De gemeenteraad van de gemeente Doesburg stemde op 6 juli in met de kadernota 2024 die door het college van B&W is aangeboden. Ondanks de inflatie en kostenstijging voor een aantal vaste posten, is de begroting voor de komende 2 jaren sluitend. De twee jaren daarna kampt de gemeente met een tekort. In de komende jaren wordt gewerkt aan het vinden van oplossingen. Wethouder Birgit van Veldhuizen: “Ondanks de financiële uitdagingen die op ons afkomen, kunnen we de komende jaren een aantal praktische en belangrijke zaken realiseren voor onze inwoners. We willen investeren in onze stad zodat Doesburg nu, maar ook in de toekomst, een stad is waar mensen fijn kunnen wonen, werken en recreëren.”

De kadernota borduurt voort op de 3 pijlers die geformuleerd zijn in de toekomstvisie.

Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat

De Oranjesingel krijgt de komende tijd een nieuw riool en wordt opnieuw ingericht en bestraat. We proberen hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de omwonenden, verenigingen, en onze klimaat- en natuurdoelen. Ook pakken we de entrees van de stad aan. Dit als vervolg op de herinrichting van de binnenstad en de wens om het centrum zoveel mogelijk autoluw te maken voor bezoekers. Het gaat om de Koepoortstraat, de Ooipoort en de Meipoortstraat. Hiermee kunnen we ook meteen een belangrijke stap nemen in het terugbrengen van de snelheid op de singels naar 30km/uur.

De plannen voor het centrum van Beinum worden in het najaar concreet gemaakt, zodat we naar verwachting volgend jaar volop verder kunnen. Er wordt een definitief ontwerp gemaakt voor het hele gebied waarbij ook de locatie van de sporthal wordt betrokken. De sporthal zal op termijn verplaatsen richting de zwembadlocatie Den Helder. Ook ondernemers zijn belangrijk voor Doesburg. Nu het bedrijventerrein Beinum-West is opgeknapt, start er ook een onderzoek naar de mogelijkheden om het bedrijventerrein Beinum Oost op te knappen. Samen met de ondernemers op dit terrein wordt nagedacht over hoe dit terrein gemoderniseerd kan worden.

Verbindende en sociale aanpak

Doesburg trekt geld uit voor het toevoegen van praktijkondersteuners aan huisartsenpraktijken. Hiermee sluit Doesburg aan bij de landelijke trend. Praktijkondersteuners pakken eerder en laagdrempeliger psychische problemen op bij jeugdigen waardoor er minder hoeft worden doorverwijzen naar specialistische Jeugd-behandelingen. Ook wordt zo erger voorkomen. Met de inzet van de praktijkondersteuner krijgt daarnaast ook de samenwerking tussen het medische- en het sociaal domein een nieuwe impuls.

Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie

Doesburg wil een kwalitatief hoogstaand toeristisch aanbod. Er is geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeringplan Toerisme waar we mee aan de slag kunnen zodra de toeristische visie is vastgesteld. Er wordt beleid ontwikkeld rondom uitstallingen in de binnenstad dat aansluit bij de uitstraling van onze historische binnenstad. Samen met de ondernemers van de binnenstad gaan we hiermee aan de slag. Ook kunnen we de passantenhaven op een aantal punten verbeteren.

Bedrijfsvoering

Naast de genoemde pijlers is er ook ruimte in de begroting voor de bedrijfsvoering van de gemeente Doesburg. Het digitale archief van de gemeente Doesburg zal de komende tijd om financiën vragen. Ook stijgen de kosten voor automatisering en ICT-producten. Hierin is in de kadernota voorzien.