De provincie Gelderland en het Rijk laten in samenspraak met andere overheden en partners een MIRT-onderzoek* uitvoeren voor de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Adviesbureau Antea Group heeft opdracht gekregen om het onderzoek uit te voeren. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd er aan bij te dragen!

De uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen in een uniek gebied waar wandelaars en fietsers genieten van de natuur, de landgoederen en het boerenlandschap. In 2004 stelden overheden en eigenaren al de ‘Toekomstvisie Havikerpoort’ op. De visie voorzag in een reeks uitvoeringsprojecten zoals een faunapassage bij landgoed Middachten, een fietspad tussen de Eikenstraat en Ellecomsedijk en een nevengeul (fase 1). Maar het gebied staat niet stil.

Nieuwe opgaven, nieuwe kansen

Voorbeelden van nieuwe opgaves die zich aandienen zijn om het gebied vitaal te houden zijn:

  • verbetering van de waterkwaliteit, meer ruimte voor de scheepvaart en voor hoogwaterafvoer van de IJssel;
  • aanpassingen die nodig zijn door het veranderende klimaat en verbeteringen aan de natuur (Natura 2000) die onder druk staat door verdroging en waterverontreiniging;
  • duurzame instandhouding van de landgoederen en
  • ontwikkeling van duurzame landbouw.

De samenwerkende partijen willen de kans grijpen deze opgaves en thema’s met een bredere scope te verbinden aan lopende opgaven, projecten en lokale initiatieven.

Doel van het onderzoek

Het MIRT-onderzoek heeft dan ook tot doel opgaven, initiatieven en kansen in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard te inventariseren. Het adviesbureau onderzoekt daarbij welke opgaven en initiatieven in een latere fase in samenhang uitgewerkt kunnen worden en welke dilemma’s zich daarbij wellicht voordoen. De inventarisatie met een analyse en advies voor het vervolg is naar verwachting medio 2021 beschikbaar in de vorm van een overzichtelijk eindrapport. Op basis van dit eindrapport bezien de samenwerkende overheden en andere partners in een later stadium welk vervolg nodig is om de opgaven in het gebied verder te brengen. Het MIRT-onderzoek heeft dus nog niet tot doel om een plan te maken voor de inrichting van het gebied. Dat komt in een eventueel vervolg.

Consultatie: wat is uw inbreng?

Adviesbureau Antea Group voert een literatuuronderzoek uit en legt contact met (overheids-) organisaties, belangenorganisaties en andere belanghebbenden in het gebied. Eigenaren, gebruikers of belangengroepen die hun initiatief of project willen inbrengen, zijn hiertoe van harte uitgenodigd en kunnen zich melden via www.gelderland.nl/MIRT-HFO. Zij ontvangen dan eind dit jaar via de provincie, per e-mail een uitnodiging voor een consultatie en worden op de hoogte gehouden van het vervolg en (tussentijdse) resultaten. Deze zijn ook telkens te vinden op de genoemde projectpagina.

Samenwerkende partijen

Het Rijk en de provincie Gelderland werken voor het onderzoek in deze uiterwaarden samen met de gemeenten Rheden, Doesburg, Bronckhorst en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Landgoed Middachten, Stichting Twickel, Gestichten Doesburg, LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe, Vitens, K3 Delta en Natuurmonumenten.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meldt u zich dan aan via de website van de Provincie Gelderland. Hier vindt u ook uitgebreide informatie over het onderzoek.