Herstelbesluit bestemmingsplan Bedrijventerrein Verhuellweg

Burgemeester en wethouders van Doesburg maken op grond van artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 29 mei 2024 het herstelbesluit voor het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Verhuellweg” heeft vastgesteld. Artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om hangende een beroepsprocedure een omissie in het bestemmingsplan te herstellen in de vorm van het nemen van een zogenoemd herstelbesluit

Tegen het op 27 januari 2022 vastgestelde bestemmingsplan “Bedrijventerrein Verhuellweg” zijn beroepen ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om aan bezwaren, die in deze beroepen naar voren zijn gekomen, tegemoet te komen, heeft de gemeenteraad op 25 april 2023 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. In het kader van deze gewijzigde vaststelling is echter per ongeluk de bestaande geluidszone op de verbeelding weggelaten. Met het thans vastgestelde besluit is deze omissie hersteld. 

Terinzagelegging stukken

Het herstelbesluit kan, met bijbehorende stukken, vanaf 12 juni 2024 worden ingezien op het stadskantoor aan de Leigraafseweg 8 in Doesburg. U hebt hiervoor zes weken de tijd.

U kunt hiervoor per telefoon een afspraak maken via 0313 48 13 13. Inkijken kan op afspraak op de volgende momenten:

  • Ma. t/m do. 08.00-16.00 uur
  • Ma. avond 18.00-19.30 uur
  • Vrij. 08.00-12.00 uur

Tevens is het herstelbesluit digitaal te raadplegen via: omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Het identificatienummer van het plan is: NL.IMRO.0221.PBL20001HBV-VA03.

Van 12 juni 2024 tot en met 24 juli 2024 kan door belanghebbenden tegen het herstelbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de in het herstelbesluit herstelde omissie ten opzichte van het op 25 april 2023 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.

Tegen het eerdere raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Verhuellweg” is – zoals aangegeven – reeds beroep ingesteld door een aantal partijen. Op grond van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht hebben deze beroepen, van rechtswege, mede betrekking op het onderhavige herstelbesluit. Degenen die al beroep hebben ingesteld tegen het eerdere raadsbesluit, hoeven niet opnieuw beroep in te stellen.

Een afschrift van dit besluit wordt onverwijld toegezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorlopige voorziening

Ook kunt u met de indiening van een beroepschrift tijdens de periode van ter inzagelegging een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag; een verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Het onderhavige herstelbesluit voor het bestemmingsplan treedt in werking na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan dan treedt dit herstelbesluit nog niet in werking. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak moet dan eerst uitspraak doen over de voorlopige voorziening.