Vanaf 27 januari ligt het ontwerp projectplan Waterwet voor de herinrichting van zeven vijvers van de Doesburgse wijk Beinum ter inzage. Het doel van de maatregelen is om de waterkwaliteit te verhogen, piekbuien beter te kunnen opvangen en de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

De gemeente Doesburg en het Waterschap Rijn en IJssel hebben dit inrichtingsplan opgesteld in nauw overleg met wijkbewoners en de gemeente Doesburg. De opbrengst van al die gesprekken is zoveel mogelijk in het plan verwerkt.

Het inrichtingsplan betreft de watermaatregelen waar het waterschap verantwoordelijk voor is maar ook de inrichting van het openbaar groen rondom de vijvers waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Het projectplan waterwet gaat uitsluitend over de watermaatregelen.

De watermaatregelen betreffen het vervangen van de folie-laag onder de vijvers door een natuurlijke kleilaag. De folie, die voorkomt dat de vijvers droog vallen, is aan het eind van zijn levensduur. In de loop van de jaren heeft zich een sliblaag op het folie gevormd die voor waterkwaliteitsproblemen zorgt. Deze sliblaag wordt gebaggerd.

De nieuw in te richten vijvers kunnen meer water bergen in pieksituaties en houden het water langer vast door stuwen aan te brengen. Door middel van wadi’s die aangesloten worden op de vijvers kan het eventueel overtollige water infiltreren in de bodem. Daarnaast krijgen de vijvers een natuurlijker karakter door het plaatsen van natuurvriendelijke oevers en verder krijgen de vijvers een variabele diepte zodat verschillende soorten waterplanten zich kunnen ontwikkelen. Dat is goed voor de soortenrijkdom in en om het water.

Onderdeel van Naar Buiten in Beinum

Het inrichtingsplan van de vijvers is een onderdeel van het grotere wijkproject ‘Naar Buiten in Beinum’, waarin de het waterschap, de gemeente en inwoners gezamenlijk optrekken om het groen en water in de wijk een impuls te geven. De ontwerpen van de vijvers kunt u inzien of downloaden via de projectpagina: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-1026.html(externe link). Op deze pagina (Waterschapsblad) kunt u aan de linkerzijde de stukken downloaden als 'externe bijlagen'. Nieuws over de werkzaamheden en de andere onderdelen van Naar Buiten in Beinum zijn ook terug te vinden op deze projectpagina.

Afspraak maken

Om de plannen toe te lichten waren we liever met u persoonlijk in gesprek gegaan tijdens een inloopbijeenkomst, maar de Corona maatregelen maken dit helaas onmogelijk. Mocht u toch een persoonlijke toelichting op prijs stellen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken zodat we u online, telefonisch of middels een bezoek kunnen informeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer C.(Carlo) Egging, bereikbaar via e-mail: c.egging@wrij.nl.

Zienswijzen indienen 

Het ontwerp projectplan Waterwet wordt digitaal bekendgemaakt en kan gedurende zes weken met de bijbehorende stukken worden geraadpleegd op de website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-1026.html(externe link).

Een belanghebbende heeft de mogelijkheid om haar of zijn zienswijze ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet kenbaar te maken. Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank mogelijk.

Zienswijzen op dit ontwerpbesluit kunnen schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij K. (Kim) Zuidema via telefoonnummer: 0314-369369 of via email: k.zuidema@wrij.nl.

De sluitingsdatum is op 10 maart 2022. Het plan is in te zien op de pagina bekendmakingen en www.officielebekendmakingen.nl(externe link).