Op 24 augustus jl. is het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Verhuellweg’ besproken in de commissie VROM. In de gemeenteraad was bij enkele partijen twijfel ontstaan over het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan. De twijfel spitst zich toe op de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid van de extra mogelijkheden die het nieuwe bestemmingsplan aan bedrijven biedt.

Centrale vraag was of deze onderzoeken op de juiste wijze zijn uitgevoerd en opgesteld en of de conclusies van deze onderzoeken onderschreven worden. In opdracht van de gemeenteraad is door TAUW een second opinion uitgevoerd rondom de volgende onderzoeken:

  • Notitie luchtkwaliteit
  • Akoestisch onderzoek
  • Verkeerskundig onderzoek
  • Voortoets ecologie
  • AERIUS-berekening

TAUW heeft de beoordeling inmiddels afgerond. Naar aanleiding hiervan heeft Sweco de gecumuleerde geluidbelasting, die nog ontbrak, in beeld gebracht en verwerkt in het uitgevoerde akoestisch onderzoek. In haar bevindingennotitie onderschrijft TAUW de gemaakte conclusies van de uitgevoerde onderzoeken.

De gemeenteraad bespreekt de bevindingen van het onderzoek in de commissie VROM van 12 januari en zal op 27 januari een besluit nemen over het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Verhuellweg’.