Sinds 2020 is gewerkt aan de Toekomstvisie voor Doesburg. Deze visie heeft als doel een zo goed mogelijke toekomst voor Doesburg en haar inwoners te creëren. Het is nu tijd voor de verdere uitwerking, waarbij wij ook weer rekenen op de inbreng van inwoners.

De gemeenteraad van Doesburg heeft de drie pijlers uit de Toekomstvisie vastgesteld. Dit zijn:

  1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat
  2. Verbindende en versterkende sociale aanpak
  3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie

De Toekomstvisie is nog slechts op hoofdlijnen geformuleerd en moet samen inwoners verder uitgewerkt worden. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:|

  • Samenhangende en wijkgerichte aanpak (per gebied)
  • Benutten kracht gemeente (Participatie)
  • Duurzame en toekomstbestendige keuzes

Het is belangrijk inzicht te hebben in hoe Doesburg zich in de toekomst zal ontwikkelen. Onze bevolking zal er in omvang en samenstelling in 2040 heel anders uit zien dan nu. Dat heeft gevolgen op allerlei maatschappelijke gebieden, zoals wonen, voorzieningenniveau, ruimtegebruik, mobiliteit en de onderwijs- en zorgvraag alsook onze gemeentefinanciën. Maar er zijn ook aspecten die bepaalde dingen kunnen compenseren of versterken. Het is van belang zowel de ontwikkeling als de te beïnvloeden factoren inzichtelijk te maken. 

Wat gaan we doen?

De komende weken wordt gewerkt aan het in beeld brengen van scenario’s voor de toekomst en het handelingsperspectief (wat kan de gemeente doen om de toekomst van Doesburg te sturen). Samen met u willen wij het gesprek voeren over hoe Doesburg er in 2040 uitziet en wat beïnvloedbaar is. Wij willen weten hoe u naar voorgestelde keuzes kijkt en wat wij als gemeente kunnen doen om de verschillende scenario’s waar te maken. Op basis van deze scenario’s kan het gesprek gevoerd worden over toekomstig Doesburg: ‘Welke stad willen en kunnen wij in 2040 zijn?’

De informatie wordt samengevat in een eenvoudig, beeldend eindproduct. Dit wordt met de stad gedeeld en het nieuwe collegeprogramma zal dit als basis gebruiken.

Zodra er meer bekend is over de bijeenkomst zullen wij dat op onze website en in de Regiobode bekend maken. Zie hier voor: meer informatie over de toekomstvisie.