Deze straten krijgen na het vernieuwen van de riolering een nieuwe inrichting met één rijloper in het midden met aan beide zijdes ruime verblijfsruimtes. Daardoor ontstaat een veel ruimer, overzichtelijk en veilig verblijfsgebied voor de voetganger. De authentieke Doesburgse uitstraling wordt behouden en versterkt door passende inrichtingselementen zoals fietsnietjes, zitjes en banken, kunstvoorwerpen, bomen, groenvoorzieningen, afvalbakken, bewegwijzering en verlichting. Het kernwinkelgebied wordt door uniform materiaalgebruik beter toegankelijk voor minder validen.

 • De authentieke uitstraling blijft behouden door hergebruik van de huidige bestrating.
 • In het midden van de straten komt één rijloper. Tijdens afsluitingsperiodes is dit het domein van de voetganger
 • Aan beide kanten van de rijloper komen verblijfsstroken. Deze worden benut voor uitstalling of terrassen
 • De rijbaan en verblijfsstroken liggen op dezelfde hoogte 
 • Privé-stoepen zijn kenmerkend voor de historische binnenstad. Deze worden geaccentueerd door onderscheidende bestrating die past bij het pand
 • Kruisingen krijgen een aparte bestrating om goed op te vallen
 • De haalbaarheid van een bewaakte fietsenstalling op de Markt met een openbaar toilet wordt onderzocht  

Wat is inmiddels gereed ?

Ooipoortstraat

Eind maart zijn de werkzaamheden in de Ooipoortstraat (gedeelte Ooipoort tot en met Helmichstraat) afgerond. Het riool is vervangen door een gloednieuw gescheiden rioleringsstelsel. Dit stelsel scheidt het regenwater van het vuilwater, waardoor het regenwater terug in de bodem kan. Voorafgaand aan deze werkzaamheden hebben we de waterleiding vervangen en glasvezel aangebracht. De sierperen zijn waar mogelijk behouden en de conditie van deze bomen is versterkt. In het najaar van 2022/voorjaar van 2023 planten we nieuwe bomen ter compensatie van de eerder gekapte bomen. In het midden van de straat hebben we een nieuwe rijloper aangebracht. Hierbij zijn de prachtige bestaande gebakken klinkers hergebruikt. Aan beide kanten van de rijloper zijn verblijfstroken en privé-stoepen aangebracht met nieuwe stenen. Tot slot hebben we alle betonnen elementen verwijderd, nietjes aangebracht voor de fietsers en authentieke bankjes geplaatst.

Ooipoortstraat
prive-stoep

Kerkstraat

Tussen de Boekholtstraat en Gasthuisstraat hoefde het riool niet vervangen te worden. Wel hebben we daar de waterleiding vervangen en glasvezel aangebracht. De aanwezige bomen zijn vanwege hun slechte staat gekapt. Net als in de Ooipoortstraat, zullen we in het najaar van 2022/voorjaar van 2023 nieuwe bomen planten ter compensatie. De nieuwe bestrating is hetzelfde als die van de Ooipoortstraat. Dankzij de werkzaamheden is een veel ruimer, overzichtelijker en veiliger verblijfsgebied voor voetgangers gecreëerd. De authentieke Doesburgse uitstraling is behouden én versterkt door passende inrichtingselementen zoals fietsnietjes, zitjes en banken, bomen, groenvoorzieningen.

Kerkstraat

Verkeersmaatregelen

Tijdelijke rijrichting Ooipoortstraat opgeheven

Tijdens de werkzaamheden in de Kerkstraat was – om de doorstroming te borgen - de rijrichting in de Ooipoortstraat tijdelijk omgedraaid. Deze tijdelijke rijrichting is inmiddels opgeheven, waardoor de verkeersstroom weer is zoals voorheen. Verder zijn bij de kruising Ooipoort-Ooipoortstraat en in de Kerkstraat nabij de markt de eerste nieuwe portaalborden geplaatst. De overige volgen als ook de volgende fasen worden uitgevoerd.

Portaalbord

Zomerafsluiting

De zomerafsluiting is alweer enige tijd van kracht (27 april t/m 30 september). Van maandag t/m zondag is de binnenstad tussen 11.00 – 18.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Tijdens deze afsluitingsperiodes is de binnenstad domein van de voetganger. Fietsers zijn ook welkom maar zijn wel verplicht af te stappen. Stal uw fiets zoveel als mogelijk op de markt. Daar hebben we een gratis fietsenstalling voor u beschikbaar gesteld.

Zomerstop

Conform eerdere gemaakte afspraken tussen ondernemers en gemeente vinden er géén werkzaamheden plaatst in de maanden juli, augustus en september.

Vervolg werkzaamheden

Oktober 2022

Begin oktober 2022 gaan we verder met onze werkzaamheden op het kruispunt Ooipoortstraat-Meipoortstraat-Kerkstraat. Het riool gaan we vervangen waarna we direct daarna de definitieve bestrating gaan aanbrengen. Dit doen we op het kruispunt zelf, van het kruispunt tot aan de Helmichstraat en van het kruispunt tot aan de Boekholtstraat. Tijdens deze werkzaamheden wordt het gebied volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor voetgangers zullen aanliggende panden bereikbaar blijven. De planning is dat deze werkzaamheden ca. 8 weken duren en ruim voor de feestdagen in december zijn uitgevoerd.

Januari 2023

In januari 2023 starten we met de laatste fase. Dan zal de Meipoortstraat onder handen worden genomen. De werkzaamheden zijn identiek aan die van de Ooipoortstraat. Eind april 2023 hopen we alle werkzaamheden in de winkelstraten te hebben afgerond.

Contact

Voor technische, inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Martin Evers, de uitvoerder namens de aannemer. Per e-mail: kernwinkelgebieddoesburg@hoornstra-infrabouw.nl, of telefoon: (06) 45 88 86 00.

Organisatorische vragen: Voor vragen over bereikbaarheid, veiligheid, omleidingen, parkeren, afstemming over bevoorrading of een afspraak in de projectwinkel kunt u terecht bij omgevingsmanager Sandra van Wijnen. Per e-mail: kernwinkelgebieddoesburg@hoornstra-infrabouw.nl, of telefoon: (06) 82 80 77 67.

Algemene vragen: Voor algemene vragen kunt u terecht bij projectleider Armand Rood. Per e-mail: armand.rood@doesburg.nl, of telefoon: (0313) 48 13 13.

Van definitief ontwerp naar realisatie

Het definitief ontwerp kernwinkelgebied is in februari 2021 afgerond en ter kennisname besproken tijdens de raadscommissie VROM op 11 maart jl. Het ontwerp wordt nu uitgewerkt in bestekstukken. De aanbesteding voor de werkzaamheden zal in juni 2021 plaatsvinden. De werkzaamheden starten eind september en zullen gefaseerd uitgevoerd worden om toegankelijkheid en bereikbaarheid van de binnenstad en de individuele panden te behouden. We denken aan werkblokken van september-november 2021, januari-april 2022 en september-november 2022. Hoe die fasering er precies uit komt te zien wordt in nauw overleg met de nog te kiezen aannemer besproken en ten tijde van de uitvoering met betrokkenen verder afgestemd. Op 23 maart jl. vond daarvoor een eerste digitale informatiebijeenkomst met ondernemers plaats. 

Definitief ontwerp kernwinkelgebied

Informatienota raad definitief ontwerp kernwinkelgebied

Uitvoering kernwinkelgebied (Kerkstraat, Meipoortstraat, Ooipoortstraat)

Het project Vitale Binnenstad heeft als doel de leefbaarheid, verblijfskwaliteit en aantrekkelijkheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers te behouden en versterken. Het herinrichten van het kernwinkelgebied draagt daaraan bij. Het gebruik van binnensteden in Nederland is de laatste decennia onder andere door de opkomst van webshops en bevolkingskrimp veranderd van 'place to buy' naar 'place to be'. De nieuwe inrichting van het kernwinkelgebied is toekomstbestendig; voor alle mensen, functies en activiteiten die we in dit gebied willen faciliteren is een plek.

De Kerkstraat, Meipoortstraat en Ooipoortstraat krijgen een nieuwe inrichting van één rijloper in het midden met aan beide zijdes ruime verblijfsruimtes. De authentieke Doesburgse uitstraling wordt gekoesterd en versterkt door passende inrichtingselementen zoals fietsnietjes, zitjes/banken, bomen, groenvoorzieningen, kunstvoorwerpen en afvalbakken en behoud van verlichting. Het gebied wordt door uniform materiaalgebruik prima toegankelijk voor minder validen.

 • De hele straat wordt ingericht voor de voetganger. In het midden komt één rijloper van ongeveer 3,50 meter breed.
 • Het historische karakter wordt versterkt door de stoepen individueel vorm te geven. Dat zal, passend bij het pand en de gevel, de ene keer wat meer uitgesproken zijn met natuursteen of een bijzonder verband en de andere keer ingetogen.
 • Daar waar mogelijk koppelen we het regenwater af van het gemengde rioolstelsel en voeren deze via het Mauritsveld af naar de gracht. We leggen nieuwe rioolbuizen aan.
 • Kabels en leidingen worden daar waar nodig verlegd en/of vernieuwd. Eventuele loze leidingen worden verwijderd. Het aanbrengen van glasvezel wordt binnen de werkzaamheden van het project meegenomen.
 • We behouden bomen die nog vitaal zijn en plaatsen nieuwe bomen en andere groenelementen met name op plaatsen waar verkoeling nodig is.
 • De huidige bestrating wordt hergebruikt in de nieuwe rijloper. Verder gebruiken we gebakken duurzaam materiaal.
 • Kruisingen van wegen krijgen een afwijkende bestrating om deze goed te accentueren, passend of vergelijkbaar met de huidige situatie.
 • Fietsnietjes worden op strategische plaatsen gezet en zijn bruikbaar voor alle typen fietsen.

Planning/Communicatie/Fasering

Klik hier voor de infographic werkzaamheden en bereikbaarheid.

Klik hier voor de nieuwsbrieven.

Ontwerp uitvoering

Het voorlopig ontwerp voor het kernwinkelgebied is op 18 september 2019 tijdens een algemene informatieavond gepresenteerd samen met het voorlopig ontwerp voor de Kloostertuin. Reacties die we kregen op beide ontwerpen zijn in een inspraakverslag gezet en beantwoord (zie onder). De uitwerking naar een definitief ontwerp hebben we onlangs weer opgepakt zodat we de effecten van de coronacrisis en de 1,5 meter samenleving kunnen verwerken.  

Voorlopig ontwerp kernwinkelgebied

Verslag inspraakverslagreactie 18 september t/m 18 oktober 2019

Scope werkzaamheden

Inrichting winkelstraten

Waterpassage Mauritsveld