Ontwerp-omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen liggen ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Doesburg geven ingevolge artikel 3.10 van de Wabo kennis van de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0221.PRO19004PBU-VA01, tezamen met de door de gemeenteraad afgegeven ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb).

De initiatiefnemer is eigenaar van een agrarisch bedrijf aan de Eekstraat 16 - 16a te Doesburg en heeft de wens om een tweede bedrijfswoning te realiseren, welke bewoond gaat worden door de dochter die eveneens werkzaam is op het bedrijf. De ontwerp omgevingsvergunning voorziet in het toekennen van een nieuwe functie aan een bestaande karakteristiek en monumentaal bijgebouw grenzend aan de bestaande bedrijfswoning. Er wordt geen nieuwe bebouwing toegevoegd. 

De ontwerp omgevingsvergunning ligt samen met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen met ingang van 13 februari 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het Publieksbureau, Philippus Gastelaarsstraat 2 te Doesburg. Het publieksbureau is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook is het publieksbureau op maandagavond geopend van 18.00 tot 19.30 uur.

Binnen deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent de ontwerp omgevingsvergunning en/of ontwerp verklaring van geen bedenkingen schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad, postbus 100, 6980 AC te Doesburg. Indien u mondeling wilt reageren, kan dit na afspraak met de heer J. Bloemendal (0313 48 13 87).

De ruimtelijke onderbouwing en de ontwerp verklaring van geen bedenking kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0221.PRO19004PBU-VA01), Daarnaast kunt u de bestanden raadplegen via de gemeentelijke website.

Hieronder kunt u desgewenst de volgende stukken raadplegen: