Het MIRT-rapport* over de uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard is af en voor belangstellenden in te zien op: www.gelderland.nl/mirt-hfo. Het Rijk en de provincie Gelderland inventariseerden het afgelopen half jaar, in samenspraak met andere partijen, welke initiatieven, projecten, kansen en opgaven er tot en na 2030 spelen. Belangrijke thema’s zijn het rivier- en waterbeheer, de natuurontwikkeling, het veranderende klimaat en het gebruik van de ruimte.

De Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen langs de IJssel in de gemeente Rheden, Bronckhorst en Doesburg. De uiterwaarden hebben een gevarieerd landschap met weiden en akkers, omzoomd door hagen, struweel en oude knotbomen. Wandelaars en fietsers kunnen er genieten van de natuur, de landgoederen en het agrarisch uiterwaarden landschap. De Antea Group, in nauwe samenwerking met 12 lokale (belangen)organisaties, is gevraagd in kaart te brengen wat er in dit gebied speelt. Het adviesbureau heeft het MIRT-rapport opgesteld.

Inbreng

Organisaties die meededen aan het onderzoek waren de gemeenten Rheden, Doesburg, Bronckhorst, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Landgoed Middachten, Stichting Twickel, Gestichten Doesburg, LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe, Vitens, K3 Delta, Natuurmonumenten en provincie Gelderland. Ook Ellecoms Belang, Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard, Schuttevaer lieten hun stem horen. Op 11 maart jl. kregen alle belanghebbenden en belangstellenden in het gebied de gelegenheid kennis te nemen van de eerste bevindingen van het onderzoek en deze eventueel nog aan te vullen. Er namen 120 mensen aan deel. Projectleider Mayke van Haagen van provincie Gelderland: “Ik ben erg blij met de grote betrokkenheid van uit het gebied en de inhoudelijke reacties. Zo ontvingen we brieven van agrariërs over hun uitdagingen als landschapsbeheerder en hun perspectief op de toekomst. Deze bijdragen maken deel uit van het eindrapport.”

Het MIRT-rapport

Het rapport brengt het gebied goed in kaart. Alle initiatieven en opgaven voor toekomstige ontwikkelingen staan per uiterwaarde in overzichtelijke kaarten en tabellen. Van beleidsambities tot de wens om de oude locomotievenloods bij de steenfabriek in de Havikerwaard een nieuwe functie te geven. Voorbeelden van opgaves zijn het verbeteren van de waterkwaliteit, verduurzaming van de landbouw, zandwinning, aanpak van de verdroging, bodemerosie van de IJssel, dijkversterking, natuurontwikkeling, scheepvaartknelpunten en uitbreiding van de haven bij Doesburg. Ook de gevolgen en samenhang zijn in kaart gebracht.

Toekomst

Uit de inventarisatie blijkt dat verschillende lopende initiatieven gewoon kunnen doorgaan. Ook wordt ingezoomd op drie grote uitdagingen waarvoor een verdere verkenning nodig is. Dit zijn:

  1. Aanpak van de verdroging: Hoe pakken we de verdroging door de klimaatveranderingen aan voor de landbouw, de natuur en de monumentale gebouwen? Wat is de invloed op de winning van drinkwater in het gebied?
  2. Duurzaam ruimtelijk gebruik: Hoe verdelen én beheren we de ruimte die in de toekomst nodig is voor de rivier, de landbouw, de natuur en de waterkwaliteit? Hoe houden we de landgoederen duurzaam in stand? Welke verdienmodellen passen daarbij?
  3. Toekomstbestendig riviersysteem Boven-IJssel: Hoe geven we de IJssel de ruimte zodat hij zowel bij hoog als bij laag water goed door blijft stromen, de waterkwaliteit verbetert en schepen kunnen varen? Wat betekent dat voor de uiterwaarden?

Vervolg  

Projectleider Mayke van Haagen (provincie Gelderland): “Er is veel werk verzet om alles scherp in beeld te krijgen, maar we staan nog aan het begin. Betrokken organisaties kennen elkaar nu en hebben aangegeven te willen blijven samenwerken, wanneer dat meerwaarde oplevert zonder te vertragen. Dat is een geweldig vertrekpunt. De komende periode gaan we een plan van aanpak maken voor de drie grote uitdagingen. De verwachting is dat we in het najaar duidelijkheid kunnen geven over het vervolg.”
 

* Wat is een MIRT-onderzoek?

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en omvat een systematiek voor de planvorming, de besluitvorming en de financiering van maatregelen van het Ministerie van infrastructuur en waterstaat. Een MIRT Onderzoek is de eerste stap en heeft tot doel om voor een afgebakend gebied opgaven, belangen en belanghebbenden in kaart te brengen.