Burgemeester stelt beleidsregel ‘sluiting openbare panden’ vast

De gemeenteraad van Doesburg heeft de bevoegdheid om openbare panden te sluiten aan de burgemeester gegeven. Hiermee kan vanaf heden de burgemeester een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte, in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid, zedelijkheid of milieu voor een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten.

De bevoegdheid om een gebouw te sluiten is ingrijpend. Met het vaststellen van de beleidsregel ‘Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte’ is er een richtlijn die duidelijkheid moet verschaffen richting inwoners en ondernemers.

Doel

Met deze bevoegdheid is het de bedoeling het herstel van de openbare orde, de veiligheid of zedelijkheid en/of het terugdringen van (georganiseerde) criminaliteit in en vanuit voor publiek openstaande gebouwen te realiseren. Ook biedt het een mogelijkheid om aanhoudende en ontoelaatbare overlast te bestrijden, wanneer andere middelen niet meer helpen.

Criminele activiteiten

De volgende criminele activiteiten zullen in ieder geval worden aangemerkt als een gevaar voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid, zedelijkheid of milieu, wanneer zij in of vanuit een voor publiek toegankelijk gebouw plaatsvinden:

•    heling, of handelen in strijd met hoofdstuk 2, afdeling 12 van de APV Doesburg;
•    witwassen;
•    zedendelicten;
•    geweldsincidenten;
•    aantreffen van (een) wapen(s) in de zin van de Wet Wapens en Munitie;
•    handel in wapen(s) in de zin van de Wet Wapens en Munitie;
•    arbeidsuitbuiting;
•    (de aanwezigheid van slachtoffers van) mensenhandel;
•    illegale gokactiviteiten;
•    het faciliteren van criminele activiteiten;
•    zware overlast; ontoelaatbare en aanhoudende overlast. Deze overlast heeft tot gevolg dat het woon- en leefklimaat in de omgeving van het betreffende pand te zwaar onder druk staat.

Duur van de sluiting

De burgemeester kan een gebouw voor een bepaalde duur (gedeeltelijk) sluiten. Hierbij acht de burgemeester een termijn van drie maanden in beginsel noodzakelijk, tenzij in specifiek handhavingsbeleid een andere termijn is vastgesteld. Een sluiting betekent dat niemand, ook de eigenaar of huurder niet, het pand mag gebruiken of betreden zonder toestemming van de burgemeester.

U kunt de beleidsregel inzien op de website van Overheid.nl.

Beleidsregel Sluiting van een voor het publiek toegankelijk gebouw, inrichting of ruimte