Gemeenten hebben een opgave in de energietransitie om te komen tot een duurzame, fossielvrije samenleving/economie. Ook gemeente Doesburg werkt hier aan. Doesburg wil zoveel mogelijk duurzaam energie opwekken, en focust zich de komende jaren op het opwekken van elektriciteit met zonne-energie.

afbeelding zonneveld

De focus zal liggen op het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen op daken. Maar ook aan het opwekken van zonne-energie met grootschalige zonnevelden moet een bijdrage geleverd worden. Samen met een groep van inwoners is een afwegingskader opgesteld waarin de voorwaarden staan waaraan een grootschalig zonneveld moet voldoen.

Impact grootschalige opwek zonne-energie op leefomgeving

De grootschalige opwek van zonne-energie heeft een impact op de leefomgeving. Daarom stelde de gemeente met een werkgroep met inwoners een afwegingskader grootschalige opwek zonne-energie op met voorwaarden waaraan een grootschalig zonneveld moet voldoen. Doel van het afwegingskader is om de ruimtelijke impact van een grootschalig zonneveld te beperken en de inwoners de mogelijkheid bieden om (financieel) te participeren in het zonneveld.

Wethouder Birgit van Veldhuizen: “We merkten dat er verschillende belangen spelen bij grootschalige opwek van zonne-energie. Om zeker te zijn dat we de juiste eisen stelden, hebben we inwoners en omwonenden betrokken bij het opstellen van het kader. Ook wilden we iedereen de kans gegeven om te reageren. Dit resulteerde in een aantal zinvolle aanscherpingen.”

Aanscherpingen naar aanleiding van opmerking en inwoners en omwonenden

De informatieavond op 19 april over het afwegingskader werd druk bezocht. Zo’n 80 mensen kwamen op de avond om informatie in te winnen of om suggesties mee te geven om het plan aan te scherpen. Daarnaast namen verschillende inwoners de moeite om de gemeente via de mail van suggesties te voorzien. Dit heeft geleid tot een aantal waardevolle aanscherpingen van het afwegingskader.

Uit de reacties blijkt dat inwoners en omwonenden veel waarde hechten aan communicatie en participatie bij de aanleg van een zonneveld. Ook financiële participatie en lokaal eigendom van het zonneveld werd belangrijk gevonden evenals een goede landschappelijke inpassing. Daarop is het afwegingskader aangescherpt.

Gemeenteraad beslist 5 juli

Het college van B&W stemde op 23 mei in met het aangescherpte afwegingskader. Op 5 juli besluit de Doesburgse gemeenteraad over het voorstel. Wanneer de raad het afwegingskader vaststelt, zal de gemeente in het najaar van 2023 ontwikkelaars van grootschalige zonnevelden uitnodigen om hun plannen, op basis van de voorwaarden uit het afwegingskader, in te dienen.

De ontwikkelaar met het beste plan zal een grootschalig zonneveld mogen aanleggen. Om wel voldoende kwaliteit te garanderen zullen de ontwikkelaars een minimum aantal punten moeten scoren.