Verleende omgevingsvergunning Zomerweg 5 Doesburg

Dit item is verlopen op 14-03-2019.

Verleende omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders van Doesburg geven in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), dat zij vergunning hebben verleend voor de bouw van een extra werktuigenloods en een uitbreiding van het bedrijfsterrein van het agrarisch loonwerkbedrijf aan de Zomerweg 5 in Doesburg overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0221.PRO18006PBU-VA01.

Het besluit ligt samen met de bijlagen met ingang van 6 december 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het Publieksbureau, Philippus Gastelaarsstraat 2 te Doesburg. Het publieksbureau is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook is het publieksbureau op maandagavond geopend van 18.00 tot 19.30 uur.

Tegen de verleende vergunning kan tijdens de terinzagelegging beroep worden ingesteld door belanghebbenden die in de voorprocedure tijdig een zienswijze hebben ingesteld als ook door belanghebbenden die niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit wordt niet eerder van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.

Het besluit kunt u inzien via de website van Ruimtelijke Plannen (NL.IMRO.0221.PRO18006PBU-VA01).

Hieronder kunt u desgewenst de stukken raadplegen.

Pagina opties