Samenstelling college

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De taak van het college is om beslissingen voor de gemeenteraad voor te bereiden en uit te voeren. Elke wethouder heeft zijn eigen beleidsterreinen. Die beleidsterreinen samen bij een wethouder noemt men portefeuille. Hoewel ieder lid van het college dus zijn eigen portefeuille heeft, is het college gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid (collegiaal bestuur).

V.l.n.r. Peter Werkman (gemeentesecretaris), Ellen Mulder-Metselaar, Loes van der Meijs-van der Laar (burgemeester), Peter Bollen, Birgit van Veldhuizen-van Oort

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college is als volgt:


Burgemeester Loes van der Meijs

 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie handhaving
 • Communicatie
 • Bedrijfsvoering
 • Informatisering en automatisering
 • Personeel en organisatie

Projecten:

 • Digitale dienstverlening en digitaal werken
 • Procescoördinatie omgevingswet

Nevenfuncties:

 • Lid van het bestuur VNG, afdeling Gelderland
 • Lid van de Stuurgroep Veiligheidshuis
 • Lid van de Commissie Effectief werken in de Jeugdsector bij ZonMW (Ministerie VWS)
 • Lid van de Commissie Bestuur & Veiligheid VNG
 • Lid van de Liemers Economische Raad
 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting Kenniscentrum RuimteOK
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Veilig Thuis (VGGM)

Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort (Stadspartij Doesburg)

 • Volksgezondheid
 • Alcoholbeleid (18 +)
 • Verkeer en vervoer
 • Beheer openbare ruimte en openbaar groen (incl. Stadswerf en afvalbeleid)
 • WMO (nadruk op zorg en ouderenbeleid)
 • Financiën (incl. nutsbedrijven)
 • Subsidiebeleid
 • Algemeen sportbeleid en sportaccommodaties

Projecten:

 • Vitale Binnenstad
 • Reconstructie Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat
 • Herinrichting openbaar gebied Beinum
 • Renovatie en omvorming openbaar groen in Doesburg
 • Omgevingswet (exclusief procescoördinatie)

Birgit van Veldhuizen-van Oort is 1e locoburgemeester. Zij vervangt de burgemeester als die op dienstreis, ziek of op vakantie is.


Wethouder Peter Bollen (PvdA/GroenLinks)

 • Onderwijs
 • Doelgroepenvervoer
 • Burgerparticipatie / Wijkgericht werken
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Alcoholbeleid (18-)
 • Welzijn (nadruk op jongeren, buurtacademie, jongerencentrum en eenzaamheid, incl. volwasseneneducatie, vluchtelingen, vrijwilligersprijs)
 • Duurzaamheid en milieu
 • Natuurbeheer, water en riolering
 • Bibliotheek

Projecten:

 • Beleef de Linies
 • Energietransitie / routekaart
 • Grootschalige opwek duurzame energie
 • Integrale Kind Centra (IKC’s)

Peter Bollen is 2e locoburgemeester. Hij vervangt de burgemeester en de locoburgemeester boven hem als die op dienstreis, ziek of op vakantie zijn.


Wethouder Ellen Mulder-Metselaar (VVD)

 • Economie
 • Werk & Inkomen
 • Ruimtelijke ordening (incl. volkshuisvesting)
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Toerisme
 • Kunst en cultuur
 • Monumenten en erfgoed

Projecten:

 • Woningbouw Beinum West
 • Herontwikkeling centrum Beinum
 • Herontwikkeling locatie Halve Maanweg
 • Herontwikkeling Blauwe Knoop / Koppelweggebied
 • Herinrichting Turfhaven
 • Revitalisering bedrijventerrein Beinum
 • Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg
 • Glasvezel buitengebied
 • Doesburg Werkt!
 • Inrichting Voorportaal (Doesburghelpt!)

Ellen Mulder-Metselaar is 3e locoburgemeester. Zij vervangt de burgemeester en de locoburgemeesters boven haar als die op dienstreis, ziek of op vakantie zijn.


Contact

Voor het maken van een afspraak met burgemeester Loes van der Meijs, wethouder Birgit van Veldhuizen-Van Oort en wethouder Ellen Mulder-Metselaar kunt u contact opnemen met Ramona Albert: (0313) 48 13 93 / ramona.albert@doesburg.nl

Voor het maken van een afspraak met wethouder Peter Bollen, gemeentesecretaris Peter Werkman en andere leden van het Management Team van de gemeente, kunt u contact opnemen met Wiljanneke Dwars: (0313) 48 13 05 / wiljanneke.dwars@doesburg.nl

Voor de media

Voor persvragen kunt u per mail (communicatie@doesburg.nl) of telefonisch contact opnemen met Josine Groen-Loeven (0313) 48 13 07 en Laura van der Lecq (0313)  48 13 08 van het cluster Bestuur, Management en Advies.

Pagina opties