Deze straten krijgen na het vernieuwen van de riolering een nieuwe inrichting met één rijloper in het midden met aan beide zijdes ruime verblijfsruimtes. Daardoor ontstaat een veel ruimer, overzichtelijk en veilig verblijfsgebied voor de voetganger. De authentieke Doesburgse uitstraling wordt behouden en versterkt door passende inrichtingselementen zoals fietsnietjes, zitjes en banken, kunstvoorwerpen, bomen, groenvoorzieningen, afvalbakken, bewegwijzering en verlichting. Het kernwinkelgebied wordt door uniform materiaalgebruik beter toegankelijk voor minder validen.

 • De authentieke uitstraling blijft behouden door hergebruik van de huidige bestrating.
 • In het midden van de straten komt één rijloper. Tijdens afsluitingsperiodes is dit het domein van de voetganger
 • Aan beide kanten van de rijloper komen verblijfsstroken. Deze worden benut voor uitstalling of terrassen
 • De rijbaan en verblijfsstroken liggen op dezelfde hoogte 
 • Privé-stoepen zijn kenmerkend voor de historische binnenstad. Deze worden geaccentueerd door onderscheidende bestrating die past bij het pand
 • Kruisingen krijgen een aparte bestrating om goed op te vallen
 • De haalbaarheid van een bewaakte fietsenstalling op de Markt met een openbaar toilet wordt onderzocht  

We zijn klaar!

In september 2021 zijn we gestart met het project Vitale Binnenstad. Verdeeld over verschillende fasen (rekening houdende met het zomerseizoen, diverse festiviteiten en de feestmaand december) hebben we de binnenstad in een nieuw, vitaal jasje gestoken. Inmiddels zijn we 1,5 jaar verder en zijn de werkzaamheden in de drie kernwinkelstraten Kerkstraat, Meipoortstraat en Ooipoortstraat (nagenoeg) afgerond.

Wat hebben we gedaan?

We zijn begonnen met het vervangen van de waterleiding, het aanbrengen van nieuw glasvezel en het vervangen van het oude gemengde rioolstelsel door een nieuw gescheiden stelsel. Schoon water is afgekoppeld en nieuwe huisaansluitingen zijn doorgevoerd. De straten zijn opnieuw ingericht, met één rijloper in het midden. Hierdoor zijn aan beide zijkanten ruime verblijfsruimtes ontstaan. De materialen voor de rijbaan hebben we hergebruikt. De veelal uit beton bestaande stoepen zijn vervangen door nieuwe verblijfsruimtes, ingericht met nieuwe materialen. Hierdoor hebben we een veel ruimer, overzichtelijk en veiliger verblijfsgebied voor de voetganger gerealiseerd. Daarnaast is het kernwinkelgebied beter toegankelijk voor mindervaliden door uniform materiaalgebruik en de (nagenoeg) gelijke hoogte tussen rijbaan en verblijfsstrook. De authentieke Doesburgse uitstraling hebben we behouden en versterkt door passende inrichtingselementen zoals fietsnietjes, bankjes en drie groenzitbankelementen in de vorm van een bastion. Privé-stoepen zijn kenmerkend voor de historische binnenstad. Deze zijn geaccentueerd door onderscheidende bestrating die past bij het pand. Bij de kruisingen hebben we de kinderkopjes hergebruikt als aparte bestrating om goed op te vallen. Tot slot is er volop aandacht gegeven aan groen, duurzaamheid, klimaatadaptie en voorkomen van hittestress. We hebben de sierperen in de Ooipoortstraat behouden. Met de aanplant van diverse type bomen en verschillende onderbeplanting in extra grote plantvakken is de biodiversiteit verder vergroot. De beeldbepalende bomen en plantvakken zijn nu al een lust voor het oog en zullen straks zorgen voor de benodigde schaduwrijke plekken en verkoeling.

Verkeersmaatregelen

Alle benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen behoren vanaf 26 april 2023 tot het verleden. Vanaf dat moment geldt er voor het gemotoriseerde verkeer weer eenrichtingsverkeer vanaf de Ooipoortstraat richting Kerkstraat en vanaf de Meipoortstraat richting de Kerkstraat. Vanaf 26 april zal ook de zomerafsluiting weer van kracht zal zijn. Tijdens deze afsluiting is dit gebied het domein van de voetganger.

Afronding Vitale Binnenstad

Met veel energie zijn we in september 2021 met de uitvoering van dit project gestart. Met nog net zoveel positieve energie ronden we nu het project af. Wij zijn erg tevreden met het uiteindelijke resultaat. Wij danken u voor al uw begrip en geduld en wensen u als gebruiker van de binnenstad enorm veel woon-, werk- en verblijfsplezier toe!

Van definitief ontwerp naar realisatie

Het definitief ontwerp kernwinkelgebied is in februari 2021 afgerond en ter kennisname besproken tijdens de raadscommissie VROM op 11 maart jl. Het ontwerp wordt nu uitgewerkt in bestekstukken. De aanbesteding voor de werkzaamheden zal in juni 2021 plaatsvinden. De werkzaamheden starten eind september en zullen gefaseerd uitgevoerd worden om toegankelijkheid en bereikbaarheid van de binnenstad en de individuele panden te behouden. We denken aan werkblokken van september-november 2021, januari-april 2022 en september-november 2022. Hoe die fasering er precies uit komt te zien wordt in nauw overleg met de nog te kiezen aannemer besproken en ten tijde van de uitvoering met betrokkenen verder afgestemd. Op 23 maart jl. vond daarvoor een eerste digitale informatiebijeenkomst met ondernemers plaats. 

Definitief ontwerp kernwinkelgebied

Informatienota raad definitief ontwerp kernwinkelgebied

Uitvoering kernwinkelgebied (Kerkstraat, Meipoortstraat, Ooipoortstraat)

Het project Vitale Binnenstad heeft als doel de leefbaarheid, verblijfskwaliteit en aantrekkelijkheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers te behouden en versterken. Het herinrichten van het kernwinkelgebied draagt daaraan bij. Het gebruik van binnensteden in Nederland is de laatste decennia onder andere door de opkomst van webshops en bevolkingskrimp veranderd van 'place to buy' naar 'place to be'. De nieuwe inrichting van het kernwinkelgebied is toekomstbestendig; voor alle mensen, functies en activiteiten die we in dit gebied willen faciliteren is een plek.

De Kerkstraat, Meipoortstraat en Ooipoortstraat krijgen een nieuwe inrichting van één rijloper in het midden met aan beide zijdes ruime verblijfsruimtes. De authentieke Doesburgse uitstraling wordt gekoesterd en versterkt door passende inrichtingselementen zoals fietsnietjes, zitjes/banken, bomen, groenvoorzieningen, kunstvoorwerpen en afvalbakken en behoud van verlichting. Het gebied wordt door uniform materiaalgebruik prima toegankelijk voor minder validen.

 • De hele straat wordt ingericht voor de voetganger. In het midden komt één rijloper van ongeveer 3,50 meter breed.
 • Het historische karakter wordt versterkt door de stoepen individueel vorm te geven. Dat zal, passend bij het pand en de gevel, de ene keer wat meer uitgesproken zijn met natuursteen of een bijzonder verband en de andere keer ingetogen.
 • Daar waar mogelijk koppelen we het regenwater af van het gemengde rioolstelsel en voeren deze via het Mauritsveld af naar de gracht. We leggen nieuwe rioolbuizen aan.
 • Kabels en leidingen worden daar waar nodig verlegd en/of vernieuwd. Eventuele loze leidingen worden verwijderd. Het aanbrengen van glasvezel wordt binnen de werkzaamheden van het project meegenomen.
 • We behouden bomen die nog vitaal zijn en plaatsen nieuwe bomen en andere groenelementen met name op plaatsen waar verkoeling nodig is.
 • De huidige bestrating wordt hergebruikt in de nieuwe rijloper. Verder gebruiken we gebakken duurzaam materiaal.
 • Kruisingen van wegen krijgen een afwijkende bestrating om deze goed te accentueren, passend of vergelijkbaar met de huidige situatie.
 • Fietsnietjes worden op strategische plaatsen gezet en zijn bruikbaar voor alle typen fietsen.

Planning/Communicatie/Fasering

Bekijk de infographic werkzaamheden en bereikbaarheid (pdf).

Bekijk de nieuwsbrieven.

Ontwerp uitvoering

Het voorlopig ontwerp voor het kernwinkelgebied is op 18 september 2019 tijdens een algemene informatieavond gepresenteerd samen met het voorlopig ontwerp voor de Kloostertuin. Reacties die we kregen op beide ontwerpen zijn in een inspraakverslag gezet en beantwoord (zie onder). De uitwerking naar een definitief ontwerp hebben we onlangs weer opgepakt zodat we de effecten van de coronacrisis en de 1,5 meter samenleving kunnen verwerken.  

Voorlopig ontwerp kernwinkelgebied

Verslag inspraakverslagreactie 18 september t/m 18 oktober 2019

Scope werkzaamheden

Waterpassage Mauritsveld