er toe bij dat er aantrekkelijke verblijfsgebieden ontstaan. De wijze van afsluiting is nog niet bepaald. Dat gebeurt met de direct belanghebbenden bezien vanuit een breder perspectief. Deze voorgenomen afsluiting heeft gevolgen voor de bedrijven, bewoners en toeleveranciers én voor de parkeer- en verkeerscirculatie in de gehele binnenstad. Er is onderzoek ingesteld naar de wijze waarop het parkeren en de verkeerscirculatie in de binnenstad kan worden verbeterd.

Over het hoe en waarom communiceren wij via onder andere de Regiobode. Belanghebbenden en betrokkenen kunnen meepraten in de nieuw op te richten klankbordgroep. De eerste bijeenkomst is naar verwachting in november. Aanmelden kan tot 18 oktober via communicatie@doesburg.nl

Wij zien graag dat uit verschillende delen van de binnenstad mensen zich hiervoor aanmelden.

Mochten er te veel aanmeldingen zijn, wordt er geloot. Bij de openbare loting wordt gekeken naar een goede verspreiding van de deelnemers over de verschillende delen van de binnenstad.

Planning

In 2019 wordt het Voorlopig Ontwerp afgerond en vastgesteld. Het jaar 2020 wordt gebruikt voor het maken van het Definitief Ontwerp, het Bestek en de uitvoering van de Aanbestedingsprocedure. De uitvoering vindt in fases plaats en start in 2021.

Voorlopige Ontwerpen

Wat ging er vooraf aan het project Vitale Binnenstad

Heeft u gevonden wat u zocht?