In Doesburg zijn al decennia veel zorgpunten over verkeer en parkeren.

Op 26 november 2020 heeft de gemeenteraad van Doesburg:

 1. Alle adviezen in het boekje Vitale binnenstad Doesburg overgenomen (zie onder).
 2. Ingestemd met fysieke afsluiting van het kernwinkelgebied (gehele Ooipoortstraat, Meipoortstraat tussen Zandbergstraat en Kerkstraat en Kerkstraat tussen Markt en Ooipoortstraat/ Meipoortstraat) voor gemotoriseerd verkeer en (brom)fietsverkeer van 27 april-30 september alle dagen van de week van 11-18 uur én van 1 oktober-26 april op vrijdag, zaterdag en zondag van 11-18 uur
 3. Kennis genomen van de nader uit te werken en op geld te waarderen vervolgstappen: 
  a.    Realisatie vakken voor betaald parkeren;
  b.    Onderzoek naar beperking verkeer en snelheid remmende maatregelen Koepoortstraat, Nieuwstraat en de entrees naar de binnenstad (Koepoort, Meipoort, Ooipoort);
  c.    Organiseren van gerichte inzet handhaving op parkeergedrag; 
  d.    Onderzoek naar het opheffen van betaalde parkeerplaatsen kernwinkelgebied (m.u.v. Ooipoortstraat), Markt, Paardenmarkt en hoek Koepoortstraat/Roggestraat van 27 april-30 sept. Dit in relatie tot de realisatie van nieuwe parkeerplaatsen buiten het centrum;
  e.    Herijking parkeervergunningensysteem;
  f.     Nadere uitwerking wijze van afsluiting in 2021;
  g.    Het onderzoeken van uitbreidingsmogelijkheden parkeerplaatsen buiten de singels (de Bleek) in 2021;
  h.    Onderzoek nadere uitwerking bewaakte fietsenstalling en fietsparkeren in 2021;
  i.     Het opstellen van een inrichtingsplan voor kruispunten Koepoortstraat – Roggestraat en Paardenmarkt in 2021;
  j.     Herijking vergunningensysteem in 2022;
  k.    Onderzoek naar snelle en veilige looproutes tussen de parkeerterreinen langs de Singels en de binnenstad 2023.

  In Doesburg zijn al decennia veel zorgpunten over verkeer en parkeren. Het historische stratenpatroon is niet gemaakt en geschikt voor veel verkeersbewegingen en parkeerfaciliteiten. Toch is er steeds meer verkeer in Doesburg. De toename in verkeersbewegingen en bezoekersaantallen leidt tot verkeersoverlast, opstoppingen, geluidsoverlast en problemen met parkeren voor bewoners. Met name in het zomerseizoen is het erg druk in de binnenstad waardoor onprettige en onveilige situaties ontstaan tussen automobilisten, fietsers, motorrijders, gebruikers van scootmobiels en rollators en voetgangers. Sluipverkeer zorgt voor veel hinder en vrachtverkeer en bevoorradende voertuigen blokkeren regelmatig de rijbanen. Op basis van input van de Klankbordgroep verkeer, experts en diverse onderzoeken is door adviesbureau Goudappel Coffeng het boekje Vitale binnenstad in 8 stappen gemaakt (zie onder). De belangrijkste stappen zijn:

De belangrijkste stappen zijn:

Gedurende het hele jaar

 • Stap 1:
 • Extra gratis parkeerplaatsen voor bezoekers buiten de binnenstad
 • Uitbreiding parkeercapaciteit op de Bleek
 • Bij ruimtelijke ontwikkelingen inzet op uitbreiding openbare parkeerplaatsen
 • Stap 2:
 • Herijken vergunningensysteem
 • Efficiënt gebruik van de ruimte, eerlijk kloppend en transparant
 • Parkeren per straat met overloop
 • Stap 3:
 • Duidelijkheid parkeren
 • Betaald parkeren in vakken, vergunninghouders parkeren overal
 • Stap 4:
 • Beperking verkeer binnenstad
 • Snelheidsremmende maatregelen Koepoortstraat, Nieuwstraat en bij de entrees binnenstad
 • Stap 5:
 • Gerichte inzet parkeerhandhaving

Gedurende periode 27 april-30 september

 • Stap 6:
 • Bezoekers parkeren buiten de binnenstad
 • Betaald parkeren kernwinkelgebied, Markt/Paardenmarkt en Koepoortstraat/ Roggestraat opheffen ten behoeve van andere functies
 • Stap 7:
 • Meer ruimte voor fietsparkeren en andere tijdelijke functies
 • Centrale bewaakte fietsenstalling op de Markt
 • Stap 8:
 • Kernwinkelgebied auto-en fietsvrij

Klankbordgroep Verkeer en parkeren

De eerste bijeenkomst vond plaats 19 november 2019. We hebben samen de opgaven, kansen en huidige knelpunten qua verkeer en parkeren geïnventariseerd. De tweede bijeenkomst was op 14 januari 2020 waar in groepen diverse scenario’s voor verkeer en parkeren zijn doorgesproken. De geplande derde bijeenkomst op 24 maart 2020 is geannuleerd vanwege maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Om de voortgang te bewaken zijn de voorstellen gebundeld in het boekje en verzonden aan de leden met verzoek om schriftelijk te reageren.  De derde bijeenkomst was op 28 september jl. Op die avond hebben we met programma Mentimeter de meningen van de aanwezige leden  gepeild met 12 vragen over de voorstellen.

Alle documenten die gemaakt zijn gedurende het proces met de klankbordgroep, waaronder het advies op de voorstellen, staan onderaan deze pagina.  

Presentatie klankbordgroep Verkeer 19 november 2019

Presentatie klankbordgroep Verkeer 14 januari 2019

Presentatie klankbordgroep Verkeer 28 september 2019
 

Verslag klankbordgroep Verkeer 19 november 2019, deel 1

Verslag klankbordgroep Verkeer 19 november 2019 in groepjes uiteen, deel 2

Verslag klankbordgroep Verkeer 14 januari 2020

Reacties klankbordgroep Verkeer maart 2020 - april 2020

Verslag klankbordgroep Verkeer 28 september 2020

Reacties klankbordgroep Verkeer 28 september - 2 oktober 2020

Uitkomst opiniepeiling Mentimeter 28  september 2020

Raadsvoorstel Vitale binnenstad verkeer en parkeren 28 oktober 2020

Boekje Goudappel Coffeng Vitale binnenstad in 8 stappen 20 oktober 2020

Advies Klankbordgroep Verkeer op beslispunten aan college B&W 27 oktober 2020

Aanvullende zorgpunten Klankbordgroep aan college B&W 27 oktober 2020

Infographic verkeer en parkeren