Vanaf 21 april ligt het definitieve ontwerp voor de herinrichting van zeven vijvers van de Doesburgse wijk Beinum ter inzage. Het doel van de maatregelen is om de waterkwaliteit te verhogen, piekbuien beter te kunnen opvangen en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. De gemeente Doesburg en Waterschap Rijn en IJssel hebben dit inrichtingsplan opgesteld in nauw overleg met wijkbewoners en de gemeente Doesburg. Het concept projectplan over de watermaatregelen heeft vanaf 27 januari 6 weken ter inzage gelegen, hier zijn geen zienswijzen tegen ingediend.

De watermaatregelen betreffen het vervangen van de folie-laag onder de vijvers door een natuurlijke kleilaag. De folie, die voorkomt dat de vijvers droogvallen, is aan het eind van zijn levensduur. In de loop van de jaren heeft zich een sliblaag op het folie gevormd die voor waterkwaliteitsproblemen zorgt. Deze sliblaag wordt gebaggerd.

De nieuw in te richten vijvers kunnen meer water bergen in pieksituaties en houden het water langer vast door stuwen aan te brengen. Door middel van wadi’s die aangesloten worden op de vijvers kan het eventueel overtollige water infiltreren in de bodem. Daarnaast krijgen de vijvers een natuurlijker karakter door het plaatsen van natuurvriendelijke oevers en verder krijgen de vijvers een variabele diepte zodat verschillende soorten waterplanten zich kunnen ontwikkelen. Dat is goed voor de soortenrijkdom in en om het water.

Onderdeel van Naar Buiten in Beinum

Het inrichtingsplan van de vijvers is een onderdeel van het grotere wijkproject ‘Naar Buiten in Beinum’, waarin het waterschap, de gemeente en inwoners gezamenlijk optrekken om het groen en water in de wijk een impuls te geven. De ontwerpen van de vijvers kunt u inzien of downloaden via de projectpagina: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-4583.html. Nieuws over de werkzaamheden en de andere onderdelen van Naar Buiten in Beinum zijn ook terug te vinden op deze pagina.

Afspraak maken

Mocht u een persoonlijke toelichting op prijs stellen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken zodat we u online, telefonisch of middels een bezoek kunnen informeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer C.(Carlo) Egging, bereikbaar via: c.egging@wrij.nl.

Zienswijzen indienen 

Het definitieve projectplan Waterwet kan worden geraadpleegd op de website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-4583.html.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het definitieve projectplan bekend is gemaakt, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.