Nieuwe regelgeving parkeren Doesburg

In het kader van de Vitale Binnenstad is besloten om het parkeervergunningensysteem te herijken.

Parkeervakken

Op 25 mei 2023 heeft de gemeenteraad de Parkeerverordening Doesburg 2024 vastgesteld. Zo wordt geregeld wie een parkeervergunning kan aanvragen. Dit is vastgelegd in de Nadere regels Parkeerverordening Doesburg en het Aanwijzingsbesluit Vergunninggebieden Doesburg. 

Meer informatie over parkeren staat ook op onze website op de pagina: Parkeren | Gemeente Doesburg.

Het doel van het nieuwe parkeervergunningensysteem is te zorgen voor heldere en logische spelregels voor vergunningaanvragen, waarmee het parkeervergunningensysteem eerlijker, kloppender en transparanter is, de beschikbare ruimte efficiënt wordt gebruikt en de juiste doelgroepen worden gefaciliteerd. Het nieuwe parkeren bestaat uit een toekomstbestendig parkeervergunningenbeleid dat recht doet aan alle inwoners van de binnenstad en een oplossing biedt voor de huidige knelpunten en waarmee doorgang voor nood- en hulpdiensten, de toegankelijkheid van bluswatervoorzieningen en de verkeersveiligheid worden gewaarborgd. 

Nieuw in 2025

Wanneer huishoudens in de binnenstad over een eigen parkeergelegenheid kunnen beschikken, hebben de bewoners vanaf 1 februari 2025 geen recht meer op een parkeervergunning. De parkeerplaatsen in de binnenstad zijn opnieuw ingestraat. Zo moet duidelijk worden waar vergunninghouders wel of niet kunnen parkeren.

De nieuwe regelgeving 

Op dinsdag 11 juni heeft het college de nieuwe regelgeving voor het parkeervergunningenbeleid vastgesteld:

In deze regelgeving zijn de regels uitgewerkt voor de beoordeling van vergunningaanvragen en -verlening. Ook zijn hier de vergunninggebieden en waar tegen betaling kan worden geparkeerd, gespecificeerd.

Deze nieuwe regelgeving wordt gepubliceerd op: Overheid.nl.