De sociale adviesraad van de gemeente (voorheen BSMR) bestaat sinds 2012. Voor de komende vier jaar zijn er drie nieuwe leden en een nieuwe voorzitter benoemd.

De adviesraad bestaat daarmee weer uit 7 personen die samen een representatieve afspiegeling van de Doesburgse samenleving vormen. Zij zijn deskundig op één of meer beleidsterreinen in het sociaal domein waarop advies kan worden gevraagd of gegeven. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen: Wmo, Participatiewet, Jeugdzorg, Passend Onderwijs, Werk en Inkomen, Armoedebeleid, en andere vormen van ondersteuning.

Nieuwe leden en voorzitter

De nieuwe leden zijn mevrouw M. Verhulst, de heer A. Scholten en de heer H. Vlaming. De heer Gerard Wolters vertrekt als voorzitter en wordt voor de nieuwe periode van vier jaar vervangen door mevrouw T. Mintjes, al bekend als lid van de adviesraad. Wethouder Birgit van Veldhuizen: “De Sociale Adviesraad is belangrijk voor de gemeente. De leden van de raad weten goed wat er speelt in Doesburg en geven ons gevraagd en ongevraagd advies. Wij zijn heel blij met de nieuwe leden en wensen alle leden heel veel succes!”

Cruciaal adviesorgaan

De opgaven binnen het sociaal domein zijn groot voor een kleine stad als Doesburg en de
betrokkenheid van onze inwoners en lokale organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid zijn voor de gemeente van groot belang. De adviesraad speelt hierin als adviesorgaan een cruciale rol.