Gemeente Doesburg wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dat doel te halen, wil de gemeente optimaal gebruik maken van bestaande daken voor de opwek van zonne-energie. Veel bewoners van de Doesburgse binnenstad hebben interesse in het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren. Maar door de beschermde status van de binnenstad en monumenten is dat ingewikkeld. Het college van b&w wil de authentieke uitstraling van de binnenstad beschermen maar is ook van mening dat er waar mogelijk, gezocht moet worden naar oplossingen. Daarom stemde het college in met het ontwerp om de huidige regels te verruimen en deze voor reacties ter inzage te leggen. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om het proces van vergunningverlening te vereenvoudigen en kosten te verminderen.

Huidig beleid zorgt voor onduidelijkheid

Dat Doesburg het opwekken van energie wil stimuleren is niet nieuw. Al in 2021 verruimde de gemeente het beleid voor het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren op daken in de binnenstad en/of monumenten. Uit een recente evaluatie bleek dat inwoners de huidige procedure onduidelijk vinden.

Nieuwe aanpak met dakvlakkenkaart

Het college van b&w wil daarom voortaan gaan werken met een dakvlakkenkaart. Op deze kaart is per dakvlak aangegeven of het in principe mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen. Ook staat vermeld waar platte en hellende daken zijn en welke algemene voorwaarden voor plaatsing er gelden. Hierdoor weten inwoners vooraf wat wel of niet mogelijk is. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt nog steeds wel beoordeeld of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Wethouder Birgit van Veldhuizen: “We krijgen veel vragen van inwoners over het plaatsen van zonnepanelen in de binnenstad. We willen deze inwoners – binnen de mogelijkheden – zoveel mogelijk de ruimte geven om te verduurzamen. Na een flinke zoektocht vonden we een voorbeeld van een gemeente die de dakvlakkenkaart succesvol inzet. Ik ben trots dat we als kleine gemeente met deze innovatieve methode aan de slag kunnen waarmee we duidelijkheid verschaffen voor de aanvragers, de procedure verkorten én het stadsgezicht kunnen beschermen.”

Meer mogelijkheden voor monumenten

Het college stelt tevens voor op meer daken zonnepanelen toe te staan. Hierbij is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden op pand- en straatniveau. Ook is een verruiming gezocht in het bouwjaar van panden. Het huidige beleid gaat uit van een verbod bij jaren 50 woningen. In de dakvlakkenkaart is deze grens grotendeels verlegd naar de jaren 30 woningen. Bij recente bouwwerken aan de randen van het Rijks beschermd stadsgezicht worden ook zonnepanelen aan de voorzijde toegestaan. En in het centrum worden zonnepanelen op zijdakvlakken en achterdakvlakken, welke (beperkt) zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, meer toegestaan. De daken van het Arsenaal, de Martinikerk, het Stadshuis, de Waag en de Gasthuiskerk zijn wel volledig uitgesloten vanwege de hoge cultuurhistorische waarden.

Bescherming rijks momenten en gemeentelijke monumenten blijft belangrijk

Doesburg staat bekend om de karakteristieke oude binnenstad. Het trekt jaarlijks vele bezoekers en geeft bewoners van de stad woongenot. Het is de gemeente er daarom ook veel aan gelegen om deze waarde te beschermen. Om die reden is de beleidsnotitie met

dakvlakkenkaart ter advies voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Adviescommissie Cultuurhistorie (AC). Beide partijen stemden in met dit voorstel.

Meer informatie vindt u hier.