Stichting Woonservice IJsselland is bezig met een herstructurering van de wijk De Ooi in Doesburg. Drie locaties worden geherstructureerd omdat de woningen verouderd zijn. Deze drie locaties krijgen een andere ruimtelijke invulling die niet past binnen het geldende bestemmingsplan. De functie van het gebied verandert niet, De Ooi blijft een woongebied.

Vanwege de aanzienlijke omvang van het plangebied van de locatie aan de Prunusstraat, Ribbestraat en Van Tuyllplein is voor een andere inrichting gekozen dan nu het geval is. De ligging centraal in de wijk aan de groenstructuur biedt tevens aanknopingspunten voor een verbijzondering. De denkrichting voor deze locatie sluit aan op de karakteristiek van de wijk. Wel wordt ingezet op een bredere differentiatie van woningtypen waarbij naast grondgebonden woningen ook gestapelde woningen zijn beoogd. Dit heeft tot gevolg dat het aantal woningen binnen deze deellocatie toeneemt naar maximaal 59 woningen in totaal.

Aan de Prunusstraat komt een compacter bouwblok dan nu. Hierdoor ontstaat er ruimte voor de aanleg van een nieuwe robuuste groenstructuur langs deze weg aansluitend op de bestaande groenstructuur langs het Van Tuyllplein. Aan het groen komen, langs zowel de Prunusstraat als het Van Tuyllplein, appartementen met 3 lagen. De rest van de nieuwbouw bestaat uit blokken met rijwoningen van twee lagen met kap. Voor de extra benodigde parkeerplaatsen wordt ruimte ingericht parallel aan de Prunusstraat en het Van Tuyllplein.

Omdat de ontwikkeling niet past in het vigerende bestemmingplan, is het ontwerpwijzigingsplan ‘Flora 23 - Prunusstraat, Ribesstraat en Van Tuyllplein’ opgesteld.

Achtergrondinformatie over de procedure

Gemeente Doesburg heeft in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet de wens om de besluitvorming van de herstructurering te delegeren van de gemeenteraad naar het college van B&W. Hiervoor is reeds het bestemmingsplan ‘Partiele herziening Molenveld en De Ooi’ vastgesteld, waarin een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen specifiek voor dit project. Middels dat bestemmingsplan wordt, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, de bevoegdheid voor de verdere uitwerking gedelegeerd aan het college van B&W.

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Flora23 - Prunusstraat, Ribbestraat en Van Tuyllplein’ betreft een verdere uitwerking van de herstructurering, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, met gebruik van de wijzigingsbevoegdheid van het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingplan ‘Partiële herziening Molenveld en De Ooi’. Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op één van de drie locaties van de herstructurering, te weten de Prunusstraat, Ribbestraat en Van Tuyllplein. Reden voor het splitsen van de locaties in twee wijzigingsplannen is om vertraging van de realisatie van de andere locaties te voorkomen.

Voor de andere twee locaties aan de Betulastraat en Notenstraat geldt dat de procedure inmiddels is afgerond en het wijzigingsplan onherroepelijk in werking is getreden. Op dit wijzigingsplan is geen zienswijze of beroep ontvangen. Momenteel wordt het (bouw)plan voor deze twee andere locaties (Betulastraat en Notenstraat) verder uitgewerkt ten behoeve van de benodigde omgevingsvergunning.

Wat als u hierover meer wilt weten?

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Flora 23 - Prunusstraat, Ribbestraat en Van Tuyllplein’ ligt vanaf donderdag 18 mei 2023 voor u klaar op het stadhuis aan de Philippus Gastelaarsstraat 2 om in te kijken en op te reageren. U hebt hiervoor zes weken de tijd.

U kunt hiervoor per telefoon een afspraak maken via: (0313) 48 13 13. Inkijken kan op afspraak op de volgende momenten:

  • Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
  • Ma. avond 18.00-19.30 uur
  • Vrij. 08.00-12.00 uur.

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Flora 23 - Prunusstraat, Ribbestraat en Van Tuyllplein’ kunt u ook bekijken via: www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Ga naar "plannen zoeken" en kies zoekingang plannaam of –nummer. Vul vervolgens het volgende nummer in: NL.IMRO.0221.BPL22002WMO-ON01.

Wat als u uw mening wilt geven?

Tot zes weken na 18 mei 2023 mag u uw mening over het ontwerpwijzigingsplan ‘Flora 23 - Prunusstraat, Ribbestraat en Van Tuyllplein’ doorgeven aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 100, 6980 AC in Doesburg. Liever in een gesprek uw mening geven? Maak dan een afspraak met de heer J. Bloemendal via telefoonnummer: (0313) 48 14 31.